HOTĂRÂREA NR. 99/2022 Pentru aprobarea Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 31.05.2022.,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 93/03.05.2022,

Raportul de specialitate nr. 15097/04.05.2022 ;

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2022;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul lui local nr. 106/2022;

Hotărârârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2022, capitol 67.02.50, subcapitol 59.12 – suma 100.000 lei;

Anunțul public nr. 15098/04.05.2022.;

Ținând cont de :

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată – art. 27 coroborat cu art. 126 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată;

– Art. 3 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 4 alin. 2, art. 5, art. 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 3 alin. 2, ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 privind Statutul UAT Topliţa;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin. (8) lit. a, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă ” Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2022″, conform anexei nr. 1.

Art.2: Se aprobă Ghidul solicitantului privind Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2022, conform anexei nr. 2.

Art.3: Se aprobă bugetul „Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2022” în sumă de 100.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Toplita nr. 44/2022 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Toplita pe anul 2022, Capitol 67.02.50. – Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei, articol 59.12 – Susținerea cultelor.

Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Topliţa, pentru numirea prin dispoziţie a comisiei de evaluare/selecție şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul „Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2022”.

Art.5: Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin: direcţia Buget – Finanţe , Biroul Investiţii, Programe şi Proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.7: Prezenta se comunică Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 6 și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 31.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                              CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM            SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

Anexa HOT 99

Nota de rectificare HCL 99-2022

Sari la conținut