HOTĂRÂREA NR. 142/2022 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 27099/09.08.2022 prin achiziție directă a contractului de servicii privind „Activitățile sportive – inițiere înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centrul Wellness pentru elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a – Înot pentru sănătate”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 31 august 2022,

 

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 154/10.08.2022.
  • Raportul de specialitate nr. 27515/12.08.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 27099/09.08.2022 prin achiziție directă a contractului de servicii privind „Activitățile sportive – inițiere înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centrul Wellness pentru elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a – Înot pentru sănătate”;
  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 155/2022 ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022 – cap. 67.02.05.01 Sport, articol 20.01.09 ;

 

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

–  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 5;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. III secțiunea 1 din Anexă;

–  Legea nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, modificată – art. 3 alin. 1 și 2;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

–   Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

      Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 27099/09.08.2022 prin achiziție directă a contractului de servicii privind „Activitățile sportive – inițiere înot în cadrul Băilor Banffy Toplița – Centrul Wellness pentru elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a – Înot pentru sănătate”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 31.08.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                 SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                  CIOBANU MIHAI IULIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Anexa
Sari la conținut