HOTĂRÂREA NR. 84/2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 36/2020 și a documentației de atribuire nr. 14204/10.05.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de lucrări privind “Asfaltare strada Călimani din mun. Toplița, județul Harghita”

HOTĂRÂREA NR. 84/2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 36/2020 și a documentației de atribuire nr. 14204/10.05.2021  prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de lucrări privind “Asfaltare strada Călimani din mun. Toplița, județul Harghita

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 11.05.2021, 

Având în vedere :

– Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 91/10.05.2021;

– Raportul de specialitate nr. 14235/10.05.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 36/2020 și a documentației de atribuire nr. 14204/10.05.2021  prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de lucrări privind “Asfaltare strada Călimani din mun. Toplița, județul Harghita”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 85/2021;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – art. 3 alin. (1) lit „z”, Capitolul III – secţiunea 1 – paragraf 10; .

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II, secţiunea a 4-a;

– Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, modificată și completată;

– Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanța a construcțiilor” publicat în Buletinul Construcțiilor nr. 4/1996 și aprobat prin ordinul MLPAT Nr. 31/N din octombrie1995;

– Normativului pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice Ind AND 600

– HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare ;

– Ordinul nr. 78/1999 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice;

– Normativul de intretinere pentru drumuri – AND 554/2002 care inlocuiește AND 554/1999

– Ordin comun al Ministerului de Interne și Ministerului Transporturilor Nr. 1112/411 din  4 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului,

– HCL nr. 61/2021 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Toplita pe anul 2021;

– Dispoziția nr. 230/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice  a municipiului Topliţa pe anul 2021

– Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, republicată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2) lit. b, alin. (4) lit.d, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

 

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1: Se aprobă  Proiectului Tehnic nr. 36/2020 și caietul de sarcini parte integrantă a acestuia conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă  Documentația de atribuire nr. 14204/2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de lucrări privind “Asfaltare strada Călimani din mun. Toplița, județul Harghita, conform anexei nr. 2.

Art.3: Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul localității prin : Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.5:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanţe, biroului  investiţii, achiziții, programe, proiecte  şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

 

Toplița la, 11.05.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                     SECRETAR-CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut