HOTĂRÂREA NR. 95/2023 Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 18221/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 8 mai 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 102/05.05.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 18225/05.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 18221/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.  106/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2022 privind propunerea aprobării documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 18221/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița;

– Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023;

– Nota conceptuală nr. 17780/03.05.2023;

– Tema de proiectare nr. 17781/03.05.2023;

Ținând cont de:

– OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;

– HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

– Ordin MDLPA nr. 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;

– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată – art. 5 alin. 1, lit. b (i), alin. 2, art. 9;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. k, p, art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”, întocmită  de Klever System S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Toplița cu nr. 18821/05.05.2023, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovarea energetică a Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii și Casei de Cultură din Municipiul Toplița”, conform anexei nr. 2.

Art.3.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.4:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Toplița, la 08.05.2023.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa HCL 95
Sari la conținut