HOTĂRÂREA NR. 95/2022 Privind aprobarea proiectului ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝ din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 16 mai 2022,

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 95/13.05.2022;

  • Raportul de specialitate nr. 16551/13.05.2022;

  • Proiectul de hotărâre Privind aprobarea proiectului ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝ din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 102/2022;

  • Ghidul de finantare a „Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan;

Ținând cont de:

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,

Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;

HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Toplița, Județul Harghita la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)- COMPONENTA 10 – Fondul Local – I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, prin proiectul ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝.

Art.2. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝, conform Anexei nr.1 .

Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝ se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin intermediul Programului, potrivit legii.

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare pista de biciclete în Municipiul Toplița, județul Harghita˝ , conform Anexei nr.2.

Art. 5. (1) Se aprobă ca, cheltuielile legate de proiect, reprezentate de contribuția proprie în sumă de 70.461,12 (TVA inclus), așa cum rezultă din anexa nr. 2, precum și cheltuiele neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului să fie suportate din bugetul local.

(2) Despre valoarea cheltuielilor neeligibile menționate la alin. 1, biroul investiții,proiecte va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

ART.6. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semeneze toate actele necesare implementării proiectului în numele Municipiului Toplița.

ART.7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

ART.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

ART.9. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 16.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                                  SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut