HOTĂRÂREA NR. 91/2023 Privind aprobării documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate/DALI nr. 17787/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 8 mai 2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 95/03.05.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 17788/03.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate/DALI nr. 17787/2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr.  102/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2022 privind participarea Municipiului Toplița la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Devizului General nr. 27635/2022 al obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”;

– Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023;

– Nota conceptuală nr. 17783/03.05.2023;

– Tema de proiectare nr. 17785/03.05.2023;

Ținând cont de:

– Ordin MAP nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, modificat;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată – art. 5 alin. 1 lit. a  (ii), lit. b (i), alin. 2, art. 7-9;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. k, p, art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică – Studiul de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”, întocmită  de Ago Proiect Engineering S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Toplița cu nr. 17787/03.05.2023, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Toplița”, în valoare 506.373,48 lei inclusiv TVA.

Art.4.  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.5:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.6: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Toplița, la 08.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa HCL 91
Sari la conținut