HOTĂRÂREA NR. 92/2021 privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 referitoare la punerea la dispoziția SC Electro Line SRL a unei suprafețe de teren de 99 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița” – beneficiar domnul Pușcaș Vasile

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021.

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 95/13.05.2021 al Primarului municipiului Toplița în calitatea sa de inițiator al proiectului;

      – Raportul de specialitate nr. 15156/17.05.2021;

      – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 referitoare la punerea la dispoziția SC Electro Line SRL  a unei suprafețe de teren de 99 mp.  din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița”  – beneficiar Domnul Pușcaș Vasile;

        – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 93/2021;

În temeiul prevederilor:

-art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată;

-art.1, art.2 alin.(21) lit.e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-art. 20 alin.(3) lit. b) din anexa la Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

       – Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare – art. 12 alin. (1), (2) lit. a, art. 51 alin. (2);

       – HCL nr. 18/2014 pentru  aprobare a Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică / privată a municipiului Topliţa  în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice;

            In temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”, alin. 6 lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”g” coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 referitoare la punerea la dispoziția SC Electro Line SRL  a unei suprafețe de teren de 99 mp.  din domeniul public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița”  – beneficiar Domnul Pușcaș Vasile, prin introducerea unui nou alinat, care va avea următorul cuprins:

            ”Art.1 (…)

            (3) Din suprafața totală pusă la dispoziție, conform alin. 2, se aprobă ocuparea definitivă a unei suprafețe de 1 mp., necesară pentru executarea  fundației unui stâlp.”

 

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2021 rămân neschimbate și valabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Direcția de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Toplița; Instituției Prefectului județului Harghita; Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, Spațiu locativ, Administrarea Domeniului Public și Privat a Localității și SC Electro Line SRL prin grija Direcției de urbanism.

Topliţa la,  27.05.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                   SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut