Ședință extraordinară – Proces verbal Nr.  5 / 31.03.2021

PROCES  – VERBAL

Nr.  5/ 31.03.2021

 

 

               Încheiat azi 31 Martie 2021, cu ocazia desfăşurăriişedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

 

Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1), lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Toplița pe care sunt incluse 9 proiecte de hotărâri, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Dl. Ciobanu Mihai – secretarul general al UAT Toplița face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 16validaţi,dl. consilierVodă Marc Ioan Andrei a participat la lucrările ședinței on-line iar dl. consilier Kondratovici Ionel a participat la ședință doar la pct.9 de pe ordinea de zi.

 

În continuare are cuvântul dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – președintele ședinței.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru

anul 2021 întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – face precizarea că trebuie corectat la rândul 6 din buget referitor la taxa de drum 10 lei/mc. nu este concordanță, nu putem vota așa.

Dl. consilier Man Călin Constantin – dacă ne uităm cu atenție scrie 10 lei/mc

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – informează Consiliul Local al municipiului Toplița, următoarele: s-a discutat cu Romsilva de la începutul anului faptul că aceea taxă de 10 lei/mc pentru drumuri o vor factura ei direct la firme și nu vor include în valoarea masei lemnoase, cred că din acest motiv este trecut valoare 0, până acum era trecută în valoarea masei lemnoase de acum va fi facturată direct Societăților Comerciale.

Dl. consilier Coman Ionel – pentru explicațiile colegului Rugină trebuiau aduse niște explicații în raport, noi votăm bugetul, finalul, susține cele precizate de către dl. consilier Szabo să dispară rândul 6.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 52/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind supunerea spre aprobare a bugetului de venituri şi

cheltuieli pentru anul 2021, întocmit de către Ocolul Silvic Toplița  în baza Contractului de Administrare nr. 311/2017.

Dl. consilier Coman Ionel – exact aceleași mențiuni ca și la hotărârea anterioară.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 53/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 1335/08.03.2021 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 260 mp. teren, situat pe str. Vâgani, înscris în CF nr. 58739 Topliţa , nr. cad. 58739 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 54/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 1336/08.03.2021 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 554 mp. teren, situat pe str. Vâgani, înscris în CF nr. 58743 Topliţa , nr. cad. 58743 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, pentru ce ne trebuie nouă terenul respectiv?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița–răspunde dlui. consilier Szabo: locuitorii din zonă au solicitat amenajarea unui parc de joacă pentru copii.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 55/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţeşi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 56/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea Documentației de atribuire nr. 8784/24.03.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de proiectare, verificarea tehnică a proiectării prin verificatori atestați și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 57/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea indexării cu rata inflației/rata de schimb a monedei euro a impozitelor și taxelor ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplița pentru anul 2021.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 58/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2021 a locuință socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Toplița, administrat de către Consiliul Local.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 59/2021.

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea prețurilor de pornire la negociere/licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Toplița, ce se supun procedurii negocierii/licitației, în scopul valorificării.

Dl. consilier Man Călin Constantin – așa cum am prezentat ieri în ședințele pe comisii din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița în proiectul de hotărâre prezentat astăzi în anexa 2 avem partizile care au fost prezentate și în ședința ordinară din luna ianuarie unde am venit cu amendamentul de a nu aproba practic acele partizi din pășunile proprietatea privată a municipiului Toplița, deoarece exista suspiciunea că punerea în valoare pe acele suprafețe ale partizilor de transformare nu vor fi în regulă. Avem atât în ședința anterioară puse în mape nota de constatare a Gărzii Forestiere cât și în prezentul proiect de hotărâre, având în vedere că amenajamentul Silvopastoral fiind documentul primar în baza căruia s-a făcut marcaj pentru punerea în valoare a masei lemnoase el fiind viciat din cauza diferenței de consistență din descrierile parcelare cât și a volumelor de masă lemnoasă, propun ca aceste partizi de transformare să nu le aprobăm în ședința de astăzi doar după luarea unor măsuri legale care trebuiau luate în principal de Garda Forestieră și propun Consiliului Local ca aceste partizi practic să fie eliminate până la inițiativa domnului primar, ori prin votul nostru să fie eliminate din proiectul de hotărâre.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – eu susțin în continuare, ce supuneți dvs. că nu corespunde nu are nici o legătură cu actul de punere în valoare, sunt de acord cu ce ați spus legat de amenajamentul silvic, dar vă întreb, cu ce afectează vânzarea masei lemnoase chiar dacă nu corespunde amenajamentului? Ați fost la verificat, nu s-a făcut punerea în valoare pe partizile de transformare inventariate cu ciocanul pătrat, s-a făcut fir cu fir ați verificat acest lucru și ați fost de acord cu ea și acum spuneți că nu este în regulă, ce nu este în neregulă, marcările și punerea în valoare?

Dl. consilier Man Călin Constantin – adevărul este că în cele două partizi care sunt în anexa 2 la cele două grupate nu am ajuns din cauza stratului consistent de zăpadă, dar la celelalte două partizi la care faceți referire de produse accidentale sunt doar câteva, restul este lemn pe picior.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița–întreabă, ce nereguli ați găsit legat de actul de punere în valoare pe teren?

Dl. consilier Man Călin Constantin – răspunde domnului primar: dacă Garda Forestieră spune foarte clar că din diferența de consistență a acelor parcele și care afectează chiar și volumul, îi solicită domnului primar să dea citire ultimului aliniat din raport.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – dă citire pct.3 și 4 din raportul de control al Gărzii Forestiere Brașov. Vă întreb ce facem pentru cota de anul viitor dacă noi nu mai ținem cont de acest amenajament, pentru că nu putem să facem altul?

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – referitor la raportul de control este și o adresă primită la Primărie inițiată de către Ocolul Silvic să nu mai facă puneri în valoare în patrizile din pășunile UAT Toplița, atunci ce facem, nu se poate modifica cu o firmă specializată amenajamentul?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde domnului consilier Buzilă, nu se poate.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu am vorbit cu specialiști și mi-au spus că se poate, ar trebui să facem repede altfel o să veniți să ne propuneți să tăiem în continuare și suntem în contradicție cu ce au spus cei de la Garda Forestieră și nici noi nu vrem să ne punem contra, dar nici nu vrem să votăm ceva Garda Forestieră ne spune nu mai exploatați pentru că nu este în regulă. Știți că în octombrie – noiembrie a fost o adresă către mai multe Primării ale Gărzii Forestiere prin care ne spuneau că dacă aveți păduri peste 0,4 în pășune să ne înștiințați că trebuie să le trecem în domeniul silvic, răspunsul Primăriei a fost nu avem așa ceva, este răspuns scris, dl. ing. Pui Florin a spus avem așa ceva, ulterior s-a făcut comisia și s-a constatat lucrul acesta că există, în plus tăierile de transformare care înseamnă transformarea pădurii din pășune în pășuni, adică să dispară tot.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – face următoarea precizare: dacă s-a făcut inventariere în timp util nu se mai scrie volumul din amenajament, actul de punere în valoare este corect, Consiliul Local decide, dacă dorim să diminuăm pășunile sau le lăsăm așa, de ce noi impunem organizatorilor de stâni să facă curățenie să întrețină pășunile să se extindă pășunile ca să aibă animalele unde pășuna, pe de altă parte noi suntem în proces cu 4-5 organizatori de stâni pentru că noi le luăm bani pe pășuni iar ei nu au unde să pășuneze, noi suntem obligați să menținem suprafața pentru că este pășune împădurită și trebuie curățată pentru că nu trebuie lăsată să împădurească.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – tot ce este peste 04 conform legii trebuie trecută în domeniul silvic.

Dl. consilier Coman Ionel – referitor la ultimul punct din raport la care dl. primar a dat citire privind consistența ne arată că nu corespunde cu realitatea din teren, considerăm că firma de amenajare SC Olivia Dual SRL cu ocazia întocmirii studiului Silvopastoral al pășunilor și pășunilor cu arbori proprietatea Primăriei municipiului Toplița a descris în mod eronat arborele din aceste u.a-uri, pentru a se putea executa tăieri de transformare în aceste suprafețe. Din acest motiv consider că este necesară sesizarea organelor penale pentru a fi efectuate cercetările care se impun în această situație.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – dacă noi nu aveam amenajament poate se dubla suprafața de teren sau cantitatea, actele de punere în valoare și tăierile sunt legale, trebuie să umblăm la amenajament lucru discutat de altfel și cu șeful de Ocol.

Dl. consilier Coman Ionel – există o propunere a domnului consilier Man Călin Constantin să se țină cont de ea, referitor la anexa 2 să nu fie votată.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – în procesul verbal de control scrie clar că vârsta pădurii este de 30-40 de ani, în actele de punere în valoarea scrie 85-90 de ani, care este adevărul?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – și eu mi-am pus întrebarea, de ce se contrazic rapoartele de control, împreună cu dl. secretar o să le trimitem o adresă prin care să le solicităm punctual pe fiecare partidă se poate exploata sau nu se poate și ce vom face pe viitor, dar cine răspunde?

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – legat de acest subiect s-a discutat și ieri în ședința pe comisii și aș dori să votăm în cunoștință de cauză. În acest sens s-a pus întrebarea trecerea în fondul forestier se face automat conform legii sau se face la cererea proprietarului, aici mai trebuie discutat dacă mai tăiem sau nu să trecem în fondul forestier pentru că din totalul de pășuni 2365 ha. din 2700 ha sunt pășuni cu arbori, întreb, mai vrem pășunat, sau nu? Protecționiștii silvici sunt aceeași din anul 2013 sau nu, pe aceleași parcele?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde da, sunt aceeași.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – atunci este foarte interesant de văzut faptul că de ce nu au semnat amenajamentul nici în anul 2013 și nici acum, trebuie să vedem de ce? În momentul în care se fac APV-urile Ocolul Silvic mai are obligația de a verifica consistența masei lemnoase în aceea partidă, sau nu? V-aș sugera să ne uităm la acel raport la măsuri propuse, uitați-vă la art.23, pct. 2 și 3, nu cumva se bat cap în cap, dacă reușesc să primesc niște răspunsuri din partea unor persoane abilitate bine, dacă nu o să votez nici pentru, nici contra.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – după completarea raportului făcut de către dl. Vîlcan Adrian din partea organelor de control avem o adresă emisă de către Primărie, orice tăiere se face în baza unui amenajament, amenajamentul despre care vorbim este greșit vorbește despre partida 170 din care se poate tăia 76 mc., dar acolo în loc de 01 sau 09 vreți să spuneți că Ocolul Silvic a venit și a marcat altă cantitate din amenajament, nu este la puterea lor de a marca 50 mc. sau 150 mc. cât cred ei, s-a pus în valoare în baza unui amenajament care este incorect.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde domnului consilier Buzilă: o să avem din nou o discuție cu șeful de Ocol și specialiști în acest sens, dacă se lua după cantitatea din amenajament trecea.

Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – aduce la cunoștința Consiliului Local, următoarele: ideea de bază este că în mod automat și eu am contrasemnat proiectul de hotărâre în baza căruia am luat ca și fondat concluzia domnului reprezentant al Gărzii Forestiere în care ne spune că APV-urile constituite pentru respectivele partizi sunt în regulă, și ie știu că amenajamentul Silvopastoral are probleme atunci ar putea la fel de bine să concluzioneze că APV-urile întocmite de către Ocolul Silvic nu sunt bine făcute, dar el ne spune că sunt făcute bine este tot concluzia lui în calitate de specialist, prin urmare pe baza acelor concluzii din raport că actele de punere în valoare sunt constituite corect de către Ocolul Silvic noi am ajuns la concluzia că putem să le punem pe ordinea de zi pentru aceea listă de patrizi, pentru că, atâta timp cât actele de punere în valoare sunt constituite corect atunci se poate face exploatarea în baza lor, practic exploatarea în baza actelor de punere în valoare, practic dacă actul de punere în valoare este întocmit corect, sau nu. După cum cunoașteți toată lumea și cunoștea și dl. de la Garda Forestieră faptul că într-adevăr specificațiile din amenajament nu sunt în concordanță 100% cu ce impune inspecția în teren. Referitor la pășunile împădurite, trebuie să avem grijă să scoatem materialul lemnos de pe ele pentru că se vor transforma în păduri și atunci în mod automat trebuie să le introducem în fond forestier național și se va diminua suprafața pășunabilă. La Primărie în momentul de fașă nu sunt puține cereri din partea crescătorilor de animale care au rămas pe lângă, adică nu au reușit să adjudece trupuri de pășuni pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița și care au animale și nu știu ce să facă cu ele, noi tot le spunem că toate trupurile de pășune sunt concesionate pentru că asta este realitatea, nu avem disponibil absolut nimic. Într-adevăr concesionarii / crescătorii de animale trebuie să facă lucrări de îngrijire/igienizare a pășunilor, dar nu pot să facă tăieri, din moment ce respectivul material lemnos a trecut de stadiul de arboret deja nu se mai poate atinge crescătorul de animale ca să-l extragă din trupul de pășune pentru că, deja intră în alte sfere de natură penală, practic ne revine tot nouă proprietarului chestiunea aceasta să o facem la timp și să o facem des, să avem grijă să nu diminuăm suprafața pășunabilă pentru a rămâne tot la stadiul de pășune cu arbori și să se transforme în pădure.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – face precizarea că: despre partizile de care s-a vorbit s-a transformat deja în pădure, dacă este peste 04 e pădure și noi acum vrem să tăiem, în raportul de control la sfârșit zice că din cauza amenajamentului care nu este bun, este greșit se pun în valoare într-un anumit fel pădurile, adică se taie, inclusiv se taie la 30-40 de ani când de fapt dacă era pădure erau alte reguli se taie la 70-80 și din cauza aceasta trebuie sesizate organele penale, am tăiat ce nu trebuia să tăiem. Eu nu îmi asum tăierea nerespectând regulile de tăiere de la păduri, pentru că sunt reguli diferite, pășune – pădure.

Dl. consilier Ferencz Vlăduț Ionel – dacă specialistul  și-a dat OK-iul de ce să răspund eu, el să fie tras la răspundere nu eu, aceasta este opinia mea.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – opinia mea este că avem un raport de control cu peste 04, am vorbit cu specialiști, șefi de Ocoale, ingineri silvici și mi-au spus ai grijă acolo este o problemă,diferențele sunt extrem de mari, eu nu voi vota.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – întreabă, dacă sau primit acele APV-uri și dacă Ocolul Silvic a făcut inventarierea fir cu fir există și varianta de a merge doar pe amenajament sau și varianta prin care aceea pădure în timp s-a transformat în 04, a fost la 01 și la momentul de față este 04, probabil că dl. Vîlcan când a întocmit raportul că sunt întocmite corect în idea că există și posibilitatea chiar și pentru un amenajament deja făcut să te duci să faci o inventariere fir cu fir și să emiți niște APV-uri.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – dl. Vîlcan a spus că este corect APV-ul în sensul cădacă trebuie recoltat 50 mc. Ocolul Silvic a spus 50 mc., numai că pe 50 mc. reali sunt doar 40 mc. Legat de diminuarea suprafeței de pășune unde într-adevăr avem crescători de animale și este nevoie să avem pășune, mi s-a spus, noi plătim la Primărie în momentul de față și unde probabil are și pășune împădurită peste 04 plătim, iar de la APIA pe suprafața respectivă nu primim subvenții.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – tot legat de problema pășunilor, nici un membru al Consiliului Local al municipiului Toplița nu dorește să diminueze suprafețele pășunabile. Legat de raportul Gărzii Forestiere întreabă, de ce totuși dl. primar nu prevede niște acțiuni în concordanță sau dacă există demersuri făcute de către dvs. privind sesizarea organele de cercetare penală, sau făcut ceva demersuri în acest sens?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Calinovici: i-am chemat și le-am spus voi sesiza organele de cercetare penală, au spus ei răspund pentru ceia ce au făcut.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă, de ce nu sunt prezenți cei în cauză și de ce nu i-au atitudine și nu-și asumă constatările de pe teren, eu sunt tare curios să aflu de ce, pentru că această problemă cu pădurile nu se va termina aici până nu rezolvăm niște lucruri?

Dl. consilier Man Călin Constantin – la începutul ședinței eu am făcut o propunere, țineți, nu țineți cont de ea ar trebui votat, pentru că, controalele totuși vor continua și pentru partea din partizile proprietate privată din listă.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – în adresa primită în luna octombrie-noiembrie transmisă către Primărie prin care ni se solicita să comunicăm dacă avem pășuni împădurite peste 04, răspunsul a fost nu, cu toate că se știa că sunt.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Man Călin Constantin, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri pentru, dl. consilier Kondratovici Ionel a participat la ședință doar la pct.9 de pe ordinea de zi dna. consilier Borș Andra Ramona s-a abținut de la votşi adoptă Hotărârea nr. 60/2021.

 

Următorul președinte deședință este dl. consilier Calinovici Mihai Achim.

 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Buzilă Victor Sebastianmulţumeşte pentru participarea la şedinţăşi declară lucrările acestei şedinţe închise.

 

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din data de 31.03.2021.

 

Topliţa, la 31.03.2021.

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              SECRETAR GENERAL UAT,                          CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIANCIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut