HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 9 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021
privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;

Având în vedere:
–   Referatul de aprobare nr. 17/12.01.2021;
– Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 1416/18.01.2021;
–  Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021;
– Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 9/2021;
– Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. 1 al art. 459 din Legea nr. 227/2015 – codul fiscal;
– Legea nr. 296/2020  pentru modificarea Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal – art. I pct 196 ;
– Legea nr. 296/2020  pentru modificarea Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal – art. I pct 196 ;
– Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX- art.  459 alin. (3) –  Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
–  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art. 5 alin. (1) lit. „a” , alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27  art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului local al Primăriei municipiului Topliţa nr. 3/2014;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 186/2016  privind aprobarea „Zonificării extravilanului UAT Topliţa în scopul impozitării terenurilor”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2016;
– Art. 56 alin. (1), art. 120, art. 121, şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;
– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
– Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În baza prevederilor art. 87 alin. 3, art. 129, alin(1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin.(1), (3), lit.”c”, coroborat cu art.5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art.198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  (1) Se aprobă modificarea și completarea  punctului I  al anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2020,după cum urmează:

A. Se modifică  modul de calcul al impozitului pentru clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 din Legea nr. 227/2015;
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 din Legea nr. 227/2015 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457 din Legea nr. 227/2015,  fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015.

B. Se introduce cota de 0,3 %, care se aplică la calculul impozitului pe clădiri cu destinație mixtă, în cazul în care proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața  folosită în scop nerezidențial al imobilului.
(2) Având în vedere cele dispuse la alin. 1, Anexa nr. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 se modifică și se completează, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul localităţii prin serviciul de impozite şi taxe locale.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Toplita, Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, Serviciul impozite și taxe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și se  aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a instituţiei.

Topliţa, la 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut