Ședință ordinară – Proces verbal nr. 2/28.01.2021

PROCES  – VERBAL

Nr. 2/ 28.01.2021

 

               Încheiat azi 28 Ianuarie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

 

            Ing. OLARIU DUMITRU  – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1), lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În continuare supune la vot Procesele verbale nr.23/26.11.2020; 24/18.12.2020; 25/22.12.2021 și 1/08.01.2021 care sunt aprobate în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței pe care sunt incluse 20 proiecte de hotărâri,

             –  Situația privind acordarea unor facilități la plata impozitului/taxei anuale pe clădiri aferente anului 2020,

            – Situația proiectelor depuse pentru perioada de programare 2014-2020,

           – Lista cuprinzând solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii – locuințe ANL, cereri depuse până la data de 31.12.2020,

            – Prezentarea adresei nr.904/201.01.2021 înregistrată la noi sub nr.1707/20.02.12021 a SC Electro Line SRL,

            – Prezentarea Raportului de activitate al Poliției Locale pe anul 2020,

            – Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe anul 2020,

            – Informarea nr.2340/27.01.2021 a Serviciului SVSU Municipiul Toplița,

            – Prezentarea adresei nr.24913/2020 a numitului Sabău Horia Călin Petru și punctul Diverse care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

D-l secretar general UAT –  Ciobanu Mihai Iulian face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând motivat domnul consilier Ferencz Vlăduț Ionel.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – face următoarea precizare: procesele verbale sunt foarte bine întocmite, dar solicitările noastre sunt doar pe hârtie întrucât nu se rezolvă, nimeni nu face nimic, avem solicitări de 3-4 luni fără nici o rezolvare, scriem doar în procesul verbal noi îl aprobăm și atât. De nenumărate ori am solicitat ca pe strada Ștefan cel Mare în vecinătatea magazinul Penny să se pună coșuri de gunoi, lucru ce nu s-a făcut, de altfel și alte probleme care s-au ridicat și nu s-au efectuat. Eu propun conducerii Primăriei ca toate problemele ridicate și consemnate în procesele verbale să fie rezolvate, să se comunice Consiliului Local în scris și să le primim ca fiind favorabile.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde domnului consilier Szabo: după cum bine știți noi încă nu avem buget, vom rezolva problema coșurilor. Îi solicită domnului Rugină – administrator public ca începând cu ședința următoare de Consiliu Local toți șefii de birouri și compartimente să participe la ședințe și în special cei care au proiecte de hotărâri pe ordinea de zi a ședinței, nu și alți angajați care nu au nici o legătură cu proiectele supuse dezbaterii, cei care nu sunt implicați să-și continue activitatea până la sfârșitul programului.

Dl. consilier Coman Ionel – referitor la întocmirea Proceselor verbale, întreabă, de ce nu mai vine dl. Vodă Valentin să filmeze ședințele Consiliului Local deoarece el era oficial cameramanul Consiliului Local și prin dânsul DVD-urile erau în arhiva Primăriei, îl apreciez pe dl. Deac Florin pentru faptul că

filmează dar este angajat al postului Ardeal TV, noi avem cameramanul nostru, a fost o întâmplare s-au nu mai vine dl. Vodă?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. Consilier Coman: dl. Vodă avea un contract, care a expirat în luna decembrie, eu consider faptul că, un singur cameraman este suficient, tot la fel o să avem DVD-urile cu înregistrările ședințelor Consiliului Local, am renunțat la unul.

Dl. consilier Coman Ionel – precizează faptul că, dl. Deac prin contract fiind angajat al postului Ardeal TV este pentru publicitatea evenimentului, postul respectiv promovează doar anumiți oameni, poate exista suspiciunea ca pe postul TV să apară doar anumite puncte de vedere în legătură cu ședința.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – întreabă, un singur DVD cu înregistrarea ședinței de Consiliu Local ajunge?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde domnului consilier Buzilă: DA.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – precizează faptul că, din cunoștințele mele ședințele sunt difuzate integral și nu există modificări, au această obligație prin contract și nu consider faptul că este o problemă, este o economie la bugetul local.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – președintele ședinței – solicită ca înregistrarea ședinței Consiliului Local să fie făcută clar pentru a se putea consemna și întocmi procesul verbal, să fie folosite microfoanele de către domnii consilieri în momentul înscrierii la cuvânt.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului

Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 9/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021

2022 a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează faptul că, s-a pus problema la nivelul județului să se taie mai multe clase dintre care două la Toplița, respectiv o clasă de la Liceul O.C.Tăslăuanu și o clasă de la Colegiul Național Mihai Eminescu, între timp sau făcut ceva schimbări inițial era vorba despre 28 de elevi din fiecare clasă, la momentul de față s-a revenit la 24 de elevi, interesul nostru este să rămână clasele, de foarte multe ori s-a întâmplat dacă s-a tăiat o clasă următorul an chiar dacă a crescut numărul de elevi nu s-a mai revenit. Referitor la tăierea de care vorbeam este justificată de Inspectoratul școlar în prisma faptului că sunt mai puțini elevi decât în alți ani, este o situație temporară, a venit generația care a avut pentru prima dată clasa pregătitoare și atunci mulți părinți nu i-au dat la aceea clasă și au trecut direct în clasa I, interesul nostru este să rămână acele clase și vreau să întreb dacă s-a vorbit undeva în acest scop pentru a rămâne cu cele două clase?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  răspunde domnului consilier Buzilă: am discutat cu dl. inspector general și inspectorul adjunct pe tema aceasta, mi s-a adus la cunoștință faptul că vor să reducă cele două clase, a rămas să purtăm discuții în continuare și tot împreună să mergem pe idea de a nu renunța la cele două clase pentru că dacă se taie o clasă dintr-o școală foarte greu o să o mai obținem, urmează să mai discutăm în continuare, știm că, clasele sunt destul de aglomerate nu cred că este cazul renunțării la ele deși știu că este o generație cu un  număr mai mic de elevi, dar aceasta nu înseamnă că peste un an sau doi vor avea tot același număr mic de elevi.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – consideră faptul că, nu este justificată reducerea numărului de clase printre care Liceul O.C.Tăslăuanu despre care se știe că este un liceu performant mai ales datorită faptului că, există un număr foarte mare de cereri inclusiv de transfer spre această școală, de asemenea nu este justificat din prisma faptului că unele școli funcționează cu un număr redus de elevi în clase însemnează între 2 sau 10 elevi și atunci măsura este aberantă, am înțeles că și școala depune un memoriu, nu știu dacă s-a depus sau nu, urmează să discutăm acest lucru, dar într-adevăr nu susținem nici unii din zonă să se face aceste tăieri de clase mai ales că nu se justifică în nici un fel atâta timp cât există acel studiu care spune că avem elevi care vor să se înscrie la școala respectivă.

           Dl. consilier Coman Ionel – informează Consiliul Local al municipiului Toplița faptul că de dimineață a avut loc ședința Consiliului Inspectoratului județean, în cadrul acelei ședințe s-a stabilit și s-a

reușit foarte greu să se recupereze cele două clase de la liceu și să rămânem cu propunerea respectivă, în județ în special în zona Gheorgheni – M.Ciuc – Odorheiul Secuiesc acolo sunt foarte multe clase în plus chiar dacă elevii sunt puțini, în anumite zone se merge și pe determinarea pozitivă și la noi și în altă parte. În concluzie anul acesta rămânem pe situațiile propuse, ceea ce discutăm noi aici este consultativ, noi nu putem impune Inspectoratului școlar care vine prin număr de elevi, număr de clase și are niște cifre, fiecare școală a trimis câte un memoriu în acest sens și din alte zone, iar Inspectoratul după modificarea numărului de elevi din clase ne-a aprobat planul propus inițial.

            Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 10/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în

Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.

           Dl. consilier Coman Ionel – face următoarea precizare: în prima fază am fost propus, din motive personale m-am retras, varianta II-a nu cuprinde nici un fel de propunere.

           Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – explică Consiliului Local al municipiului Toplița, următoarele: după cum ați observat în proiectul de hotărâre de Consiliu Local există deja două persoane propuse, aceste două persoane fac parte din aparatul de specialitate al primarului municipiului Toplița întrucât au studii de specialitate economice așa cum prevederea legală impune cu privire la acești reprezentanți, din păcate în Consiliu Local nu am reușit să identificăm persoane care să aibă această specializare a studiilor și care să îndeplinească și celelalte condiții, dacă sunteți de acord cu cele două persoane din proiect vor rămâne, iar pentru celelalte două persoane practic sunt doi membrii , unul titular și unul supleant, vă rog să nominalizați din cadrul Consiliului Local, urmând ca hotărârea să fie completată și adoptată de către dvs.

           Dl. consilier Vodă Marc Ioan Andrei – din partea grupului PSD îl propun pe dl. consilier Negrea Gheorghe Alin.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Vodă care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

           Dl. consilier Man Călin Constantin –  propun pe dl. consilier Calinovici Mihai Achim.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Man care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

            Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – mulțumește pentru nominalizare colegilor, pentru postul de supleant este OK, în măsura în care ne putem completa unul pe altul în cazul în care dl. consilier Negrea nu poate, eu cred că este o funcție foarte solicitantă și totodată vine cu o responsabilitate foarte mare și cu o pregătire în domeniu, voi încerca sa fac față.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – face următoarea precizare: în raportul de specialitate întocmit de către dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public este specificat: incompatibilitățile privind aleșii locali care dețin funcții de membru în organe de conducere, administrare și control ale unui partid politic nu pot face parte din Consiliile de Administrație, întreabă dacă nu este conflict de interese conform prevederilor art.178, alin.(1), lit.”f” din Legea nr.95/2006, în cazul de față ar trebui nominalizată altă persoană.

