PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 135/2022 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 23316/07.07.2022 pe loturi, prin licitație deschisă a contractului de furnizare „Achizitionare echipamente medicale – Ambulatoriu Spital Municipal Toplița” din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 155/11.08.2022.

  • Raportul de specialitate nr. 27569/16.08.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022 – cap. 66.02.06.01 Spitale, articol 58.01.01 ;

  • Contractul de finanțare nr. 6907/27.05.2021 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 126701, intitulat: „Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711;

  • HCL nr. 36/2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 5448/16.02.2022 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”;

  • HCL nr. 37/2022 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect;

  • Avizul pozitiv nr. 711CTE din 11.08.2022, emis de către Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. Ad. 26358/11.08.2022;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 1, art. 17 alin. 1, art. 68 alin. 1 lit. a, art. 69 alin. 1, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 2;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. III secțiunea a 5-a paragraful 1 din Anexă;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (2) lit. b și lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. c , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. nr. 23316/07.07.2022 pe loturi, prin licitație deschisă a contractului de furnizare „Achizitionare echipamente medicale – Ambulatoriu Spital Municipal Toplița” din cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului spitalului municipal Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 126711, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 16.08.2022.

INITIATOR,                                                                                                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR – OLARIU DUMITRU                                                                          SECRETAR GENERAT UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

                                                                                                                                           Întocmit, Bajko Krisztina – consilier juridic

Anexa 135-Documentatie de atribuire Dotari Ambulatoriu
Sari la conținut