PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 119/2022 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de 12 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu – în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 35

onsiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2022.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 122/16.06.2022;

Raportul de specialitate nr. 20748/20.06.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 12 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu – în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 35;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 127/2022;

– Solicitarea doamnei Marc Antonia-Daria, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 19462/08.06.2022;

– CF nr. 51784 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Plan de încadrare în zonă – mun. Toplița, str. Nicolae Bălcescu (Piațeta cinematograf), precum și planul de situație anexat prezentului proiect, întocmite de Victor Cotfas – PFA autorizată de ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie;

– Lista mijloacelor fixe fix – teren cinematograf Călimani, Registrul de inventar și Comunicarea domnului Director executiv din care rezultă valoarea de inventar a imobilului care face obiectul prezentei hotărâri la 66,55 lei/mp;

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 332 – 333 – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de 12 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, în următoarele condiții:

1. imobilul teren în suprafață de 12 mp., este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 51784 Toplița, este situat la adresa str. Nicolae Bălcescu – în vecinătatea imobilului Cinematograf Călimani, având nr. administrativ 35, conform planului de situație anexat;

2. conform listei mijloacelor fixe, valoarea de inventar a imobilului – teren este de 65.885,00 lei, respectiv 66,55 lei/mp;

3. destinația bunului care face obiectul închirierii: activități de alimentație publică;

4. durata închirierii : 5 ani;

5. prețul minim al închirierii : 10 lei/mp/lună.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

PLAN DE SITUATIE

Sari la conținut