HOTĂRÂREA NR. 3 / 2024 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din Bugetul local – secțiunea de dezvoltare cu suma de 3.542.799,88 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2023

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 09.01.2024;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 3/09.01.2024;

– Raportul de specialitate al direcției buget-finanțe nr.  1176/09.01.2024;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului bugetar din  Bugetul local – sectiunea de dezvoltare cu suma de 3.542.799,88  lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2023;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 3/2024;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările și completările ulterioare –   art.1 alin. 2 lit. „a”, art. 2 alin. 1 – pct. 7 şi 51, art. 13,  art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 26, art. 58 alin. (1) lit. „c”, art. 70;

– Ordin MFP nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023- cap. V Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale – pct. 5.16.3. alin. (1) lit. „b” din anexă;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2023 privind aprobarea Bugetului  General al UAT Municipiul Toplita pe 2023, cu rectificările ulterioare;

– Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit. ”d” ;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Adresa Colegiului National Mihai Eminescu nr. 15/ 09.01.2024

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E : 

              Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă  a deficitului bugetar din Bugetul local – secţiunea de dezvoltare cu suma  de 3.542.799,88  lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2023.

             Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita, prin:  directia  Buget – Finanțe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

             Art.3: Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2024 privind privind acoperirea definitivă  a deficitului bugetar din  Bugetul local – secțiunea de dezvoltare cu suma de 3.545.184,88 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2023, se revocă.

Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului, Direcției buget-finanțe, AJFP Harghita DGRFP Braşov prin grija direcției buget-finanțe şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 09.01.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – MACARIE OLIMPIU MARIUS         SECRETAR GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut