HOTĂRÂREA NR. 92/2021 privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 referitoare la punerea la dispoziția SC Electro Line SRL a unei suprafețe de teren de 99 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița” – beneficiar domnul Pușcaș Vasile

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021.

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 95/13.05.2021 al Primarului municipiului Toplița în calitatea sa de inițiator al proiectului;

      – Raportul de specialitate nr. 15156/17.05.2021;

      – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 referitoare la punerea la dispoziția SC Electro Line SRL  a unei suprafețe de teren de 99 mp.  din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița”  – beneficiar Domnul Pușcaș Vasile;

        – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 93/2021;

În temeiul prevederilor:

-art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată;

-art.1, art.2 alin.(21) lit.e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-art. 20 alin.(3) lit. b) din anexa la Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

       – Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare – art. 12 alin. (1), (2) lit. a, art. 51 alin. (2);

       – HCL nr. 18/2014 pentru  aprobare a Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică / privată a municipiului Topliţa  în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice;

            In temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”, alin. 6 lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”g” coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 referitoare la punerea la dispoziția SC Electro Line SRL  a unei suprafețe de teren de 99 mp.  din domeniul public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița”  – beneficiar Domnul Pușcaș Vasile, prin introducerea unui nou alinat, care va avea următorul cuprins:

            ”Art.1 (…)

            (3) Din suprafața totală pusă la dispoziție, conform alin. 2, se aprobă ocuparea definitivă a unei suprafețe de 1 mp., necesară pentru executarea  fundației unui stâlp.”

 

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 rămân neschimbate și valabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Direcția de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Toplița; Instituției Prefectului județului Harghita; Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, Spațiu locativ, Administrarea Domeniului Public și Privat a Localității și SC Electro Line SRL prin grija Direcției de urbanism.

Topliţa la,  27.05.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                   SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut