HOTĂRÂREA NR. 85/2022 Pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întruit în ședința ordinară din data de 04.05.2022.

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 72/30.03.2022,

Raportul de specialitate nr. 10648/30.03.2022,

Proiectul de horărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022;

Anunțul public nr. 10649/30.03.2022.;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 91/2022;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare – art. 12 . art. 12;

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare – art. 123 și 213;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 14 alin. 4, art. 25 lit. f),

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Toplița nr. 44/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2022 – 67.02.03.06, subcapitolul 59.11 suma de 50.000 lei;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin. (7) lit. e, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă derularea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022 cu un buget de 50.000 lei din capitolul 67.02.03.06, subcapitolul 59.11 al bugetului municipiului Toplița, potrivit Descrierii programului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Se aprobă Ghidul solicitantului privind procedura sistemului de finanţare nerambursabilă din bugetul municipiului Toplița a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2022, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta.

Art. 3. – Se aprobă Cererea de finanțare – model, cuprins în Anexa nr. 2.1, Contractul de finanțare nerambursabilă – model, cuprins în Anexa nr. 2.2, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.4. – (1) Se numește comisia de selecție a ofertelor culturale, după cum urmează:

  1. – Președinte

  2. Secretar

  3. – Membru

  4. Membru

  5. Membru

(2) Se numește comisia de soluționare a contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei , după cum urmează:

1. – Președinte

2. – Secretar

3. – Membru .

(3) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție.

Art.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul secretariat – cabinet primar și Direcţia buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.6. – Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei la avizier şi pe site-ul www.primariatoplita.ro, rubrica anunţuri.

Toplița, la 04.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa HOT 85

Sari la conținut