HOTĂRÂREA NR. 171/2023 Privind aprobarea modificării indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Toplița nr.91/2023 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 august 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 178/23.08.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 31168/23.08.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Toplița nr.91/2023 pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public

 în Municipiul Toplița”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr. 183/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2022 privind participarea Municipiului Toplița la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Devizului General nr. 27635/2022 al obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2023 privind aprobării documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate/DALI  nr. 17787/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”;

– Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023;

– Solicitarea de clarificări nr. 31008/22.08.2023;

Ținând cont de:

– Ordin MAP nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, modificat prin Ordinul nr. 1947/2022 și nr. 3305/2022;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată ;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. k, p, art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 – Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplițaaprobată prin Hotărârea Consiliului local al Municipiului Toplița nr.91/2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Toplița, la 29.08.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa hot 171
Sari la conținut