PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90/2022 Privind aprobarea prețului de pornire la negociere, pentru partida de masă lemnoasă nr. 2258, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 90/28.04.2022;

– Raportul de specialitate nr. 14379/28.04.2022 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 și Actul Aditional nr. 2747/07.05.2020 la contract, încheiate între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Amenajamentul silvic întocmit pentru suprafața de pădure, proprietate a municipiului Toplița;

– APV nr. 2258 înaintat de Ocolul Silvic Toplița cu adresa nr. 4886/20.04.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 13542/20.04.2022;

Ținând cont de :

– HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1 lit. q, art. 20 alin. 5;

– HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata , precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata de Consiliul Local al municipiului Toplita, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4;

– HCL a municipiului Toplita nr.188/2021 privind aprobarea menținerii prețurilor de referinta pentru anul de productie 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinad municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2021, aprobat prin HCL nr. 187/2020 ;

– HCL a municipiului Toplita nr. 43/2022 privind aprobarea repartizării pe destinații a volumului de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Toplița și administrată de Consiliul Local Toplița, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2022,

– Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 286 si art. 287 lit. b;

– HCL a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița;

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997;

– Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparent decizionala in administratia publica;

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6, lit.a si lit.b, alin. 7 lit.r, art.139 alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1: Se aprobă prețul de pornire la negociere, pentru partida de masă lemnoasă nr. 2258, proprietate a municipului Toplita – administrat de Consiliului Local al municipiului Toplița, ce se supune procedurii negocierii, în scopul valorificării, conform anexei, fac parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița; Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplița prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 28.04.2022.

INIŢIATOR PROIECT                                                          Avizat pentru legalitate – Secretar general UAT

PRIMAR- ING. OLARIU DUMITRU                                                                        CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut