HOTĂRÂREA NR. 9/2023 Privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 4403/29.12.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 291 mp. teren, situat pe str. Murelor – Postata Dealul Boncenilor, înscris în CF nr. 53166 Topliţa, nr. cad. 53166 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2023,

 Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 7/06.01.2023;

– Raportul de specialitate nr. 706/10.01.2023;

– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 4403/29.12.2022, aprobarea preluării  și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 291 mp. teren, situat pe str. Murelor – Postata Dealul Boncenilor, înscris în CF nr. 53166 Topliţa, nr. cad. 53166 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 10/2023;

-Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a subscrisei Minerva Trans SRL, declaraţie autentificată de BIN Dobrean Teodor-Constantin sub  nr. 4403/29.12.2022,

-Extrasul de Carte Funciară nr. 53166 Toplița;

Ținând cont de prevederile:

– Legii nr. 287/2009 Codul Civil, actualizat – art. 553 alin. 2 teza a II-a, art. 562 alin. 2, art. 889 alin. 1 și alin. 2

– Ordinului ANCPI nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare – art. 211 alin. 1 si alin. 2;

– Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată ;

– Oug nr. 57/2019 privind CODUL Administrativ – art. 286 alin.1 și alin. 4, art. 296 alin. 2 și alin. 7, art. 354, anexa nr. 4;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

In temeiul art. 129 alin 1, alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 2, coroborat cu art. 5 lit. dd), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1: Se ia la cunoștință de către Consiliul Local al Municipiului Toplița, Declaraţia subscrisei Minerva Trans SRL, autentificată de Biroul Individual Notarial Dobrean Teodor-Constantin sub  nr. 4403/29.12.2022, prin care se renunță la dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren de 291 mp, imobil situat în Municipiul Toplița, str. Murelor – Postata Dealul Boncenilor, înscris în CF 53166 Toplița.

 Art.2:  (1) Se aprobă preluarea și înscrierea imobilului – teren menționat la art. 1 – în proprietatea privată a Municipiului Toplița, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița, având în vedere declarația renunțării la dreptul de proprietate a subscrisei Minerva Trans SRL, declaraţie autentificată de Biroul Individual Notarial Dobrean Teodor-Constantin sub  nr. 4403/29.12.2022.

             (2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea dreptului de proprietate în folosul Municipiului Toplița, acestea urmând a fi efectuate prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

 Art.3:  (1) Se declară ca bun de interes public local imobilul teren în suprafață  de 291 mp. teren, situat în Municipiul Toplița, str. Murelor – Postata Dealul Boncenilor,  preluat și înscris în domeniul privat al Municipiului Toplița.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița a imobilului teren în suprafață  de 291 mp. teren, situat pe str. Murelor – Postata Dealul Boncenilor,  cu destinația de drum.

 Art.4:  Terenul în suprafață de 291 mp. înscris în cartea funciară nr. 53166 Toplița nu este grevat de sarcini ori procese și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane,  așa cum rezultă din declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 4403/29.12.2022 și extrasul de carte funciară 53166 Toplița.

 Art.5: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra imobilului menționat la art.1 în folosul Municipiului Toplița, precum și documentele privind trecerea respectivului bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.7: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale și Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

 Topliţa la,  31.01.2023.

 PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN           SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut