PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 118/2022 Privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție nr. 34241/22.10.2021 și a Documentației de atribuire nr. 19227/06.06.2022 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de execuție lucrări pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita”

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 120/10.06.2022.

  • Raportul de specialitate nr. 19362/07.06.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2019 privind aprobarea Proiectului „ Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126701 și a cheltuielilor legate de proiect;

  • Contractul de finanțare nr. 5514/19.05.2020 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM pentru implementarea Proiectului nr. 126701, intitulat: „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita”;

  • Adresa nr. 13381/12.04.2022 transmisă de către ADR Centru și înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 12624/03.04.2022 ,cu privire la rezultatul verificării recomandărilor din grila de analiză a conformității Proiectului Tehnic de execuție, ca fiind considerat conform;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 17 alin. 4 și cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată și modificată ;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Proiectul tehnic de execuție nr. 34241/22.10.2021. privind investiția Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita, conform anexei nr. 1 la prezenta

Art.2: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 19227/06.06.2022 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de execuție lucrări pentru investiția „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Toplița, județul Harghita, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art.3: Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.5: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 15.06.2022.

INITIATOR,                                                                                                                       VIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR – OLARIU DUMITRU                                                                                      SECRETAR GENERAT UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

                                                                                                                                          Întocmit, Bajko Krisztina – consilier juridic

Anexe 118

Sari la conținut