HOTĂRÂREA NR. 92/2022 Privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 05.05.2022 ;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 88/26.04.2022;

– Raportul de specialitate nr. 13992/26.04.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 98/2022;

-Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 4154/13.04.2022, înregistrată sub nr. 12790/14.04.2022 prin care se solicită aprobarea Statului de funcții al Spitalului municipal Toplița începând cu data de 01.05.2022,

– Adresa Spitalului Municipal Toplița, înregistrată sub nr. 15258/05.05.2022 ;

– Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Municipal Toplița nr. 2034/23.02.2022, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr, 15259/05.05.2022;

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi modificată, – art. 180 alin. 1 lit. „d”;

– Art. 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, modificată;

Art. 15 lit. “b” ,”c” din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, modificată ;

– Ordin MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, modificat;

– Ordin MS nr. 921/2006 – stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată,;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a unităţii sanitare – Spitalul municipal Topliţa către Consiliul Local al municipiului Topliţa, în baza Protocolului de predare-preluare, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul M.S. nr. 910/2010;

– Hotărârea Consililui local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022 – cap. 66.10.06.01 – Titlul I Cheltuieli de personal – 33.700 mii lei;

– Dispoziția Primarului nr. 291/24.03.2022 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului municipal Toplița;

– Decizia Comitetului director nr. 17/28.03.2022 cu privire la aprobarea suplimentării cu un post al statului de funcții;

– Decizia Comitetului director nr. 19/28.03.2022 cu privire la aprobarea suplimentării cu posturi al statului de funcții;

– Decizia Comitetului director nr. 49/09.11.2021;

– Centralizator posturi suplimentare nr. 11598/08.11.2021;

– Proces verbal nr. 10390/2021;

– Proces verbal nr. 9801/2021;

– Proces verbal nr. 10091/2021;

– Proces verbal nr. 9956/2021;

– Proces verbal nr. 10619/2021;

– Proces verbal nr. 10450/2021;

– Proces verbal nr. 11028/2021;

– Proces verbal nr. 9714/2021;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin (1) şi (2), lit.”a”, „d”, alin. (3), lit.”c”, alin. (7) lit. „c”, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 4154/2022, înregistrată sub nr. 12790/2022 , anexată prezentei, se aprobă Structura posturilor din statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 1.

Art.2: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 4154/2022, înregistrată sub nr. 12790/2022, anexată prezentei, se aprobă Statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 2.

Art.3: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 4154/2022, înregistrată sub nr. 12790/2022, anexată prezentei, se aprobă Statul de funcții – finanțare transferuri al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 3.

Art.4: Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta.

Art.5: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă art. 2-4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2021.

Art.6: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Topliţa prin: direcţia buget-finanțe, serviciul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi Spitalul municipal Topliţa prin Managerul instituţiei.

Art.7: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, Spitalului municipal Topliţa şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 05.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                                              SECRETAR GENERAL– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut