HOTĂRÂREA NR. 23/2024 Privind aprobarea cuantumului contribuției lunare de întreținere pe anul 2024 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului Social Integrat

Consiliul Local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 29.02.2024,

Având în vedere :

 • Referatul de aprobare  ­­­ 23/12.02.2024;
 • Raportul de specialitate nr. 5818/12.02.2024;
 • Proiectul de hotărâre privind propunerea cuantumului contribuției lunare de întreținere pe anul 2024 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului Social Integrat ;

–     Raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 25/2024;

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2024 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în anul 2024 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul „Centrul Social Integrat” Topliţa ;

În temeiul următoarelor prevederi legale:

 • 24 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, modificată;
 • 102, art. 128, art. 132 lit. ”f”, art. 138 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
 • nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, modificată;
 • Ordinul M.M.J.S. nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;
 • OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 • HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;
 • Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și actualizată – art. 516, art. 519, art. 529 alin. 1 și 3, art. 530 alin. 3;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2019 privind revocarea înființării Direcției de Asistență Socială, ca structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Toplița și organizarea acesteia ca și compartiment funcțional – structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Toplița, începând cu 01.01.2020, cu modificările aduse de Hotărârea Consiliului Local nr.187/2019 ;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată.
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeana a autonomiei locale;
 • HCL nr.154/2012 –Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor din cadrul ședinței:

În temeiul dispoziţiunilor art. 129, alin. 1 şi 2, lit.d, alin. 7, lit. b, art. 139 alin. 3  lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit a, art. 198, art. 199 şi art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 Se aprobă  contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice  instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului Social Integrat  pentru anul 2024 în cuantum de 3.009,00 lei/persoană/lună, sumă în funcție de care se va stabili în mod individualizat obligația de plată a fiecărui beneficiar, conform modalității de calcul descrisă în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Direcţia Buget Finanțe și Direcția de Asistență Socială – Centrul Social Integrat Toplița.

ART.3  Prezenta se comunică: Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției Buget-finanțe, Direcției de Asistență Socială – Centrului Social Integrat.

Topliţa, la 29.02.2024.

PRESEDINTE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MAN CĂLIN CONSTANTIN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 23
Sari la conținut