HOTĂRÂREA NR. 159 / 2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15238/29.10.2018 încheiat cu Ungureanu Vasile – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință construită din fondurile statului până în anul 1990, situată la adresa municipiul Toplița str. Dealului bl. 3K ap. 20

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 29 septembrie 2022,

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  162/12.09.2022;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 30919/14.09.2022;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15238/29.10.2018 încheiat cu Ungureanu Vasile – chiriaș  în spațiul cu destinație de locuință la bloc construit din fondurile statului până în anul 1990, situată la adresa municipiul Toplița  str. Dealului bl. 3K ap. 20;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 173/2022;

–  Cererea  nr. 27606/16.08.2022 a chiriașului prin care solicită modificarea  contractului de închiriere, în sensul includerii fiului Ungureanu Marius în componența familiei care folosește locuința închiriată;

–  Procesul verbal  nr. 7/12.09.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate emisă în data de 9 septembrie 2022, din care rezultă faptul că, solicitantul nu are datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere nr. 15238/2018;

– Actul de identitate  seria HR nr. 393180;

– HCL nr. 172/2018 privind aprobarea  reînnoirii contractelor de închiriere pentru chiriaşii din locuinţele la bloc construite din fondurile statului până în anul 1990 , din spațiile cu destinație de  locuinţe – case aflate în domeniul privat  al municipiului Topliţa, administrate de către Consiliul Local şi stabilirea chiriei lunare – anexa nr. 1 poziția 29 , în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere nr. 15238/2018;

 

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

–  HG nr. 1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 15238/2018 încheiat cu Ungureanu Vasile, în sensul suplimentării numărului membrilor familiei care folosesc, alături de titularul de contract locuința închiriată, prin includerea fiului titularului: Ungureanu Marius.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  direcția buget finanțe și compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art.3, chiriașului Ungureanu Vasile prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.09.2022. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                    SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut