HOTĂRÂREA NR. 91/2021 privind consituirea unei comisii mixte în vederea verificării bunurilor de pe listele cu propuneri de casare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,

            Având în vedere :

– Referat de aprobare  nr. 93/12.05.2021;

– Raportul de specialitate nr. 15067/17.05.2021;

– Proiect de hotărâre privind consituirea unei comisii mixte în vederea verificării bunurilor de pe listele cu propuneri de casare ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 92/2021;

– Solicitarea Grupului de consilieri locali din partea Partidului Social Democrat înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 14203/10.05.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierilor bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar) pe anul 2020, ce constituie patrimoniul public şi privat al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local, supus dezbaterii Consililui Local în cadrul ședinței ordinare din 15 aprilie 2021, din care s-a eliminat art. 2 și art. 3  referitoare la casarea mijloacelor fixe pentru anul 2020, respectiv scoaterea din uz a obiectelor de inventar pe anul 2020;

            Ținând cont de:

– OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, modificată – art. 127 alin. 3;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;

-HG nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 – Anexa 1 – pct III ”Scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe”

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 14, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1:  (1) Se constituie Comisia mixtă pentru verificarea unor bunuri de pe listele cu propuneri de casare înaintate spre analiză și aprobare Consiliului local, în următoarea componență nominală:

  1. Negrea Gheorghe Alin – Consilier local – Președinte
  2. Hirișcău Horațiu Sever Nicu – Consilier local – Membru
  3. Buzilă Victor Sebastian – Consilier local – Membru
  4. Rugină Dan Ciprian – Administrator public – Membru
  5. Kalapács Zsolt – Direcția urbanism – Secretar comisie.

Art. 2: Comisia mixtă constituită va avea următoarele obiective:

  1. Verificarea listelor cuprinzând propunerile de casare, atât de la instituțiile de învățământ, cât și de la Primăria municipiului Toplița;
  2. Verificarea evidențelor contabile ce cuprind înregistrarea mijloacelor fixe / obiectelor de inventar, respectiv data intrării activului fix / obiectului de inventar în patrimoniul instituției publice, și valoarea de intrare a acestora;
  3. Intervievarea gestionarilor bunurilor propuse spre casare;
  4. Participarea la procesul de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe / obiectelor de inventar.

Art.3: (1) Comisia mixtă își desfășoară activitatea în perioada 1 iunie – 31 august 2021.

           (2) În cadrul ședinței Consilului local din luna septembrie 2021, comisia mixtă va prezenta un raport al activității desfășurate conform obiectivelor aprobate.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita, prin Administratorul public, persoana nominalizată la art 1 din cadrul Direcţiei  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa și consilierii locali desemnați la art. 1 şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.5: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Administratorului public, Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Consilierilor locali nominalizați în cadrul comisiei mixte şi se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplita la 27.05.2021.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER    – COMAN IONEL                                  CIOBANU   MIHAI IULIAN

Sari la conținut