HOTĂRÂREA NR. 86/2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 7356/17.05.2016 – modificat, încheiat cu Iacob Constantin-Dumitru Persoană Fizică Autorizată

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2023,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 62/15.03.2023;

– Raportul de specialitate nr. 16430/20.04.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 7356/17.05.2016, încheiat cu Iacob Constantin-Dumitru Persoană Fizică Autorizată;

–  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 95/2023;

– Contractul de închiriere pajiști pentru suprafața de pășune aflată în domeniul privat al municipiului Toplița: nr. 7356/17.05.2016, modificat – prevederile art. III alin. 2 și art. XII alin. 1-3;

– Certificatul de atestare fiscală nr. 16463/20.04.2023 din care rezultă că nu există datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere a cărui prelungire se solicită;

– Situația debite și plăți efectuate, emisă la data de 20.04.2023;

– Proces verbal nr. ad. 35597/2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2019 privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile municipiului Toplița, întocmit de către Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita și înregistrat la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 869/16.01.2018;

– Cererea nr. 5926/14.02.2023 și acordul din data de 14.02.2023 a domnului Iacob Constantin-Dumitru;

– Calculul efectuat de către Șef Serviciu cadastru din cadrul Primăriei municipiului Toplița din care rezultă îndeplinirea încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha, aceasta fiind de 0,418/ UVM/ha;

– Lista inventar animale din data de 30.01.2023, eliberată de Dr. Orban Csaba – medic veterinar;

– Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 428/2022 privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole, precum și pentru producția de masă verde stabilită pe pajiști pentru anul 2023, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita;

Ținând cont de :

– Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1243;

– OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare – art. 9 alin. 2;

– Ordin nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor – art. Cap. III alin. 2 din anexa nr. 2;

– HG.  nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

– O.U.G. nr. 57/2019  – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea cu 3 (trei) ani a contractului de închiriere pajiști nr. 7356/2016 – modificat, încheiat cu Iacob Constantin-Dumitru Persoană Fizică Autorizată, începând cu data scadentă a acestuia, respectiv 17.05.2023.

Art.2: Se aprobă modificarea chiriei de la 380 lei/ha/an la 421,20 lei/ha/an.

Art.3: Modificările aprobate conform art. 1 și 2 vor face obiectul unui act adițional la contractul de închiriere pajiști nr. 7356/2016 – modificat.

Art.4: Celelalte clauze ale contractului de închiriere pajiști nr. 7356/2016 – modificat, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin: Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni și Direcția buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița.

Art.6: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 5, domnului Iacob Constantin-Dumitru prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 27.04.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA           SECRETAR  GENERAL UAT

                                                                         CIOBANU MIHAI

Sari la conținut