Se fac din nou propuneri pentru membru supleant, se propune dl. consilier Kondratovici Ionel și se completează Hotărârea Consiliului Local.

            Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri pentru, dna. consilier Mare Gabriela Laura nu participă la vot şi adoptă Hotărârea nr. 11/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local
 2. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019.

           Dl. consilier Coman Ionel – întreabă, care este motivul trecerii acestui drum forestier, solicită o explicație.

           Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – răspunde domnului consilier Coman: după cum observați inițiativa nu este foarte nouă încă de la nivelul anului 2017 Consiliul Local format atunci a aprobat o hotărâre cu privire la această trecere, ulterior în anul 2019 aceea hotărâre a fost modificată pentru că între timp s-a modificat legislația specifică, ceea ce face în momentul de față este o nouă modificare a respectivei hotărâri a celei de bază, întrucât am primit o adresă din partea Ministerului care se va ocupa de promovarea HG cu privire la trecerea propriu-zisă de la statul român și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva la noi la municipiul Toplița în domeniul public a drumurilor respective, am primit o adresă cu mai multe puncte cate trebuie inserate în cuprinsul hotărârii pentru a avea forma dorită de către aceștia în vederea finalizării prealabile și a promovării. Obiectivul pentru care se dorește trecerea respectivă este ca acele drumuri să fie modernizate și să fie deschise circulației publice, practic după ce administrația publică le va avea în patrimoniu va putea face investiții acestea având statut de drum forestier, după cum știți Romsilva nu prea investește la capitolul acesta.

           Dl. consilier Coman Ionel – întreabă, finanțarea va fi externă?

           Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – răspunde domnului consilier Coman: finanțarea se va putea face pe orice fel de sursă, fie din bugetul local, fie prin atragerea de fonduri din diferite surse, proiecte europene, de la bugetul de stat, după ce le vom avea în domeniul public al localității pentru lucrările propriu-zise de amenajare/modernizare vom putea să atragem surse de oriunde.

           Dl. consilier Vodă Marc Ioan Andrei – ținând cont de importanța economică întreabă, dacă modernizăm aceste drumuri, există posibilitatea creșterii turismului în Toplița?

           Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – răspunde domnului consilier Vodă: evident, toată lumea știe unde sunt drumurile respective, este poarta de intrare în Călimani.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează faptul că, inițial noi am cerut în anul 2017 trecerea tuturor drumurilor forestiere de la Direcția Silvică în domeniul public al localității pe motiv că nu se întrețin deși se plătește o taxă de peiaj de 10 lei/mc.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu sunt de acord și o să votez pentru, este important să dezvoltăm și partea dinspre Călimani, dar trebuie avut în vedere care sun prioritățile, Toplița poate să se dezvolte în turism categoric, în momentul de față Toplița pierde foarte mulți bani pentru faptul că nu avem suficiente locuri de cazare dar și din faptul că nu avem infrastructură unde se pot face cabane, apă, canalizare, energie electrică, eu cred că ar trebui să avem în vedere în următorul buget aceste priorități.

           Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 12/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Regulamentului Serviciului

Public de Salubrizare Topliţa.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – am întrebat și în ședința pe comisii, știm prea bine că Serviciul de Salubrizare oarecum este coordonat de către municipiul Toplița – Consiliul Local, dar am văzut raportul de specialitate întocmit de către Serviciul urbanism respectiv dl. Kalapacs, desigur dânsul se ocupă de latura de ecologizare a municipiului Toplița, întrebarea mea este: modificarea nu trebuia făcută de către Serviciul de Salubrizare și nu de Primăria Toplița?

           Dl. Kalapacs Zsolt – răspunde domnului consilier Negrea: Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului de Salubritate îl hotărâți dvs. fiind reprezentanții localității și serviciul se supune acestui Regulament.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – întreabă, la art. 3 din hotărâre respectiv modificarea art.19 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului de Salubritate la care dă citire…întreabă, Primăria publică un ghid pentru realizarea compostului, eu mă întreb, toate trebuie să le facă Primăria, atunci Serviciul de Salubrizare ce face?

           Dl. Kalapacs Zsolt – răspunde: autoritatea publică locală are obligația de a înștiința/informa cetățenii cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au în legătură cu gestionarea corectă a deșeurilor, bineînțeles că și serviciul la rândul lui trebuie să facă aceste anunțuri numai că principalul partener de discuții a cetățeanului este cu Primăria și apoi cu Serviciul de Salubritate fiindcă deocamdată cetățeanul de rând persoană fizică plătește sub formă de taxă specială către Primărie, așa că cuvântul Primărie – Consiliu Local are o pondere mai grea față de un serviciu.

           Dna. consilier Mare Gabriela Laura – într-adevăr aceasta este legislația și trebuie să adunăm selectiv gunoiul, întrebarea mea este: cum va stimula Primăria și Serviciul de Salubrizare populația și cetățenii ca aceștia la rândul loc să strângă aceste produse biodegradabile la nivelul gospodăriilor lor și cum se vor strânge acestea, pentru că știm foarte bine că sunt foarte mulți la nivelul Topliței trebuie să-și care gunoiul din curte până unde se recoltează acesta?

           Dl. consilier Calinovici Mihai Achim –  vis-a-vis de aceste modificări întreb: ținând cont de faptul că și în campania electorală toată lumea a votat subiectul salubrizare – colectare gunoi, cu intenționați referitor la capitolul amendă pentru că este stipulat între 400 și 800 lei, cum aveți în plan să supravegheați spațiile din cartierele de blocuri în ideea în care cineva o autoritate locală trebuie să amendeze un cetățean care nu respectă normele de selecție a gunoiului, sau avem 3-4 containere poate insuficiente și se aruncă la grămadă, cum aplicați legea în cazul de față?

           Dl. Kalapacs Zsolt – răspunde domnului consilier Calinovici: Poliția Locală incluzându-mă și pe mine ca persoană desemnată pentru protecția mediului avem obligația de a supraveghea aceste locuri, din păcate știți foarte bine faptul că numai flagrantul ajută la constatare, ideal ar fi dacă fiecare dintre noi ca fiind cetățeni ai localității ne-am gândi două secunde înainte de a arunca gunoiul în containere destinate pentru acest scop. Într-un cuvânt persoane care au îndatorirea acestor lucruri sunt, mai greu este de aplicat sancțiunea și văzând cuantumurile acestor sancțiuni întotdeauna organul constatator are un pic de reținere.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează faptul că, singura soluție reală ar fi amplasarea de camere video la fiecare loc de colectare a deșeurilor, altă soluție nu văd, să stea Poliția Locală ascunsă în boscheți și să urmărească pe cei care aruncă deșeuri, deci camere de luat vederi, 2-3 amenzi date și sunt convins că lumea va înțelege și cu o informare prealabilă să nu spună că nu au știut despre ce a fost vorba, s-a mai discutat problema amplasării de camere și anul trecut, cred că este singura soluție care va rezolva problema.

           Dl. consilier Kondratovici Ionel – aduce la cunoștința Consiliului Local al municipiului Toplița faptul că, în centru nu sunt amplasate coșuri de gunoi, eu mă tot întreb unde se aruncă resturile?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – informează Consiliul Local al municipiului Toplița, următoarele: momentan nu avem buget, dar vom suplimenta numărul de coșuri, avem solicitare din partea Serviciului de Salubrizare a municipiului Toplița.

           Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 13/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la

dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 2104/17.12.2020 , aprobarea preluării  și

înscrierii  în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 304 mp. teren, situat pe str. Măgura, înscris în CF nr. 50197 Topliţa , nr. cad. 50197 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplita a respectivului imobil teren.

       Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 14/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de

acordare a prestațiilor financiare excepționale.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – am avut o discuție telefonică cu dna. director Buzilă a Direcției de Asistență Socială și am întrebat-o, dacă au fost cazuri excepționale la nivelul anului 2020, din fericire nu au avut asemenea cazuri, iar hotărârea aceasta a fost făcută pe termen limitat până la modificarea legislației în vigoare, să sperăm că nu vom avea nevoie nici anul acesta.

           Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 15/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes

local pe anul 2021, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.

           Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – precizează următoarele: mare parte din beneficiarii ajutorului social lucrează în străinătate și această obligație de a presta servicii sociale se transferă pe alt membru din familie, ceea ce nu mi se pare corect.

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde domnului consilier Hirișcău: având în vedere faptul că, este o prevedere legală peste care nu se poate trece acest transfer se face doar în anumite condiții după cum am precizat și în raportul de specialitate, doar în cazul unei incapacități temporare de muncă, se face cerere adresată nouă avizată de către dl. primar și prin Dispoziția dlui. primar se poate transfera. Până la momentul de față u am avut cazuri de transfer.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – i-am solicitat doamnei director Buzilă să ne facă o estimare raportat la această hotărâre un număr aproximativ de asistați sociali, cam de ce sumă beneficiază lunar și de unde primim banii aceștia?

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde domnului consilier Negrea: la nivelul anului 2020 am avut un număr de 112 titulari, 327 beneficiari, suma totală plătită pe anul trecut a fost de 476.495 lei, iar numărul mediu al persoanelor apte de muncă a fost de 155 persoane, banii provin de la bugetul de stat, venitul minim garantat, ajutoarele sociale sunt plătite de la bugetul de stat.

           Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă, dacă există un plan public al situațiilor de lucrări efectuate de persoanele asistate social și al pontajelor?

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde dlui. consilier Calinovici: în fiecare lună se primește de la serviciul domeniul public pontajele cu persoanele apte de muncă, cu numărul de ore pe care trebuie să le presteze și unde a fost prestată munca în folosul comunității, la Seră, la Salubritate este o anexă pe care noi trebuie să o raportăm lunar Agenției Județene de Plăți și Inspecție Sociale Harghita în baza acestor anexe se fac plățile pe luna respectivă.

            Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – mulțumește doamnei director pentru răspunsuri, propune legat de planurile de muncă, ținând cont de faptul că sunt informații publice atât persoanele care beneficiază de ajutor social cât și cele care prestează muncă în folosul comunității pentru contravaloarea prin muncă, lunar să se facă publice atât pe site-ul Primăriei pontajele respective împreună cu lucrările efectuate de către persoanele respective, tocmai pentru a avea o transparență maximă pentru cheltuirea banilor, pentru o transparență mai bună și pentru a cunoaște cetățenii ce se întâmplă cu persoanele care sunt asistate social și care sunt apte de muncă dar poate nu prestează acele ore de muncă, nu sunt prezente, sunt plecate în străinătate și totuși beneficiază de ajutor social.

            Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – explică Consiliului Local al municipiului Toplița, următoarele: din motive privind protecția datelor cu caracter personal putem ca să vă afișăm doar ca număr de persoane și unde au prestat lucrările respective.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – solicită să se ia legătura cu dl. Vlad Marian acesta fiind responsabil și coordonator cu persoanele care prestează muncă în folosul comunității pentru a vă întocmi o situație lunară în acest sens.

           Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 16/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în anul

2021 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul „Centrul Social Integrat” Topliţa.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – întreabă, suma stipulată de 1500 lei/vârstnic nu este prea mare, având în vedere că este un Centru social?

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde doamnei consilier Borș: este suma propusă de noi, ea poate fi modificată având în vedere costurile medii pe care urmează să le aprobați sau nu, eu consider că este perfect justificată, mai ales dacă ați văzut în anexă și modalitatea de calcul, este o modalitate de calcul 60% din venitul persoanei internate plus diferența se plătește de aparținători și asta în anumite condiții dacă au venituri / membru de familie peste nivelul salariului minim pe aparținător și acolo am făcut o diferențiere.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – întreabă, cum ați făcut modalitatea de calcul?

           Dl. Neculai Sterică – director executiv – explică Consiliului Local: am prezentat astăzi modalitatea de calcul care este stabilită prin lege, nu noi o facem și se merge pe execuția bugetară a anului precedent care are cifrele foarte exacte, costul care se aprobă se încadrează într-o marjă dar nu este voie să

fie sub pragul minim stabilit tot prin lege, iar noi propunem un cost decent pentru că, Căminul nostru asigură condiții foarte bune.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – da, așa a fost menit, să asigure condiții foarte bune, având în vedere faptul că este Centru Social costul nostru nu este acela de a jecmănii.

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – explică, la următoarea hotărâre este modalitatea de calcul, mai mult de 60% din venitul persoanei beneficiare nu luăm, într-adevăr că este un Centru Social care trebuie să îndeplinească anumite standarde de calitate, numărul locurilor este de 24, dacă am avea 100 locuri bineînțeles costurile medii ar fi mult mai mici, dar trebuie să respectăm prevederile legale și la următoarea hotărâre o să vedeți modalitatea de calcul, mai mult de 60% noi nu luăm, asta înseamnă la o pensie minimă de 800 lei/lună plătește 480 lei/lună.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – întreabă, diferența vine din bugetul Primăriei?

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde DA, în cazul în care nu ar avea aparținători.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – este normal să avem o sumă stabilită adică 1500 lei, putem să avem cazuri de persoane care au pensie mult mai mare și din cauza unei sume mici de 500 lei noi aprobăm cotizația de 1100 lei, Primăria plătește diferența până la costul real și el de fapt are 5000 lei/lună, acest Cămin este social dar să fie social pentru cei care au nevoie, adică cei care au venituri mici să beneficieze, cei care au venituri mari să nu beneficieze pentru că nu este corect.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – cred că asta se face în funcție de selecția care se face pentru acceptarea în Centru.

            Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – ați spus că sunt în Centru 24 de locuri, ne puteți spune o medie a gradului de ocupare a locurilor într-un an de zile?

      Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde: anul trecut

am avut o medie de 20,5.

      Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – am înțeles că sunt 16 angajați în Centru?

      Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde DA, sunt 14

la îngrijire persoane vârstnice și 2 la Centrul de zi.

      Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – v-am întrebat pentru că au apărut discuții în oraș legat de

chestia asta, cred că ar fi bine prin media să faceți cunoscut cum s-a ajuns la numărul de 16, mie mi se pare că la 24 de locuri 16 angajați sunt prea mulți.

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – explică Consiliului Local, următoarele: pentru a fi licențiat un serviciu social pentru a îndeplini standarde de calitate inclusiv partea de resurse umane, noi nu putem funcționa cu mai puțini angajați, oricum pentru a reduce costurile în momentul de față avem contracte de prestări servicii , exp. pentru psiholog, pentru kinetoterapeut tocmai pentru a reduce cât putem costurile, s-a recurs și la soluția contractelor de prestări servicii de voluntariat pentru asistentul social unde nu este renumerat avem post prevăzut în organigramă, încercăm pe cât putem să reducem costurile, doar că partea de personal altfel ne ridică licența și trebuie să închidem.

            Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – este foarte bine că ați specificat pentru ca să știe toată lumea de ce sunt angajate 16 persoane.

            Dna. consilier Borș Andra Ramona – aveți 24 de locuri dar în momentul de față câți beneficiari aveți în Centru?

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde: în acest moment avem 15, iar cu data de 1 februarie vom avea 16 beneficiari.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – întreabă: ați avut locurile ocupate complet?

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde: media anilor trecuți a fost 22 beneficiari.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – în comunitate apar foarte multe comentarii referitor la faptul că ați pierdut 7 vârstnici în ultima perioadă, ne puteți explica?

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – răspunde 2 persoane au murit de COVID-19, restul din alt cauze, în Centru sunt cu anumite afecțiuni, plus vârsta.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 12 consilieri pentru, întrucât doamna Borș Andra Ramona a votat împotrivă, iar următorii

consilieri: Vodă Marc Ioan Andrei; Tudor Ionela; Calinovici Mihai Achim și Szabo Coloman Emeric  s-au abținut de la vot şi adoptă Hotărârea nr. 17/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuției lunare de

întreținere pe anul 2021 pentru persoanele vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului Social Integrat.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – eu consider că suma este foarte mare, a fost până acum 1100 lei să punem 15% pentru că nu vin persoane care au foarte mulți bani.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează următoarele: putem să avem persoane care au pensie 4000 lei și noi o să-i luăm doar 1100 lei și până la costul real noi din bugetul local îi subvenționăm, el rămâne cu 2900 lei, iar noi subvenționăm, adică din punctul meu de vedere nu mai este social. La cei cu venituri mici cei care au 1000 lei pensie îi luăm 600 lei, practic la cei cu venituri mici nu se modifică.

            Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 11 consilieri pentru, următorii consilieri: Borș Andra Ramona, Vodă Marc Ioan Andrei, Calinovici Mihai Achim și Szabo Coloman Emeric s-au abținut de la vot şi adoptă Hotărârea nr. 18/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință și aprobarea actului adiţional de

prelungire a  contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia chiriaş în locuința ANL , situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1,ap.4.

             Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 15 consilieri pentru, dl. consilier Calinovici Mihai Achim se abține de la vot şi adoptă Hotărârea nr. 19/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ

al municipiului Toplița , conform anexei.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – întreabă, care este cuantumul restanței la chirie pentru dl.

căruia nu-i prelungim, respectiv Vîntu Ioan?

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – răspunde dlui. consilier Negrea: suma este de

2000 lei, are un angajament în cererea de prelungire al soției că va plăti ea în limita posibilităților până la vară, are copii la școală on-line, motivul principal pentru care am decis să-i mai acordăm o șansă este acesta, rămâne de văzut cum își respectă cele trei luni de angajament.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – întreabă, care este chiria pe care dânșii o plătesc lunar?

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – răspunde: 70 lei/lună.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă, cum de s-a ajuns în situația respectivă în care

această persoană nu a plătit timp de 2 ani chiria?

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – răspunde: după cum am mai spus, nu putem lua în

calcul plata chiriei pe doi ani, el a plătit când a avut bani, când au fost somați/înștiințați. Este și un caz social care presupune și alte riscuri și încercăm pe cale amiabilă să rezolvăm situația.

            Dl. consilier Vodă Marc Ioan Andrei – întreabă, în ce constă angajamentul, s-a oprit o garanția

sau ceva?

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – nu permite legea oprirea vreunei garanții, prin

cererea pe care am anexat-o este un angajament că va plăti în limita posibilităților, eu am încercat să fac tot ce am putut, împreună am căzut de comun acord să le mai acordăm o șansă, este și iarnă și nu putem să-i dăm afară din casă, nu este pentru prima dată când avem probleme cu ei.

Dna. consilier Mare Gabriela Laura – întreabă, dacă legislația prevede în această situație un

termen anume în care poți să păstrezi o persoană și poate să-și plătească datoria, între timp vor acumula alte datorii?

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – legea nu prevede așa ceva, decizia ne aparține,

sunt proprietăți ale Consiliului Local de ceea comisia decide iar dvs. în funcție de ce este consemnat în procesul verbal anexat la hotărâre hotărâți sau nu.

             Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 20/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de închiriere prin acte

adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare.

             Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 21/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere  prin

acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2.

             Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 22/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020

referitoare la aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 40,9 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa – camera 211 (două încăperi), situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii Biroului Parlamentar – Deputat Bende Sándor, pe durata mandatului din legislatura 2020-2024, începând cu data de 01.01.2021.

            Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 23/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale prin modificarea

Hotărârilor de Consiliu local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020.

            Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 24/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2020

referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Toplița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu.

            Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 25/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013

prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Management al Deşeurilor ”Harghita”.

            Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 26/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație, pentru

partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexelor nr.1 și nr.2.

           Dl. consilier Man Călin Constantin – având în vedere faptul că, ieri au fost prezenți doar membrii comisiei buget – finanțe unde a fost invitat pentru acest proiect de hotărâre dl. Pășcan Dumitru – șef serviciu agricol, ulterior a apărut și dl. primar la lucrările comisiei s-au discutat anumite aspecte referitoare la punerea în valoare a unor număr de partizi din proprietatea privată a municipiului Toplița conform anexei nr.2 atașată la proiectul de hotărâre. Având în vedere a explicațiilor date atât comisia cât și eu personal avem anumite dubii legate de punerea în valoare la anumite suprafețe propun Consiliului Local al municipiului Toplița amânarea de la vot a anexei nr.2, respectiv a partizilor prezăzute în anexa 2 până la o ședință extraordinară de Consiliu Local, timp în care să reușim ca prin cadrul unei comisii din care propun să facă parte doi consilieri, personal silvic de specialitate, personal silvic din cadrul Primăriei și un reprezentant al Gărzii de Mediu ca prin sondaj să vedem modalitatea de punere în valoare din anumite partizi plus cele care există suspiciunea că nu sunt făcute corect.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează următoarele: cunosc discuția, știu și la ce partizi faceți referire, dacă doriți puteți să amânați, deplasarea pe teren nu se poate face datorită faptului că este iarnă, doar la primăvară. Dacă vă referiți la partizile de transformare care au fost în discuție eu la plecare am făcut o propunere, haideți să aprobăm prețurile cu mențiunea ca cele 7 partizi să nu se autorizeze până la verificare. An avut o discuție telefonică cu dl. ing. Mutică Cătălin de la Direcția Silvică Harghita a zis să facem o solicitare către Garda Forestieră spre știință Direcția Silvică și ei la rândul lor fac o adresă către firma care a făcut amenajamentul silvic și să-i chemăm în verificare, dacă noi dorim să facem o comisie care să se deplaseze la fața locului împreună cu reprezentantul Gărzii Forestiere, amenajistul și reprezentantul Ocolului Silvic asta putem să facem, dar nu putem să blocăm pentru că aceasta este o licitație, partizile de principale au restricții de la 15 mai până la 15 septembrie, deci noi dacă

așteptăm până la primăvară facem licitație, blocăm tot, nu putem să vindem, deși actul de punere în valoare este de anul trecut, putem să blocăm partizile unde sunt suspiciuni, sau votăm prețurile cu condiția să nu se autorizeze, celelalte lăsați-le să-și urmeze mersul.

           Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – întreabă, dacă la următoarea ședință de Consiliu Local facem din nou comisia, pentru că la ședința anterioară dl. consilier Hirișcău s-a autopropus președinte de ședință, că va merge în pădure să numere copacii, acum o facem din nou comisia, la următoarea ședință nu o să ajungem în pădure mai construim o comisie și tot așa.

           Dl. consilier Man Călin Constantin – nu este de acord cu cele relatate de către dl. consilier Macarie întrucât nu a participat ieri la ședința pe comisii pentru a ști ce s-a discutat și să înțeleagă. Nu știu de ce aceea comisie nu și-a îndeplinit mandatul, nu pot eu să răspund în numele unui coleg, întrebarea să-i fie adresată dlui. consilier Hirișcău, nu mie.

           Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – răspunde: nu am mers pentru că data trecută am solicitat ca să meargă și dl. ing. Pui Florin chiar dacă nu este agreat, pentru că este angajat al acestei instituții și este inginer silvic, din acest motiv solicitarea noastră nu a fost rezolvată favorabil.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – fac un scurt rezumat pentru cine nu a fost ieri la ședință: eu am auzit tot felul de povești legate de pădurile și pășunile Primăriei, sincer nu le-am dat crezare, a ajuns la mine o notă de constatare făcută de serviciul Garda Forestieră Harghita în care în urma unor solicitări făcute de dl. ing. Pui Florin a venit Garda Forestieră Harghita și a constatat că, pe o parcelă în loc de consistență trecută în amenajament de 02 – 04 este de fapt 06-1, adică este de 4 ori mai mult lemn decât trecut în amenajament. Măsura dată de către cei de la Garda Forestieră este să vină firma care a făcut amenajamentul să se refacă pentru că practic noi avem o cantitate de lemn care nu este inventariat, nu s-a făcut nimic, este vorba despre o notă din anul 2018. Mai mult de atât, în comisia care trebuia să meargă dl. consilier Hirișcău erau doi pădurari de la Primăria Toplița, ei bine, la nota de constatare făcută de către Garda Forestieră scrie foarte clar: paznicii de pășune refuză să semneze prezenta notă, întreb de ce au refuzat să semneze, nu-i adevărat ce scrie acolo, de ce nu s-a întâmplat ulterior nimic, deci să înțeleg că tot ce înseamnă consistență peste 04 nu mai este pășune și nu mai plătește Primăria Toplița și o folosim, se schimbă cine păzește, eu cred că trebuia lămurit în ședința pe comisii și nu aici să vedem dacă aprobăm sau nu.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – după ședința de ieri am verificat, dânșii care au fost 2 sau 4 ofițeri dintre care 2 ingineri silvici de la IGPR tot la solicitarea știm noi cui au venit și au verificat expres partida la care dvs. faceți referire, doar că nu s-a încheiat actul de constatare, îl așteptăm, mi-a prezentat dl. Pășcan au solicitat o grămadă de documente, le-am pus la dispoziție, ulterior au mai solicitat altele și așteptăm actul constatator al specialiștilor de la IGPR și ingineri silvici.

           Dl. Pui Florin ing. agricol – precizează următoarele: legat de cele afirmate că au venit cei de la IGPR și încă nu au făcut nota de constatare cred că se poate lămuri foarte clar că iarăși se vor tergiversa   lucrurile. Când a venit Garda Forestieră în anul 2018 și s-a constatat că amenajamentul situației reale din teren Primăria avea obligația să înștiințeze organele judiciare și să lămurească problema, pentru că, degeaba i-a convocat pe Olivia Dual pentru că nu au venit, personal i-am convocat nu au venit, deci mergem pe varianta că nu vine nimeni și nu se întâmplă nimic. Având în vedere această situație am cerut din nou săptămâna trecută să vină Garda Forestieră și mi-am asumat răspunderea pentru ceea ce spun că există multe parcele fals descrise în amenajament și în felul acesta având în vedere că posibilitatea pe amenajament se stabilește ca procent din suprafața respectivă iar suprafața respectivă în loc să fie trecut 500 mc. sunt trecuți 86 mc. cum este situația în 133C, cei care pun în valoare nu au voie să pună mai mult decât este în amenajament, ca urmare se va face o tăiere totală pe un anumit procent din suprafață și va fi trecut volumul acela simbolic de 86 mc. la ha. Acest aspect a fost discutat săptămâna aceasta în Garda Forestieră care, chiar a felicitat Primăria Toplița că au cerut ei să se introducă în fondul forestier acele suprafețe care au consistență mai mare de 04, nu a fost nevoie ca să intervină ei să dea amenzi, să ia măsuri represive pentru ca să fie introduse în fondul forestier cum a fost la alte Primării, sunt trei cazuri, din pășunea Primăriei să fie introduse în fondul forestier, dimpotrivă la noi, noi am cerut, iar prin acest lucru am dat dovadă de bun simț, iar după ce vor veni delegații Gărzii Forestiere și vor constata cele afirmate de către mine pe care le susțin și pentru care pot să răspund dacă nu este așa, și-au luat angajamentul că vor trece în fondul forestier întrucât există filmări, inclusiv rapoarte de specialitate ale unor inspectori silvici,

nu ale IGPR-ului așa cum spune dl. primar ci a inspectorilor silvici. În urma acestor rapoarte se vor trece în fondul forestier un număr de cel puțin 5-10 parcele însumând câteva sute de ha.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – propune aprobarea hotărârii fără partizile care sunt cu probleme, restul să se exploateze normal, deci aprobăm hotărârea parțial.

           Dl. consilier Man Călin Constantin – eu îmi mențin amendamentul ”fără anexa nr.2”.

            Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 10 consilieri pentru, întrucât următorii consilieri: Borș Andra Ramona; Vodă Marc Ioan Andrei; Tudor Ionela; Negrea Gheorghe Alin, Macarie Olimpiu Marius și Kondratovici Ionel s-au abținut de la vot şi adoptă Hotărârea nr. 27/2021.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de ”Criterii – cadru pentru

stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinat închirierii, în municipiul Toplița”, conform anexei nr.1.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – precizează faptul că, în ședința anterioară colegul meu dl. consilier Macarie a făcut o propunere prin care îi solicită domnului Marc Ovidiu să întocmească un inventar al locuințelor, care sunt ANL, care sunt sociale, care sunt locuințe de serviciu, pentru că patru ani votăm prelungire de contracte. De asemenea legat de ANL nu știu cât este de actualizată lista pentru că unii dintre solicitanți au depășit vârsta legală, alții de exemplu au intrat în alt regim, adică au moștenit, au achiziționat o locuință, ce am constatat este faptul că, dosarele nu sunt actualizate.

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – răspunde doamnei consilier Borș: dosarele sunt

actualizate și sunt trecuți pe lista de priorități. Conform legii noi prezentăm Consiliului Local lista, cererile și dosarele depuse de către solicitanții care au depus aceste dosare în cursul anului 2020 adică până la sfârșitul lunii decembrie după care îi adăugăm în lista cu cei care au depus cereri în anul 2020 în cursul anului 2019. Dacă vă uitați în aceea notă de informare o să vedeți că acolo am specificat clar, că anul trecut s-au depus 7 dosare, iar din lista de acum doi ani din cei 69 am specificat exact fiecare solicitant, trei au renunțat.

           Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – îmi cer scuze de la dl. Marc Ovidiu pentru că intervin, dar vă informez că, noi prin acest proiect de hotărâre aprobăm criteriile cadru, stabilirea ordinii nu are nici o legătură.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – criteriile – cadru suferă schimbări conform legislației nouă din lege, a fost actualizată în anul 2021. În funcție de aceste criterii se reactualizează și listele, iar criteriile au suferit schimbări legislative și anul acesta, dă citire din lege…

            Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – explică următoarele: în anexa nr.11 scrie clar, aceste criterii pe care noi le parafăm pentru specialiștii din învățământ se referă doar la locuințele cu destinație numai specialiștilor, dar dacă luăm lista generală în care amestecăm pe toți și care nu sunt specialiști în învățământ/sănătate nu avem voie să aducem nici un fel de modificare a acelor criterii. Dacă vă uitați în anexa cu criteriile noi avem două liste: pct.a unde acolo doar avem voie să propunem și aceasta numai din punct de vedere a cuprinderii teritoriale, ce înseamnă aceasta, avem de exemplu tineri care doresc o locuință, exp. ei lucrează la Romaqua Stînceni, aceasta nu este nici în Toplița, nici în județ, această listă cuprinde toți tinerii care au acces la o locuință.

             Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 15 consilieri pentru, dl. consilier Negrea Gheorghe Alin se abține de la vot şi adoptă Hotărârea nr. 28/2021.

 1. Prezentarea situației privind acordarea unor facilități la plata impozitului/taxei anuale pe clădiri aferente anului 2020.
 2. Prezentarea situației proiectelor depuse pentru perioada de programare 2014-2020.

            Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – am solicitat în ședința precedentă lista proiectelor depuse, am primit-o, o avem în mape fiecare, mulțumesc compartimentului investiții pentru că ne-au pus la dispoziție lista, din câte observ nu este trecut un proiect important și anume gazul metan cred că ar fi bine să știe și cetățenii în ce stadiu se află proiectul respectiv

            Dl. Urzică Dumitru – birou investiții – informează Consiliul Local, următoarele: chiar ieri am discutat cu proiectantul care trebuie să elaboreze proiectul tehnic, sunt avansați cu proiectul, doar că, au

depus proiectele de specialitate la Apele Române și la SN CFR unde probabil o să mai dureze până avizează pentru că la SN CFR se întrunesc comisii odată la trei luni, dar estimăm undeva în luna februarie la sfârșit că proiectul este gata, ulterior concesionarul va scoate la licitație lucrarea pe baza proiectului.

            Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – foarte multă lume întreabă care este problema cu gazul, deci în contract era semnat pentru un an de zile proiectul tehnic cu toate avizele, adică să înțeleg că prin iunie?

            Dl. Urzică Dumitru – birou investiții – răspunde dlui. consilier Buzilă: contractul este pe trei ani, nu scrie nicăieri în cât timp trebuie să elaboreze proiectul, ei s-au angajat că îl elaborează în 6 luni verbal, 6 luni înseamnă sfârșitul lui ianuarie 2021.

            Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – ar fi bine să crem spre informarea Consiliului Local un raport privind Serviciul de Salubritate, să ne explice sistematic și nu dl. Kalapacs pentru că nu este șeful serviciului ci dl. Cotfas Adrian care trebuie să aibă o evidență clară asupra gunoiului pe care la ridicat de la cetățenii municipiului Toplița, câtă fracție de gunoi selectiv și ce sumă s-a încasat pe acele cantități de gunoi știind că se reciclează.

La pct.25 din Raportul de activitate al Poliției Locale pe anul 2020 aș dori ca pe viitor dl. Fărcaș să aibă un pic în vedere alegerea fotografiilor, expres pag.15 are conotații obscene.

            Dl. Farcaș Dumitru – șeful Poliției Locale – răspunde dlui. consilier Negrea: este un dosar penal de ultraj, este o faptă publică, sunt aspecte cu care noi ne întâlnim, sunt chiar și mau urâte.

 1. Prezentarea Listei cuprinzând solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii – locuințe ANL, cereri depuse până la data de 31.12.2020.
 2. Prezentarea adresei nr.904/201.01.2021 înregistrată la noi sub nr.1707/20.02.12021 a SC Electro Line SRL.
 3. Prezentarea Raportului de activitate al Poliției Locale pe anul 2020.
 4. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe anul 2020.
 5. Informarea nr.2340/27.01.2021 a Serviciului SVSU Municipiul Toplița.

           Dl. consilier Man Călin Constantin – legat de informarea cu privire la incendiul din data de 25.01.2021 de la Școala din Moglănești, există o informare adresată Consiliul Local cu privire la daunele provocate în urma incendiului, întrebarea mea este, atașată la nota de informare există două oferte, una de la o firmă de construcții și una de la o firmă de electricitate, nu ar fi indicat pentru transparență totală a putea alege între două firme de construcții și două firme de electricitate?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Man: aceasta este o informare și aproximativ cât costă lucrarea, devizele de lucrări de fac pe SEAP.

          Dl. consilier Man Călin Constantin – întreabă, ce intenționați să întreprindeți cu elevii care sunt arondați la aceea școală?

          Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: eu cred că ne încadrăm până la data de 8 februarie, am făcut o solicitare la CNI pentru reabilitare integrală.

          Dl. Neculai Sterică – director executiv – face următoarea precizare: această informare este și pentru bugetarea următoare pentru că se vor suplimenta cheltuielile complementare trebuie o avizare favorabilă      s-a luat la cunoștință de către dvs. să nu se creadă că Școala nr.8 va fi privilegiată, aceste costuri vor fi majorate cu aceeași sumă care este în informare.

 1. Prezentarea adresei nr.24913/2020 a numitului Sabău Horia Călin Petru.

Adresa respectivă este prezentată de către dna. Butucaru Elena ca fiind reprezentantă a dlui. Sabău Horia din Tg. Mureș, noi avem o proprietate pe strada Măgura sus de tot și am mai solicitat Consiliului Local să ne dea un răspuns dacă o să putem avea apă și canal în zona respectivă. Înainte de a solicita un răspuns am să vă relatez două lucruri care nu sunt la locul lor, eu am cumpărat proprietatea dlui. Hațeganu undeva în anul 2018, la momentul respectiv am întrebat care este problema de nu este apă și canal, mi s-a spus erau niște divergențe între Primărie și dl. Buda Stelian proprietarul Ștrandului Banffy și atunci am spus haideți să facem pe drum pentru că acesta este proprietatea Primăriei, atunci mi s-a spus str. Măgura a fost reabilitată pe un proiect european, eu cred că, Consiliul Local trebuie să analizeze foarte bine orice proiect înainte de a fi aprobat. Prima intervenție pe care a făcut-o dl. Sabău a fost în perioada când primar era dl. Dușa Mircea și viceprimar dl. Bucur Alexandru, deci gândiți-vă de 30 de ani se solicită apă și canal

pe o lungime de 1,5 Km., gândiți-vă că suntem un oraș turistic după ultimele estimări. Eu nu solicit răspuns pe loc, dar avem rugămintea să aveți în vedere solicitarea noastră. Vă mulțumesc.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – am discutat cu dl. Urzică proiectul este finalizat, am discutat și cu dl. Buda care nu este de acord, o să facem extinderea în primăvară când se finalizează proiectul. Îi solicită domnului Urzică să dea răspuns în scris doamnei Butucaru.

Diverse:

 

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – referitor la blocul nou construit, solicită în scris de la Primărie cât ar fi fost chiria încasată de la data de când este blocul terminat și până în momentul în care nu este predat și de ce nu este făcută recepția, dat fiind faptul că, blocul este terminat de mai mult de un an de zile, noi ne chinuim pentru 700 lei chirie la dl. Vântu nu găsim rezolvare, dar aici cine este vinovat?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: știți destul de bine că blocul este proprietatea ANL-ului, noi încasăm chiria și o virăm ANL-ului., dl. Marc Ovidiu a luat legătura cu cei de la ANL București și au găsit o soluție amiabilă, sperăm ca în 2-3 luni de zile să-l dăm în funcțiune.

           Dna. consilier Borș Andra Ramona – aș avea o propunere, dar cred că aceasta se poate realiza în colaborare cu Poliția Toplița legat de sensul giratoriu, acolo la indicatorul cedează trecerea există un mare risc de accidente, personal am văzut 6-7 cazuri, la fel și la cei străini la trecerile succesive este aceeași situație. O altă propunere a mea ar fi aceea ca să nu mai fie ignorate cererile colegilor mei indiferent de formațiunea politică din care facem parte, dacă aici discutăm un lucru de exemplu dacă i-am solicitat dlui. Marc un lucru am așteptat să fie și prezentată aceea listă și să o vedem. Nu este o propunere ușor ignorată, cred că nimeni nu este aici pentru că nu are ce face.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – explică Consiliului Local legat de sensul giratoriu: colegii din Consiliu care sunt mai vechi cunosc problema, s-au făcut două propuneri, două variante de proiect dintre care doar una a fost agreată de către Serviciul Rutier de la Miercurea Ciuc cu care nu a fost de acord dl. primar și s-a insistat doi ani de zile pe această variantă. Îmi amintesc înainte să aprobăm ultima variantă dl. viceprimar a avut o propunere pertinentă și chiar mă gândesc să modificăm să facem proiectul vechi agreat, coborârea de pe str. Victor Babeș, să se mute trotuarul din fața statuii, să se intre direct în intersecție, atunci nu mai este nevoie de cedează trecerea, îl întreabă pe dl. Urzică, se poate realiza în primăvară?

