HOTĂRÂREA NR. 96/2023 Privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de distribuție apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Călimani, tronsoanele de la 1 la 4 din municipiul Toplița, județul Harghita ”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 08.05.2023 ,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 98/04.05.2023.;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 18141/04.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de distribuție apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Călimani, tronsoanele de la 1 la 4 din municipiul  Toplița,  județul Harghita ”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 107/2023;

Ținând cont de:

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, modificată – art. 2, art.4  alin. 1 lit. a) și b) , art. 6 alin. 1;

–  Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 –  art. 6 alin. 1 lit. b) din Anexă;

– Ordin  nr. 624/2023 privind aprobarea demarării unei noi sesiuni de depuneri de cereri de finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru judeţele Bistriţa-Năsăud, Brăila, Constanţa, Dolj, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Mehedinţi, Vrancea;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii acesteia prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții: ” Extindere rețea de distribuție apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Călimani, tronsoanele de la 1 la 4 din municipiul  Toplița,  județul Harghita”, conform anexei nr. 1.

Art.2: Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții: ” Extindere rețea de distribuție apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Călimani, tronsoanele de la 1 la 4 din municipiul  Toplița,  județul Harghita”, întocmit de FINDESIGN SRL, conform anexei nr. 2.

Art.3: Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.4:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului. 

Topliţa la, 08.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa HCL 96

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut