HOTĂRÂREA NR. 114/2022 Privind aprobarea modificării art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2021 referitoare la la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2022,

 • Referatul de aprobare nr. 116/30.05.2022;

 • Raportul de specialitate al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte nr. 18519/30.05.2022;

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2021 referitoare la la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”;

 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 122/2022;

 • HCL nr. 191/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”;

 • Nota conceptuală nr. 25841/17.08.2021;

 • Tema de proiectare nr. 25873/17.08.2021;

 • Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 59626/27.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 18515/30.05.2022;

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,

 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată – art. 5 alin. 1, lit. b, lit i, alin. 2, art. 9;

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pentru anul 2022;

 • Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”, care va avea următorul cuprins:

ART. 3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”, în cuantum de 11.827.850,48 lei (inclusiv TVA), din care:

– total eligibil: 9.897.823,18 lei (TVA inclus)

– cheltuieli neeligibile: 1.930.027,30 lei (TVA inclus).

(2) Se vor efectua demersurile necesare includerii în bugetul local al municipiului Toplița a sumei de la alin. (1) în urma aprobării proiectului.”

ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) nr. 45093/02.12.2021 pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale pentru Spitalul Municipal Toplița, Județul Harghita”, rămân neschimbate și aplicabile.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

ART. 4. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 31.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                            CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut