HOTĂRÂREA NR. 142/2022 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 27099/09.08.2022 prin achiziție directă a contractului de servicii privind „Activitățile sportive – inițiere înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centrul Wellness pentru elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a – Înot pentru sănătate”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 31 august 2022,

 

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 154/10.08.2022.
  • Raportul de specialitate nr. 27515/12.08.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 27099/09.08.2022 prin achiziție directă a contractului de servicii privind „Activitățile sportive – inițiere înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centrul Wellness pentru elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a – Înot pentru sănătate”;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 155/2022 ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022 – cap. 67.02.05.01 Sport, articol 20.01.09 ;

 

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 5;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. III secțiunea 1 din Anexă;

–  Legea nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, modificată – art. 3 alin. 1 și 2;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

      Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 27099/09.08.2022 prin achiziție directă a contractului de servicii privind „Activitățile sportive – inițiere înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centrul Wellness pentru elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a – Înot pentru sănătate”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 31.08.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                 SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                  CIOBANU MIHAI IULIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Anexa

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut