Reabilitare termică a Spitalului Municipal Toplița

 Renovarea energetica a Spitalului Municipal Toplita,

Strada Victor Babes nr. 3, localitatea Toplița, judetul Harghita,

propuse spre finantare prin Planul Național de Redresare și Reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

Primaria Municipiului Toplița urmărește creașterea nivelului de performanță energetică a Spitalului Municipal și anume reducerea consumurilor energetice pentru incălzirea , în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanismic al localitații.

Pentru realizarea acestui scop s-a decis achiziția de servicii de proiectare pentru aprecierea posibilitățiilor tehnice de execuție a lucrarilor de intervenții precum si stabilirea soluțiilor tehnice optime privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. 

Având în vedere oportunitatea finanțării prin Planul National de Redresare si Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovarii, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B.2 „Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice”, Municipiul Toplița a depus solicitare de finanțare pentru Spitalul Municipal Toplița.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.272.351,60 EUR, echivalent in LEI la cursul 1 eur=4,9227 lei: 16.108.805,22 LEI.

1.     DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

·       Perioada de executie a a cladirii: 1986;

·       Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 7.209,89 m2;

·       Regimul de înălțime: C1 Spital: Steh/Canal tehnic+P+4E+Eteh

·       C1 Bloc alimentar + culoar trecere: S+P+1E

·       C1 Ambulatoriu: Steh+P+1E+Mp;

·       Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

·       Tip acoperiș: Sarpanta;

·       Tip învelitoare: partial tabla faltuita/partial tigla metalica-tabla ondulata;

·       Gradul de rezistență la foc: II.

 

2.     LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

·   Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

·        Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori;

·        Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

·  Izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante;

·        Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

·        Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic;

·      Instalarea sistemelor de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior prin montarea unor soluții de ventilare mecanică cu unități individuale cu comandă locală, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;

·   Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

·   Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

·       Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu instalații cu captatoare solare termice sau panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

·    Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

·        Lucrări conexe propuse:

o Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

o Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

o Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

o Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

o  Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

o Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

 

o  Înlocuirea/modernizarea lifturilor în baza unui raport tehnic de specialitate.

Derulare proiect

2021
S-a format inițiativa accesării fondurilor de finanțare prin Programul Organizational Regional (POR) pentru reabilitarea si modernizarea termică și estetică a Spitalului Municipal Toplița.
Pentru realizarea accestui scop s-a decis achiziția de servicii de proiectare pentru elaborarea documentației tehnice neceare pentru evaluarea posibilitățiilor tehnice de execuție, stabilirea soluțiilor tehnice si accesarea de fonduri nerambursabile.
2021
16-09-2021
S-a întocmit și semnat contractul de prestare de servicii de proiectare cu nr. 28750/10.09.2021 cu firma SC BROLLIO CONCEPT SRL.
Contractul cuprine urmatoarele servicii: Studiu geotehnic; Expertiză Tehnică; Audit Energetic; Documentație tehnică în vederea obținerii Certificatului de Urbanism; Documentații tehnice necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate confrm CU - faza DALI; Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI); Verificare tehnică.
16-09-2021
27-09-2021
A fost predată Primariei Municipiului Toplița documentația elaborată conform contractului 28750/10.09.2021.
27-09-2021

10.01.2022
S-a decis depunerea proiectului în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare si Reziliență.
Finanțare PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, AXA 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

10.01.2022
30-03-2022
S-a încheiat contract de servicii de consultanță în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru creșterea eficienței energetice a Spitalului Municipal.
Contractul cu nr. 10568 din 30.03.2022 a fost întocmit cu firma EXCLUSIVO GLOBAL SRL și are ca obiect elaborarea documentației aferente în vederea obținerii de fonduri nerambursabile.
30-03-2022
06-04-2022
În sedința Consiliului Local din 06.04.2022 s-a aprobat proiectul de reabilitare a Spitalului Municipal.
06-04-2022
06.04.2022
Proiect depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
06.04.2022
11.2022
Cererea de finanțare a fost respinsă.
11.2022
11.2022
Proiectul a fost redepus spre finanțare
11.2022

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut