HOTĂRÂREA NR. 10 / 2024 Privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2024.

Având în vedere:

– Referat de aprobare nr. 12/26.01.2024;

– Raportul de specialitate nr. 4071/26.01.2024;

– Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului/reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L.;

– Rapoartele  de avizare ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Topliţa nr. 10/2024;

– Solicitarea nr. 3921/25.01.2024 a domnului Szabo Coloman Emeric;

Ținând cont de:

– OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ – art. 92 alin. 2 lit. b, art. 131, modificată;

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată și actualizată;

– HCL nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa;

–  Lega nr. 31/1990 – legea societăților comerciale, republicată și modificată – art. 13 alin. 1;

–  OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată – art. 461;

– HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

– Legea nr. 273/2006 – legea finanțelor publice locale, actualizată;

– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată – art. 88 alin. 1 lit. d;

– Legea nr. 24/2000  privind Normele de tehnică legislativă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 830/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței, precum și a amendamentelor formulate,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „a”, alin. (3) lit. „d” şi 139  alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă numirea reprezentanților asociatului unic – Consiliul Local Topliţa în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, după cum urmează:

  1. Domnul HIRIȘCĂU Horațiu Sever Nicu – consilier local;
  2. Domnul MAN Călin Constantin – consilier local.

Art.2: Cu data adoptării hotărârii, Hotărârea nr. 188/2020 a Consiliului Local,  se abrogă.

            Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează persoanele nominalizate conform art. 1.

            Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celui/celor menționați la art. 1 şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la,  31.01.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MACARIE OLIMPIU MARIUS        SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                 CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut