Ședință extraordinară – Proces verbal nr. 1/08.01.2021

PROCES VERBAL

Nr.  1/ 08.01.2021

 

 

               Încheiat azi 8 Ianuarie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1), lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Toplița pe care sunt incluse 8 proiecte de hotărâri, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Se face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând motivat următorii consilieri: Buzilă Victor Sebastian și Hirișcău Horațiu Sever Nicu.

În continuare are cuvântul dl. consilier Bodor Attila Bela – președintele ședinței.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din

bugetul local – secțiunea de dezvoltare cu suma de 3.879.125,95 lei din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Toplița, înregistrat la sfârșitul anului 2020.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 1/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei rezultată din excedentul bugetului local la sfârșitul exercițiului financiar 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021.

            Dl. consilier Coman Ionel – solicită o prezentare din partea domnului director executiv legat de cele trei proiecte de hotărâri care vizează direcția de execuție bugetară.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – explică Consiliului Local al municipiului Toplița, următoarele: o parte dintre dvs. cunoașteți, până pe data de 9 ianuarie execuția bugetară se aprobă prin execuția de stat, deci cifrele cuantificate sunt puse față în față cu cele două secțiuni, de dezvoltare și de funcționare, practic cifrele sunt date de către Trezorerie pe fiecare secțiune în parte. Dacă cheltuielile sunt mai mari pe o secțiune decât venitul atunci apare deficit în acel moment ele trebuie acoperite din excedent. Aceste excedente după cum ați putut vedea și în anii anteriori au fost rezervați pentru investiții, ei în mare parte au rămas neconsumați și sau cumulat de la un exercițiu la altul, deci noi față de anul precedent avem un deficit de 1.700.000 față de excedentele estimate, problema este că, vanii aceștia au migrat pentru anul 2021 care se vor regăsi în listele de investiții – programele de dezvoltare, ei nu pot fi folosiți las altceva.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 2/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții rezultat la sfârșitul exercițiului financiar 2020, ca sursă de finanțare a bugetului local pe anul 2021.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 3/2021.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente din DALI nr.118/2021 pentru obiectivul ”Construire sală de sport și vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântul Ilie, Toplița”.

           Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – precizează faptul că, după studierea planului d situație am observat că această sală este foarte înghesuită, să nu avem probleme cu eliberarea autorizației de construcție, întreabă dacă s-a luat legătura cu arhitectul șef al județului și a fost de acord cu așa ceva?

Dl. Kalapacs Zsolt – răspunde domnului consilier Szabo: pentru acest proiect de investiții s-a eliberat un certificat de urbanism ceea ce vă interesează în cazul de față, fiind în zona 1 a UTR fiind zonă de dotări, coeficientul de utilitare a terenului cât și procentul de ocupare a terenului se încadrează în proiect. S-a găsit această soluție în cazul Școlii gimnaziale Sf. Ilie ca să fie extinderea clădirii fiindcă altfel ca și clădire separată plus vestiar nu mai încăpea în proiect.

           Dl. consilier Coman Ionel – apreciez faptul cu aceste săli de sport și spații de joacă pentru copii au fost inițiate încă din anul 2018 și salut faptul că, acum se continuă această investiție precum și celelalte Licee care deja beneficiază și sunt într-o stare avansată, școlile în municipiul Toplița sunt pe drum bun, sunt proiecte începute și terminat acum.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 4/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.119/2021 pentru obiectivul de investiții ”Construire sală de sport Școala gimnazială ”Andrei Șaguna”, municipiul Toplița”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 5/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr.120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu de joacă pentru copii”.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – ne-am uitat pe proiect dar nu se vede cum arată instalațiile de joacă pentru copii și consider faptul că este foarte mare diferența de preț pentru că diferența întotdeauna se plătește din bugetul local.

Dna. Pușcaș Andrea – răspunde domnului consilier Szabo: ar trebui să se vadă tot proiectul, suntem la faza de fezabilitate, proiectul cu detaliile de execuție se va întocmi după contractarea acestor proiecte, sperăm să ajungem în faza de contractare, acestea au fost deja aprobate o dată în anul 2018 în acest sens se impune actualizarea HCL-ului privind aprobarea documentației tehnico-economice, respectiv studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, având în vedere că pe parcursul etapelor de evaluare au intervenit diferite modificări/corelări între partea scrisă și planșele desenate. De asemenea au fost detailate și suprafețele privind amenajările spațiilor verzi.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – precizează faptul că, acest proiect a fost demarat în anul 2018 și din păcate este un alt exemplu care face ceva fără să întrebăm constructorul sau fără să cerem părerea beneficiarului, adică acei copii, am spus și la aceea dată când s-a demarat proiectul că ar fi util să facem niște chestionare pentru chestionare să vedem ce își doresc acești copii, dacă tot investim bani pentru ei, pentru că ei sunt dornici, pot să-și exprime punctul de vedere, pot să spună ce și-ar dori de la un spațiu de joacă, dar pe cei de 16-17 ani nu cred că-i încântă spațiul de joacă din ce am văzut eu în acest proiect. Se mai poate modifica proiectul?

Dna. Pușcaș Andrea – răspunde domnului consilier Macarie: nu este prea târziu, mai avem de făcut proiectul tehnic.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 6/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS și a cheltuielilor legate de proiect.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 7/2021.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI SA” a amplasamentului reprezentând construcție în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp., situat în str. Sportivilor, nr.5/G și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”construire Internat și Cantină Liceul Teoretic Kemeny Janos, str. Sportivilor, nr.5/G, municipiul Toplița, județul Harghita”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 8/2021.

 

Următorul președinte de ședință este dl. consilier Bodor Attila Bela..

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Bodor Attila Bela mulţumeşte pentru participarea la şedinţă şi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din data de 08.01.2021.

 

Topliţa, la 08.01.2021.

 

 

 

         PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         SECRETAR GENERAL UAT,                          CONSILIER – BODOR ATTILA BELA                                   CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut