PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 107/2022 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 17093/18.05.2022 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centru Wellness,Cinematograful „Călimani”, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică”

Având în vedere :

  • Referat de aprobare nr. 107/18.05.2022.

  • Raportul de specialitate nr. 17143/18.05.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;

Ținând cont de:

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

– Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, modificată;

– Legea nr.52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 17093/18.05.2022 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „ Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centru Wellness,Cinematograful „Călimani”, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 19.05.2022.

INITIATOR                                                                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR – OLARIU DUMITRU                                          SECRETAR GENERAT UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

                                                                                                           Întocmit, Bajko Krisztina – consilier juridic

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut