HOTĂRÂREA NR. 135/2023 Privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată

 din data de 21.07.2023.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 143/10.07.2023;

-Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte nr. 26556/10.07.2023;

– Proiectul de horărâre privind propunerea aprobării Proiectului Tehnic nr. 26551/10.07.2023 pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 147/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 45093/02.12.2021  pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2022;

– Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind bugetul general al municipiului Toplița, pe anului 2023;

– Ordin MIPE nr. 613/2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei  cauzate de virusul COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), modificat;

Ținând cont de:

–  HG  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată  – secțiunea a 6-a;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică – Proiect tehnic, înregistrată la Primăria municipiului Toplița cu nr. 26551/10.07.2023, pentru obiectivul de investiții  ,,Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita ˝, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte și Direcţia Buget Finanţe.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

 Topliţa la, 21.07.2023.

 Preşedintele şedinţei,                                                         Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER –  BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN             SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                                       CIOBANU MIHAI

anexa 135_opt
Sari la conținut