HOTĂRÂREA NR. 154/2023 Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2023 referitoare la aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a regulamentului local aferent pentru ”Construire casă de vacanță ” în municipiul Toplița, str. Murelor (Postata Boncenilor), f. n., jud. Harghita, beneficiar: CIFU Claudiu Ciprian

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2023,

 Având în vedere:

 – Referatul de aprobare nr. 159/20.07.2023;

 – Raportul de specialitate nr. 27836/21.07.2023;

 –  Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2023 referitoare la aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a  regulamentului local aferent pentru ”Construire casă de vacanță ” în municipiul Toplița, str. Murelor (Postata Boncenilor), f. n.,  jud. Harghita, beneficiar: CIFU Claudiu Ciprian;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 166/2023;

– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 10900/12.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 27424/18.07.2023;

               În conformitate cu :

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare; 

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

               În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

               În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1),  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Cu data adoptării prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2023 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL și a  regulamentului local aferent pentru ”Construire casă de vacanță ” în municipiul Toplița, str. Murelor (Postata Boncenilor), f. n., jud. Harghita, beneficiar: CIFU Claudiu Ciprian.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3. Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi se afişează pe pagina web a instituţiei.     

Toplița, 31.07.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR                SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

                               SEBASTIAN

Sari la conținut