HOTĂRÂREA NR. 121/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 6748/11.05.2015 încheiat cu Bobric Marcel-Valentin Întreprindere Individuală

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 127/21.06.2022; – Raportul de specialitate nr. 21281/22.06.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a…

HOTĂRÂREA NR. 120/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9012/18.06.2015 încheiat cu Pop Aurel – Adrian

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 125/20.06.2022; – Raportul de specialitate nr. 21003/21.06.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a…

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 119/2022 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de 12 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu – în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 35

onsiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2022. Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 122/16.06.2022; – Raportul de specialitate nr. 20748/20.06.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 12 mp.,…

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118/2022 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 34241/22.10.2021 și a Documentației de atribuire nr. 19227/06.06.2022 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de execuție lucrări pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita”

Având în vedere : Referat de aprobare nr. 120/10.06.2022. Raportul de specialitate nr. 19362/07.06.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2019 privind aprobarea Proiectului „ Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul…

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117/2022 Privind aprobarea contului anual al execuţiei bugetare la partea de venituri / cheltuieli a bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2021

Având în vedere : – Referat de aprobare nr. 128/21.06.2022; – Raportul de specialitate nr. 21295/22.06.2022 al direcţiei buget-finanţe; Luând în considerare: – Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată – art. 8 lit. ”c”, art. 57 alin. 1 ;…

HOTĂRÂREA NR. 116/2022 Privind aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 20,40 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, pentru desfăşurarea activităţii Cabinetului parlamentar –Victor Negrescu – Membru al Parlamentului European, pe durata mandatului din legislatura 2019-2024, începând cu data de 01.07.2022.

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința ordinară din 30.06.2022, Având în vedere următoarele: – Referat de aprobare nr. 123/16.06.2022; – Raportul de specialitate al direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub nr. 20751/20.06.2022; – Proiect de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 115/2022 Privind aprobarea Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița pentru anul 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iunie 2022, Având în vedere : Referatul de aprobare nr. 117/06.06.2022; Raportul de specialitate nr. 19231/06.06.2022; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare a Municipiului…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut