PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 136/2022 Privind participarea Municipiului Toplița la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 156/16.08.2022.

  • Raportul de specialitate nr. 27638/16.08.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată;

Ordin nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, modificat – art. 13 alin. 1 lit. g din Anexă;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit. b și lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Toplița la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

Art.2 Se aprobă Devizul General nr. 27635/2022 al obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3 Se aprobă contractarea finanţării şi se mandatează primarul municipiului Toplița – ing. Olariu Dumitru, să reprezinte solicitantul UAT Municipiul Toplița în relaţia cu Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu.

Art.4 Municipiul Toplița se angajează să întocmească documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi derularea tuturor procedurilor de achiziţie publică din cadrul obiectivului de investiții şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice și cerințelor din Ghidul de finanțare.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.6: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 16.08.2022.

INITIATOR,                                                                                                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR – OLARIU DUMITRU S                                                                       ECRETAR GENERAT UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

                                                                                                                                        Întocmit, Bajko Krisztina – consilier juridic

Deviz general

Sari la conținut