           Dl. Urzică Dumitru – birou investiții – da, se poate doar cu avizul Poliției Rutiere, acum se poate pentru că ieșim din recepția pe fonduri europene pentru strada Victor Babeș.

           Dl. consilier Coman Ionel – aduce atenției Consiliului Local două aspecte din partea cetățenilor referitor la procesul de vaccinare. Știm cu toții că la Colegiul Național Mihai Eminescu a început o lucrare la Internat, în paralel a început amenajarea Sălii de sport sub o formă de provizorat, având în vedere că peste o săptămână încep cursurile fizic, iar în Sala de sport încă nu s-a vaccinat nici o persoană nu s-a transferat centrul de vaccinare, care este situația de se întârzie?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde domnului consilier Coman: în legătură cu activitatea de vaccinare pentru care am început să renovăm la Eminescu care a fost transferat Primăriei printr-o hotărâre de Consiliu Local, lucrarea de acolo este o lucrare destul de mare și a necesitat desul de mult timp, între timp am ales împreună cu conducerea Liceului varianta de a pune la dispoziție până se finalizează Internatul o locație care să o avem la îndemână în cazul în care pornește procesul de vaccinare acolo. Începând de duminică dimineața orele 8,oo dacă totul va fi bine vaccinarea se transferă de la Spital la Colegiul Național Mihai Eminescu – Sala de sport și tot procesul de vaccinare va continua acolo. Noi avem promisiunile 100% că Internatul va fi gata pe data de 15 februarie practic vom avea începând cu data de 8 până în 15 câteva zile în care și școala va fi pornită și Centrul de vaccinare de asemenea. Din punctul nostru de vedere eu zic că nu ar fi o problemă 5 zile, ar fi fost o problemă dacă ar fi durat câteva luni de zile ca elevii să nu poată folosi sala de sport, deci dacă totul decurge bine și ne vin toate avizele suntem în program, eu zic că ne putem face datoria privind procesul de vaccinare.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, ce rost are acest transfer de la Spital pentru 5 zile?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde domnului consilier Szabo: are pentru că, cei de la Spital au susținut această activitate de vaccinare printr-un voluntariat și efortul lor la partea de

personal au fost colosale, au fost medici care au lucrat 12 ore/săptămână, au ajuns la epuizare și practic și acele 5 zile contează foarte mult. Dacă nu am fi obținut duminică această aprobare de a muta centrul, duminică nu am fi avut personal asigurat la Spital pentru cei programați deja. Practic termenul de finalizare și de punere la dispoziția DSP-ului a unui spațiu pentru vaccinare a fost 15 ianuarie, al nostru a fost gata și bun de pus în funcțiune în data de 18, până la urmă au trebuit niște aprobări ca să-l putem deschide, deci duminică începe vaccinarea acolo, eu sper că se va derula totul OK și mai sperăm că vom avea și personalul necesar pentru Centrul de vaccinare. Dat fiind situația de față fac apel la cadrele medicale să vină să se înscrie ori pentru a face voluntariat ori dacă ne va permite legea contracost.

           Dl. consilier Coman Ionel – înțeleg că în momentul de față nu se vaccinează în Sala de sport din lipsă de personal, pentru că totul este pregătit acum?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: am clarificat cu dna. Tompea începând de la registratori, de la asistente, medici îi avem delegați din partea Primăriei prin Cabinetul școlar de unde am pus la dispoziție 3 asistente, vor veni de la Spital duminică tot voluntariat 3 asistente, poate chiar mai multe zile să le pregătească pe cele noi, vom apela la cei care s-au înscris pentru plată ca să vină tot voluntariat până ne va permite legea să-i plătim. Personal este, materiale sunt, sâmbătă STS-ul va pune la dispoziție tabletele.

           Dl. consilier Coman Ionel – întreabă, câte linii de vaccinare veți avea?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: în momentul de față avem pregătite 4 linii – 4 cabinete și la Internat tot 4 vor fi, dar în momentul de față ni s-a autorizat una singură care va fi transferată de la Spital la Liceul Mihai Eminescu, ni sa promis că în momentul în care cantitatea de vaccinuri vor intra în țară vom putea deschide și celelalte cabinete.

           Dl. consilier Coman Ionel – referitor la site-ul Primăriei nu am crezut că nu este actualizat am verificat aseară, de asemenea și lista consilierilor nu este actualizată este tot ceea veche, comisiile de specialitate nu sunt actualizate deci vorbim despre o transparență pe care trebuie să o afișăm cetățenilor. Tot pe transparența respectivă pe site-ul Primăriei există un link care face referire la facebook, aș avea rugămintea ca acel cont al Primăriei să prezinte diferite anunțuri, informări, chiar și ședințe și să nu vină doar cu activități culturale și religioase, iar pentru partea artistică care poate fi promovată avem alte site-uri fie prin Casa de Cultură fie Centrul de Informare Turistică, prin urmare să găsim alte modalități, dar contul Primăriei pe facebook care este foarte urmărit să prezinte informații oficiale și doar răspunsuri oficiale, întreabă, cine administrează contul acesta al Primăriei?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: practic întrebarea dvs. are două componente: una back-up Primăriei care dacă totul va decurge normal undeva într-o formă de început va fi gata pe data de 8 martie, deja sunt urcate în procent de 90% toate informațiile, inclusiv cele la care faceți referire, cel existent este site-ul vechi care am încercat să preluăm niște date și de acolo să le punem la punct, știm că nu este OK, dar putem să venim cu garanția că din 8 martie vom veni cu back-up care va fi în slujba cetățeanului, bineînțeles ca transparență, vom începe cu niște module și ulterior pe parcursul anului să le modernizăm și să punem tot ceea ce ne dorim pe el. La pagina de facebook, pagina este relativ nouă din câte știu, momentan pentru că nu are cine să lucreze la partea de IT încercăm să lucrăm puțin, momentan se ocupă informaticianul Primăriei, vom încerca să fie cât mai bine din punct de vedere instituțional, dar mergem pe transparență atât cât am considerat că este normal.

           Dl. consilier Coman Ionel – ideea este foarte bună, dar postările să nu fie oarecum private, sunt alte criterii de promovare, exp. biserica de la Vale, postările să fie oficiale.

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – vom ține cont de părea dvs, dar cu siguranță în decursul unui an de zile vor apărea toate bisericile.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – un contraargument pentru dl. consilier Coman, dvs. ați văzut slujba de bobotează fragmente din filmulețe de pe la toate bisericile ortodoxe care au celebrat respectiva sărbătoare, nu este doar la Parohia de pe Vale. O inițiativă foarte bună a dlui. primar de a promova și instituțiile de cult din municipiul Toplița, cu siguranță la sărbătorile următoare vor fi promovate și bisericile catolice și reformate, cât și celelalte culte oficiale din municipiul Toplița vor fi promovate/publicate pe site la o sărbătoare a comunității respective.

           Dl. Farcaș Dumitru – șef Poliția Locală – întreabă, acest cont de facebook nu este un grup pe care te poți înscrie și să postezi ce vrei, nu?

           Dl. consilier Coman Ionel – răspunde: contul personal este una, iar contul uni instituții cu drept de administrare este altceva, acolo trebui să fie niște postări oficiale, iar pe contul personal fac ce vreau, unde vorbim de Primăria municipiului trebuie să ținem cont de anumite postări oficiale.

           Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – face precizarea că, la o mare parte din nelămuririle mele s-au răspuns la ele privind vaccinarea și la pagina Primăriei, este rușinos că este sfârșitul lunii ianuarie fiindcă apar încă vechii consilieri și vechile comisii de specialitate ale Consiliului Local din anii trecuți, trebuie rezolvată problema, actualizați informațiile. Întreabă, ce se face în Primărie pentru dezvoltarea rețelelor și sistemului de digitalizare, pentru că știu foarte bine că într-o instituție este nevoie de așa ceva, ce se întâmplă acolo?

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde dlui. consilier Calinovici: în legătură cu digitalizarea în Primărie, aceasta presupune mai multe etape, am constatat și vă spun sincer că este prioritatea zero lucrul acesta. În procesul de digitalizare a Primăriei așa cum se vede și în lista de investiții prezentată și ce a fost și ce va fi s-au sărit niște pași foarte importanți și anume: ne-am cumpărat softuri la Primărie pe fonduri europene pe milioane de lei care suntem în incapacitatea de a le implementa, este un proiect care se termină în luna iulie, avem probleme foarte mari cu cei care vor să implementeze aceste softuri pentru că noi nu avem infrastructură în Primărie. O să vă prezint la un moment dat situația pe care am găsit-o și pe parcursul lucrărilor care sper să dureze câteva luni și care sper și cu sprijinul Consiliului Local pe listele de investiții să ajungem în punctul în care un birou de la parterul Primăriei să fie capabil să trimită un mesaj biroului de la etajul doi. Deci aici suntem, nu funcționează nimic pe partea de rețelistică, fără rețea, fără securizare și fără softuri nu putem vorbi de digitalizare, aici era vorba și problema back-up pe care era vorba că le vom da drumul în luna ianuarie așa ne-am propus însă acest back-up pentru a putea comunica și pentru a oferi niște servicii cetățenilor ai posibilitatea să genereze anumite informații cetățeanul direct de pe back-up. În condițiile în care noi nu am fost în stare să instalăm acele softuri să funcționeze din cauza rețelei back-up a fost decalat până în luna data de 8 martie, eu sper că de la aceea dată să fie funcțional totul.

           Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – legat de Serviciul de salubritate: vă propun să introduceți în prima fază mai exact un studiu de necesitate, să luați la pas orașul așa cum mulți dintre noi o facem și să vedeți situația din teren să vedeți cum se depozitează gunoiul, în ce condiții este depozitat și veți avea surpriza să aflați că acele containere sunt mult sub necesitatea reală a cartierelor, ridicarea se face cum se face, partea de verificare sau prevenție mai bine zis să fie făcută și eficient, pe str. Mihail Kogălniceanu dimineața sunt persoane care cotrobăie în containere și împrăștie gunoiul și nu avem nici o măsură luată în condițiile în care dl. Fărcaș ne spune că se fac verificări. În prima fază vă propune realizarea studiului de necesitate care este un lucru foarte important, iar al doilea punct să introduceți în bugetul de anul acesta achiziționarea de containere suplimentare pe de o parte și pe de o altă parte pentru centrul orașului și pentru zonele adiacente coșuri de gunoi.

           Dl. consilier Man Călin Constantin – legat de transparența și informarea ședințelor de Consiliu Local le solicită dlui secretar și dlui. administrator public ca începând din luna februarie să fie afișată pe site-ul Primăriei și la avizier ordinea de zi a fiecărei ședințe de Consiliu Local. În al doilea rând pentru că noi ne ocupăm pentru altele și de Regulamente, am adoptat o modificare și completare la Regulamentului Serviciul Public de Salubrizare care necesită modificările legale, atât în alte HCL-uri anterioare cât și în acest Regulament adoptat azi avem de exp. și capitolul de contravenții în domeniul salubrității de care se ocupă nimeni altcineva decât Poliția Locală, l-am văzut chiar dacă eu personal nu sunt mulțumit de el am luat la cunoștință, chestiunea la care mă refer este foarte simplă, cazul relatat de către dl. consilier Calinovici s-au cazul unui depozit ilegal de deșeuri la baza dealului sub stația meteo, teren aparținând domeniului public al localității și acest depozit este de aproximativ un an de zile, timp în care nu știu dacă Poliția Locală împreună cu Serviciul de Salubritate a făcut ceva. Așteptăm să vină Garda de Mediu să aplice anumite sancțiuni pentru lipsa de hotărâre a factorilor decidenți ai Primăriei sau continuăm și ne facem că nu vedem?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Man: cam de trei ori pe an se eliberează terenul respectiv, dar dacă ați văzut că de un an de zile nu s-a făcut nimic, de ce nu veniți cu o persoană pe care ați identificat-o că a aruncat gunoiul în zona respectivă?

           Dl. consilier Man Călin Constantin – răspunde dlui. primar: atât dlui. Fărcaș cât și dlui. Cotfas iau fost aduse la cunoștință aceste lucruri, propune să facă controale și să identifice persoanele care aruncă gunoiul în zona respectivă.

           Dl. Farcaș Dumitru – șef Poliția Locală – explică Consiliului Local: am luat la cunoștință cele relatate de către dl. consilier Man, ca să nu mai greșesc pe viitor să-mi spună ce nu este bine în Raportul de activitate, iar legat de acel gunoi, sunt peturi, este o persoană fără adăpost, este singura ei sursă de venit, an sancționat-o, ce să mai facem, să-i dăm amenzi să încărcăm bugetul Primăriei, factorii de conducere din vechea conducere a Primăriei i-au spus să o las în pace, într-adevăr nu este normal să țină sacii cu peturi acolo, dar ce să facem?

           Dl. consilier Man Călin Constantin – solicită Poliției Locale să găsească o soluție în vederea rezolvării.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – propune organizarea unei întâlniri în care să luăm măsuri în comun să vedem ce soluții se pot găsi pentru rezolvarea situației.

           Dl. consilier Lazăr Costel Cristian – unii cetățeni se plâng de faptul că parcarea din fața Primăriei este ocupată de taxiuri și nu au unde să parcheze, nu am putea reduce numărul de taxiuri pentru că mai vin cetățeni la Primărie și nu au loc de parcare, nu s-ar putea găsi pentru jumătate numărul de taxiuri parcare în altă parte?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: parcarea a fost aprobată inițial sus, dl. primar Platon le-a cumulat.

           Dl. Ciobanu Mihai – secretar general AUT – explică Consiliului Local, următoarele: s-au cumulat locurile de parcare atât cele de la sensul giratoriu și mai erau niște locuri de parcare la Cinematograf care au dispărut și acelea, deci undeva trebuie să existe.

           Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – face următoarea afirmație: în ultimul timp tot aud că Consiliul Local bagă bețe în roate conducerii Primăriei eu fiind capul răutăților, bineînțeles nu mi se spune în față, dacă vin cu ele aș solicita argumente, dar acestea nu există, eu zic să vedem faptele și nu vorbele. Rolul Consiliului Local nu este să aprobăm toate propunerile făcute indiferent de cine. În Consiliul Local trecut cu primar PNL și majoritatea PNL au fost proiecte de hotărâre simple inițiate de PNL, mai mult eu am fost inițiatorul de câteva ori motivul respingerii, au fost proiecte respinse la inițiativa colegilor din PSD la care PNL a votat pentru respingere chiar dacă primarul era de la PNL și aveau majoritatea, la fel va fi și acum, noi nu o să aprobăm niciodată proiect de hotărâre de genul haideți să cumpărăm o mașină pentru primar când exista mașină pentru primar fără să vină cu niște argumente serioase, în raportul de specialitate pentru achiziționarea autoturismului se vorbea de o stare avansată de uzură, nu s mai poate folosi, cu totul că s-a zis că va fi dată viceprimarului, la viceprimar nu era uzat, la primar era uzat, nu s-a dat mașină la primar, nu s-a dat mașină nici la viceprimar, a cui este problema că mașina nu este refolosită? Dacă voiam să punem bețe în roate nu știu dacă ne implicam în momentul în care au fost rectificările bugetare la nivel național și Toplița știe bine dl. Neculai a primit mai mulți bani decât a solicitat, eu cred că a fost o grămadă de bunăvoință din partea noastră fără să ni se solicite acest lucru, am făcut treaba aceasta și banii respectivi cred că au prins bine, când ni s-a solicitat cu doar o zi înainte de termenul limită pentru depunerea a unui proiect două avize de la Ministerul Educației ne-am implicat și s-au obținut actele respective, pentru că cei de acolo erau în termen doar că pierdeam noi finanțările, noi am pus umărul nu am fost contra, nu ne-am dat la o parte, imediat am reacționat la o problemă care era în interesul comunității. Legat de mașini nu știu pe ce bază se repartizează sau pe ce criterii, după cum bine știți Consiliul Local prin Legea administrației publice locale are atribuțiuni în gestionarea patrimoniului unei localități inclusiv mașinile acestea, dacă este cazul să facem o hotărâre de Consiliu Local în care spunem noi mașina X la compartimentul Y, mașina Y a compartimentul celălalt, pentru că mi se pare rea voință repartizarea mașinilor, de asemenea a fost și cu repartizarea birourilor, din partea noastră aveți toată colaborarea, dar să vedem și din partea cealaltă. Eu nici o dată nu am refuzat un dialog cu nimeni, când mi s-a solicitat ajutorul l-am dat.

           Dna. consilier Mare Gabriela Laura – o completare la solicitarea dnei. consilier Borș referitoare la str. Victor Babeș, la solicitarea cetățenilor care utilizează Farmacia Nova dar și locatarii din zona

respectivă fiind strada din spate, dese ori au avut loc acolo accidente din cauza proastă a vizibilității, dacă se poate la rugămintea acestor persoane montarea unei oglinzi retrovizoare pentru a putea vizualiza pentru cei care ies din strada din spate.

           Dl. Farcaș Dumitru – șef Poliția Locală – răspunde: a mai fost discutată problema aceasta cu privire la montarea acelei oglinzi, dar datorită faptului că s-au spart mai multe oglinzi în oraș, momentan nu avem.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – informează Consiliul Local al municipiului Toplița faptul că, s-au comandat oglinzi.

           Dl. consilier Kondratovici Ionel – profit de prezența dlui. Farcaș pentru al întreba, mașinile abandonate pe domeniul public sunt de competența Poliției Locale sau a celor de la Poliția Națională?

           Dl. Farcaș Dumitru – șef Poliția Locală – răspunde: avem și noi competențe în acest sens.

           Dl. consilier Kondratovici Ionel – pentru că avem pe strada Borsecului în fața stației de autobuz o mașină abandonată de două luni de zile aparține lui Rîncu care locuiește în str. Gării, nr.4A, în cazul în care Primăria nu are posibilitatea ridicării acesteia să facem un contract și să luăm legătură cu o firmă autorizată în vederea ridicării.

           Dl. Farcaș Dumitru – șef Poliția Locală – răspunde: când sunt anumite sesizări pot fi contactat, dar această problemă a mașinilor abandonate cere o procedură, ea trebuie să rămână o perioadă de 6 luni.

           Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că, ieri am asistat la o discuție din comisia buget-finanțe, discuție pe care mi s-a părut ieșită din comun din punct de vedere al comportamentului a dlui. ing. Pui Florin în care am văzut  o explozie de replici necuvenite față de superiori și aș vrea să știu dacă s-au luat ceva măsuri, a doua problemă ar fi, nu știu dacă a ajuns adresa cu solicitarea de la Școala Andrei Șaguna din Călimănel și s-a cuprins în lista de investiții achiziționarea unui cazan și pct nr.3 în str. Dealului la Cimitirul nou solicită reabilitarea accesului fiindcă este un noroi până la genunchi și dacă sau făcut demersuri cu poarta de la Școala nr.4.

           Dl. Pui Florin – ing. agricol – răspunde dlui. consilier Negrea: legat de dreptul la replică ar fi trebuit să precizeze ce înțelege prin explozie de replică, în al doilea rând eu am considerat anormal ca un primar să se adreseze cu ”băi”, ca urmare i-am spus să folosească acest limbaj la cârciumă și nu în Consiliu, nu știu ce am greșit, în al treilea rând dacă aveți ceva de spus nu vorbiți vag, spuneți concret, uite asta m-a deranjat.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – președintele ședinței – precizează faptul că, pentru accesul la Cimitirul evreiesc am vorbit cu dl. administrator și ca un plan de viitor pentru rezolvarea problemei acolo îi solicit să vă dea un răspuns.

