HOTĂRÂREA NR. 83/2021 privind aprobarea punerii la dispoziția SC Electroline SRL a unei suprafețe de teren de 99 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița” – beneficiar Domnul Pușcaș Vasile

HOTĂRÂREA NR. 83/2021 privind aprobarea punerii la dispoziția SC Electroline SRL  a unei suprafețe de teren de 99 mp.  din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița”  – beneficiar Domnul Pușcaș Vasile

 

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 11.05.2021.

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 88/05.05.2021 al Primarului municipiului Toplița în calitatea sa de inițiator al proiectului;

      – Raportul de specialitate nr. 13723/05.05.2021;

      – Proiectul de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția SC Electroline SRL  a unei suprafețe de teren de 99 mp.  din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Garoafelor pentru realizarea investiției: ”Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița”  – beneficiar Domnul Pușcaș Vasile;

      – Raportul de avizare al comiisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 84/2021;

– Certificatul de Urbanism nr. 80/2021 emis de Consiliul Județean Harghita în scopul realizării investiției ” Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița”;

-Extras de carte funciară: CF 54755 Toplița;

– Cererea domnului Pușcaș Vasile înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 13706/05.05.2021;

      – Memoriul tehnic întocmit pentru proiectul: ”ÎNTĂRIRE REȚEA ÎN AMONTE DE PUNCTUL DE RACORDARE STR. GAROAFELOR, TOPLIȚA” a solicitantului PUȘCAȘ Vasile,  întocmit de SC ”ELECTROLINE”S.R.L.;

            – Plan de încadrare în zonă sc.1:5000 ;

            -Plan de amplasament situația existentă sc. 1:1000;

            -Plan de amplasament situație proiectată sc. 1:1000;

În temeiul prevederilor:

-art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată;

-art.1, art.2 alin.(21) lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-art. 20 alin.(3) lit. b) din anexa la Ordinul MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

            – Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare – art. 12 alin. (1), (2) lit. a, art. 51 alin. (2);

     – HCL nr. 18/2014 pentru  aprobare a  Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică / privată a municipiului Topliţa  în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”, alin. 6 lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”g” coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă acordarea dreptului de uz asupra imobilului – teren în suprafață de 99 mp,  aparținând Domeniul Public al Municipiului Toplița situat în str. Garoafelor, pentru realizarea investiției: Întărire rețea în amonte de punctul de racordare str. Garoafelor, Toplița, conform Memoriului tehnic întocmit de SC Electroline SRL, anexat prezentei.

            (2) Pe durata executării  investiției de la alin. (1), suprafața de 99 mp se pune la dispoziția executantului lucrării de investiții, respectiv SC Electroline SRL – societate comercială licențiată în domeniul energiei, beneficiarul investiției fiind domnul Pușcaș Vasile.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Direcția de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Toplița; Instituției Prefectului județului Harghita; Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, Spațiu locativ, Administrarea Domeniului Public și Privat a Localității și SC Electroline SRL prin grija Direcției de urbanism.

 

Topliţa la,  11.05.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                   SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut