HOTĂRÂREA NR. 12 / 2024 Privind aprobarea utilizării sumei de 2.116.140 lei din totalul de 3.016.900,24 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 12 februarie 2024,

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 20/09.02.2024;

– Raportul de specialitate nr. 5721/09.02.2024 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.116.140 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2024;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 12/2024;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata , cu  modificările și completările   ulterioare , –   art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7 şi 51, art. 13,  art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 26, art. 58 alin. (1) lit. „a”, art. 70 alin. 3, art. 71 alin. 4;

–  Ordin MFP nr. 5389/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023, modificat – cap. III Precizări cu caracter general aplicabile instituţiilor publice – pct. 3.18, cap. V Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2023 privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplița pe 2023, cu rectificările ulterioare;

– Hotărârea nr. 2/2024 a Consiliului local privind utilizarea sumei  de 1.100.000 lei rezultată din excedentul  Bugetului general al municipiului Toplița la sfârşitul exerciţiul financiar 2023 pentru acoperirea temporară a golului de casă a bugetului local – secţiunea de funcţionare, precum și a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii – secțiunea de funcționare,  pe anul 2024;

– Art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată si actualizata ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată – art. 6, art. 67 alin. 1 lit ”d” ;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr.154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări aduse prin Legea nr. 29/2011:

– Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.1 şi 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 139 alin. 3, lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196, alin. 1 lit. a, art. 198 art. 199 si art. 197 alin.1 ,alin. 2 si alin. 4   din O.U.G. nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art.1: (1) Se aprobă utilizarea sumei de 2.116.140 lei din totalul de 3.016.900,24 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2023, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2024.

(2) Suma de la alin.1 se virează din contul 82.A.98.00.00 „Excedent” în contul de venituri al bugetului local 21.A.40.14.00 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”, iar suma de 760,24 lei rămâne excedent neutilizat.

             Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplița, prin: direcția  Buget – Finanțe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului, direcției buget-finanțe, AJFP Harghita  / DGRFP Braşov prin grija direcției buget-finanțe şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa,  la  12.02.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 CONSILIER, – MAN CĂLIN CONSTANTIN        SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut