HOTĂRÂREA NR. 48/2024 Privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 12885/2024 (36/2024) pentru proiectul ,,Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe strada Speranței din Municipiul Toplița˝

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 04.04.2024.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 54/02.04.2024;

-Raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte nr. 14604/02.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea de aprobare a Proiectului Tehnic nr. 12885/2024 (36/2024) pentru proiectul ,,Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe strada Speranței din Municipiul Toplița˝;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 51/2024;

– Nota conceptuală nr. 14287/01.04.2024;

– Tema de proiectare nr. 14290/01.04.2024;

Ținând cont de:

–  HG  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată  – art. 3, art. 4, art. 12;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aprobă documentația tehnico-economică – Proiect tehnic, înregistrată la Primăria municipiului Toplița cu nr. 12885/2024 (36/2024), pentru obiectivul de investiții ,,Extindere rețea canalizare menajeră și apă potabilă pe strada Speranței din Municipiul Toplița˝, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției Amenajarea teritoriului și urbanismului, Spațiu locativ, Administrarea domeniului public și privat, Mediu, Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 04.04.2024.

 Preşedintele şedinţei,                                            Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER –  POP DANIELA LENUȚA           SECRETAR GENERAL UAT,

                                                                                         CIOBANU MIHAI      

HOT48 - ANEXA -PT 12885-2024(36-2024)
Sari la conținut