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – explică Consiliului Local următoarele: în luna decembrie am aflat de la mai mulți cetățeni și au fost mai multe sesizări că din păcate cetățenii trebuie să închirieze mașini 4×4 pentru a putea ajunge la Cimitir și de asemenea la Cimitirul ortodox, sau demarat procedurile din păcate în perioada în care am primit sesizările era deja închisă cariera, a început anul nou nu avem buget, trebuie să așteptăm să se deschidă, este pe lista de priorități așa ceva nu se poate să rămână cum s-a mers până acuma, se rezolvă cât de repede posibil, dl. Stan Adrian știe el se ocupă de treaba aceasta, inclusiv este pe lista de investiții pentru asfaltare.

           Dl. Neculai Sterică – director executiv – informează Consiliul Local al municipiului Toplița faptul că, tot pe lista de investiții este și cazanul de care a făcut referire dl. consilier Negrea de la Școala din Călimănel.

           Dl. consilier Vodă Marc Ioan Andrei – aduce atenției Consiliului Local faptul că un cetățean de pe str. 1 Decembrie 1918 crește animale (ovine) are foarte mulți câini care ies pe stradă și sunt periculoși, solicită Poliției Locale să meargă acolo.

           Dl. Farcaș Dumitru – șef Poliția Locală – răspunde: astăzi am fost de patru ori acolo și pe mine mă deranjează tot în zona respectivă locuiesc și eu, familia respectivă a fost sancționată de foarte multe ori.

           Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – îi solicită dnei Pricopi – birou impozite și taxe locale lămuriri cu privire la faptul că, unii cetățeni deși anunță la serviciul impozite și taxe că la adresa x nu mai locuiește o persoană sau mai multe, din păcate se trezesc cu înștiințări că trebuie să plătească și tot legat de serviciul impozite și taxe locale mai mulți agenți economici sau plâns de faptul că pentru obținerea unor

avize ei trebuie să meargă la Serviciul de Salubritate să plătească salubritatea și ar fi poate în beneficiul lor să nu facă atâtea drumuri.

           Dna. Pricopi Valonia – șef birou impozite și taxe locale – răspunde dlui. consilier Macarie: de la înființarea Serviciului de Salubritate cu personalitate juridică noi nu ne mai ocupăm de stabilirea taxei de

salubritate, doar de încasat, este o persoană sau două la Serviciul de Salubritate care gestionează acest aspect, adică impune, scoate, modifică debitele. Eu am reușit anul trecut să dăm posibilitatea să lucreze în programul informatic al nostru, dar ei gestionează, noi nu facem decât încasarea, dacă o anumită persoană depune documentele în baza hotărârii că sunt mai multe sau mai puține ei le gestionează, noi doar încasăm. La a două întrebare nu se condiționează, nu știu cine va informat pentru că nu este condiționat de taxa de salubritate, noi eliberarea de certificat, luarea de declarații, prelucrare nu se condiționează.

           Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – pentru cei care poate ați fost în ultimii ani în Oradea aș putea spune că este un exemplu de municipiu indiferent din ce partid politic face parte și cred că nu este de neglijat să preluăm din lucrurile pe care le-au făcut acolo și unul dintre aceste lucrurile pe care le-a făcut și le-a promovat dl. Bolojan era externalizarea serviciilor sociale, sau mergem mai departe externalizarea salubrizării, dacă noi mergem să colectăm tot cu un hârb și nu mai știm pe cine amendăm, să-i căutăm, să-i supraveghem chiar dacă costurile ar fi mai mari eu cred că o notă de modernizare la nivelul municipiului ar fi să luăm în calcul pentru viitor externalizarea serviciilor sociale chiar dacă nu în totalitate, dar se pare că ar genera economii substanțiale, la un moment dat la Oradea 20% din serviciile sociale sunt derulate prin organizații nonguvernamentale și fundații, iar acest lucru eu cred că ar putea să fie preluat și pe partea de salubrizare pentru că toată lumea este nemulțumită de acest serviciu și nu cred că va fi mulțumită nici în viitorul apropiat mai ales în perspectiva colectării selective și ce obligații vor fi din partea comunității europene cu un asemenea hârb de mașină nu vom face față.

           Dl. consilier Man Călin Constantin – referitor la cele prezentate de către dl. consilier Macarie cu privire la Serviciul de Salubrizare ar trebui văzut exact modalitatea și timpul pentru că deja au trecut 7-8 ani, voiam să-l întreb pe dl. Kalapacs despre Serviciul de sistem integrat de management al deșeurilor care

ar fi trebuit să funcționeze la nivelul județului Harghita.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: este simplu, scoatem la licitație Serviciul de salubritate și îl externalizăm , legea ne permite să încheiem contracte doar pentru un an de zile, dacă firma respectivă vine după un an de zile și ne spune că nu mai pot face prețul acesta, îl fac la un preț dublu sau triplu pentru că de la an la an cresc, într-adevăr și noi trebuie să ne gândim la bugetul local, dar trebuie să ne gândim și la buzunarele oamenilor, unde o să ajungă prețul de colectare a gunoiului în trei ani de zile dacă noi externalizăm serviciul, când momentan sunt pierderi, suportăm noi, dar noi de aceea suntem aici să venim în sprijinul cetățenilor.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimarul municipiului Toplița – nu o dată am spus și în ședințele trecute ca toți șefii de servicii să stea până la terminarea ședinței noi nu o să primim nici o dată un răspuns la problemele pe care le ridicăm.

           Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – face următoarea precizare: la întrebarea dvs. când va funcționa serviciul integrat de management al deșeurilor nu vă poate răspunde cu exactitate nimeni în momentul de față pentru că nici Consiliul Județean nu știe practic când va funcționaliza sistemul.

           Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – pe data de 17 februarie va fi o ședință legat de acest aspect și probabil vor veni cu ceva noutăți.

           Dna. Buzilă Gabriela – director executiv Direcția de Asistență Socială – referitor la externalizarea serviciilor sociale, avem în momentul de față externalizat serviciul social îngrijiri la domiciliu și dacă doriți externalizarea mai avem două servicii sociale licențiate, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice și Centrul de zi pentru copii, acestea sunt administrate de către municipiul Toplița, deci în momentul de față și la Toplița este externalizat serviciul social.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimarul municipiului Toplița – aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că, la poarta Liceului Kemeny Janos s-au pus 4 tomberoane de colectare a deșeurilor, din cartierul Sportivilor toată lumea acolo aduce gunoiul, într-adevăr este iarnă dar vine vara și nu cred că este corect și igienic să lăsăm acolo aceste tomberoane, noaptea sunt grupuri de persoane care răscolesc în ele și aruncă tot gunoiul pe jos, propune să se găsească altă locație pentru acele tomberoane.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. viceprimar: dacă doriți și m-aș bucura să vă ocupați dvs. de problema respectivă, știți destul de bine atât ne-a permis bugetul, de 40.000 lei am cumpărat containere, am suplimentat, o mare parte dintre ele nu avem unde să le amplasăm pentru că nu ne dau voie cetățenii, veniți cu o propunere și le mutăm.

           Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – sprijină cele solicitate de către dl. viceprimar deoarece locuiesc aproape de zona respectivă, sunt o grămadă de copii jucându-se acolo, mai vin persoane dubioase care iau contact cu copii de pe stradă, imagistic în fața unei instituții școlare indiferent care ar fi aceasta nu cred că este normal amplasarea celor 4 containere la poartă, trebuie găsită o variantă, făcute niște studii pentru rezolvarea problemei.

           Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimarul municipiului Toplița – de mai multe ori s-a pus în discuție salcia de la urcare spre turnul de apă, salcia respectivă a distrus complet căminul, are niște rădăcini intrate sub trotuar, propune să se ia măsuri.

           Dl. Farcaș Dumitru – șef Poliția Locală – ca și cetățean cunosc foarte bine problema sabubrității, vreau să vă spun că la Remetea este un parc cu utilaje de milioane de euro nou nouțe care stau după părerea mea de peste 7 ani de zile și nu le folosește nimeni, le mănâncă rugina, dvs. sunteți reprezentanții noștri ai comunității, vă rog faceți demersuri să le dea unităților administrativ-teritoriale pentru a le folosi, este păcat de ele.

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – referitor la activitate, felicit Consiliul Local pentru că este foarte activ, dar totuși eu am o propunere chiar și la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare dacă sunteți de acord, nu mi se pare normal ca fiind aleși locali suntem trimiși să reprezentăm cetățenii, la unele proiecte indiferente de culoarea politică stăm, ascultăm dar nu scoatem un cuvânt, când este vorba de votat, votăm împotrivă sau ne abținem de la vot, totuși ar trebui motivat acest vot să știm și noi de ce, să motivăm, noi nu ne asumăm nimic prin acest lucru, noi venim criticăm la punctul diverse, ne luăm indemnizația și plecăm, totuși trebui să îți asumi ceva prin vot dacă ești consilier, aceasta ar fi părerea mea.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, ce nu a fost motivat?

           Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: votul împotrivă nu este motivat, majoritatea nu se motivează, putem să-l trecem în Regulament.

 

            Următorul președinte de ședință este dna. consilier Borș Andra Ramona.

           Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Bodor Attila Bela mulţumeşte pentru participarea la şedinţă şi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din data de 28.01.2021.

 

Topliţa, la 28.01.2021.

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               SECRETAR GENERAL UAT,  

    CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                                        CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut