HOTĂRÂREA NR. 187 / 2022 Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 octombrie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  188/13.10.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 34782/14.10.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din  locuințele ANL, situate în  municipiul Toplița, conform anexei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  201/2022;

–  Cererile  chiriașilor prin care solicită prelungirea   contractelor  de închiriere:

  1. Nr. 32964/03.10.2022 depusă de Munteanu Vasile – Toplița, str. Izvoarelor bl. C sc. 1 ap. 20 (contract de închiriere nr. 12702/2010, modificat prin acte adiționale);
  2. Nr. 33312/05.10.2022 depusă de Mailat Ioana Gabriela – Toplița str. Izvoarelor bl. C. sc. 1, ap. 13 (contract de închiriere nr. 13195/2012, modificat prin acte adiționale);

–  Procesul verbal  nr. 7/14.10.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (5);

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată art.15 alin.(14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  II – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă  prelungirea duratei contractelor de  închiriere prin acte adiționale pentru chiriașii din  locuințele ANL, pe o perioadă de un an, începând cu data scadentă a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2: Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  actelor adiționale la contractele  inițiale.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, chiriașilor din anexă prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  27.10.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN               SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut