HOTĂRÂREA NR. 82/2022 privind aprobarea Regulamentului referitor la modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale și de necesitate, administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița, pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 aprilie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 87/15.04.2022;

Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 13234/19.04.2022;

– Procesul verbal al comisiei de analiză nr. 4/14.04.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale și de necesitate, administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița, pentru anul 2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 88/2022;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 43;

– Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare – art. 21, art. 22, art. 30;

– O.U.G.nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și complerile ulterioare;

– H.G.nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativteritoriale ale acestuia;

O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit. cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă Regulamentul privind modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale și de necesitate, administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița, pentru anul 2022.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin Compartimentul Spațiu Locativ din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 20.04.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

 

Anexa la HCL nr. 82/2022

REGULAMENTUL

PRIVIND MODALITATEA, CRITERIILE DE ANALIZĂ, IERARHIZARE ȘI SOLUȚIONARE A CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINȚELOR SOCIALE ȘI DE NECESITATE, ADMINISTRATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TOPLIȚA,

PENTRU ANUL 2022

CAPITOLUL I– GENERALITĂȚI

Art. 1

(1) Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea metodologiei privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale în regim de închiriere.

(2) Locuința socială este acea locuință care se atribuie cu chirie subveională unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la ol ocuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Art. 2

La elaborarea prezentului regulament au fost respectate prevederile următoarelor acte normative:

O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza sa fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2008, cu modificarile si completarile ulterioare şi prin Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57/2008, aprobata prin Legea nr. 233/2008.

– Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicacu modifirile și complerile

ulterioare;

– H.G.nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

114/1996 privind locuințele;

– O.U.G.nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, actualizată, cu modificările și complerile ulterioare;

– H.G.nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativteritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de interveie și minele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome, cu modifirile și complerile ulterioare;

– Legeanr. 213/1998 privind proprietatea public și regimul juridic al acesteia,actualizată,

cu modifiril eși complerile ulterioare;

– Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicacu modificările și completările

ulterioare.

Art. 3

Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt:

– principiul obiectivului major–realizarea locuințelor sociale constituie un obiectiv major

de interes local pe termen lung al administrației publice locale;

– principiul egalității și nediscriminării – accesul liber și neîngrădit la locuințe este un drept

al fiecărui cețean;

– principiul transparenței–locuințele sociale se repartizează și se închiriază pe baza listei

de priorități aprobată de Consiliul Local al municipiului Toplița, în condițiilelegii.

Art. 4

În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

– Persoană marginalizată–persoacare beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintro familie beneficiară de venit minim garantat în condițiile Legii nr. 416/2001 și se află întruna din următoarele situații:

Nu are loc de muncă;

Nu are locuință în proprietate;

Locuiește în condiții improprii;

Are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintro familie cu mai mulți copii în întreținere;

Este persoană vârstnică fără susținători legali;

Are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav,accentuat sau invaliditate gradul I și gradul II.

Persoacu handicapacea persoareia mediul social, neadaptat deficiențelor sale fizice, senzoriale, psihice, mentale, îi împiedică total sau îi limitează accesul la șanse egale la viața socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor mentali, sociali și culturali proprii necesitând măsuri de protecție socială în sprijinul integrii ei sociale și profesionale;

Persoană vârstnică– persoacare a împlinit vârsta de pensionare stabilită prin lege;

Familie–soțul și soția sau soțul, soția și copii lor necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia

Dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună;

– Copilcopilul provenit din sătoria soților, copilul unuia din soți,copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor si, dat în plasament familial sau pentru care sa instituit tutelă sau curatelă;

Persoană singură–persoacare a împlinit vârsta de18 ani, locuiește și se gospodărește singură;

Familie monoparentalăeste familia format din persoana singură și copiii în vârstăde până la 18 ani, aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta;

– Locuințăconstrucție alcătuită din mai multe camera de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

Locuință cu condiții improprii– locuința improvizată sau construcția cu destinație de locuință care nu îndeplinește condițiile minimale de locuit astfel cum sunt prevăzute ân Legea locuinței nr.114/1996;

Locuința socială–locuința care se atribuie cu chirie subveională unor persoane sau familii a ror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închiriere unei locuințe în condițiile pieței;

Lista de priorități–document întocmit pe baza criteriilor și condițiilor aprobate potrivit prezentului regulament, prin care se atribuie solicitanților, cu chirie, locuințele sociale disponibile;

Comisiecomisie cu o componență stabilită prin hotăre a Consiliului Local, cu atribuții privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale, în repartizarea locuințelor sociale, și în stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale.

Contract de închiriereactul juridic prin care se stabilesc drepturi și obligații ale proprietarului și chiriașului, privind închirierea, exploatarea și întreținerea locuinței;

Criteriu–ordine de prioritate avută în vedere pentru ierarhizarea solicitanților de locuințe

(condiții de locuit, venitul net lunar, calculat pe ultimele12 luni/familie);

Chirie socialăchiria stabilită pentru locuințele sociale al cărui nivel maxim este de 10%

din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni/familie);

Persoane sau familii evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari–sunt persoanele fizice care îndeplinesc cumulative următoarele condiții: sunt titulari ai contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriași,dovedită prin acte, ori li sa anulat prin hotărâre judetorească definitivă și irevocabilă contractual de vânzarecumpărare a locuinței, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietary sau moștenitori ai acestora, potrivit următoarelor acte normative: Legea nr.112/1995, Legea nr.10/2001, O.U.G.nr. 95/2000 sau altor acte normative precum și hotărârile judetorești cu caracter reparator rămase definitive și irevocabile.

CAPITOLUL II– CONSTITUIREA FONDULUI DE LOCUINȚE

Art. 5

(1) Fondul de locuințe sociale se constituie prin:

1) realizarea de construcții noi prin programe de investiții promovate pe plan local, în conformitate cu prevederile Legiinr.114/1996,

2) reabilitarea unor construcții existente, în condițiilelegii;

3) schimbarea destinației unor immobile din aceea de spațiu cu altă destinație în spațiu cu

destinație de locuință socială.

(2)Fondul de locuințe necesar pentru persoanele evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietary, conform OUG nr. 74/2007

(1)În cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuințe, consiliile locale vor urmări asigurarea fondului de locuințe necesar pentru acoperirea cerințelor pe plan local, având prioritate cererile formulate de chiriașii evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

(2)Fondul de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari se constituie în conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr. 515/2006, de tre consiliile locale din acele unități administrativteritoriale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de către persoane îndreptățite, în condițiile prevederilor art. 15alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobacu modifiri și compleri prin Legea nr.241/2001,cu modifirile ulterioare.

(3)Persoanele indreptatite prevazute la alin. (2) sunt persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a)sunt titular ale contractelor de inchiriere sau au avut calitatea de chiriasi, dovedita prin acte,ori li sa anulat prin hotarare judecatoreasca definitive si irevocabila contractul de vanzare-cumparare a locuintei, la data retrocedarii pe cale administrative sau judecatoreasca a locuintelor catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora,

b)nu intra sub incidenta prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr.40/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001,cu modificarile ulterioare;

c) nu detin in proprietate o alta locuinta, inclusiv casa de vacanta;

d) nu au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;

e)nu au beneficiat si/sau nu beneficiaza de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;

f)nu detin, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.

(4) Criteriile de repartiţie sunt stabilite in conformitate cu prevederile de mai sus, in anexa nr. 2parte integranta la prezentul.

Art. 6

Fondul de locuințe sociale se constituie ca urmare a lipsei de solicitari de catre persoanele care au fost evacuate.

Pentru locuințele rămase nerepartizate ,ca urmare a lipsei de solicitări din partea persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, modul de administrare se stabilește prin hotărârea consiliului local, fără schimbarea destiniei date prin autorizația de construire.(O.U.G.nr.74/2007 Art.14).

Art.7

Construcțiile de locuințe sociale se vor amplasa numai pe terenuri ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Toplița, pe amplasamente prevăzute în documentația de urbanism, cu respectarea suprafeței utile și a dotărilor stabilite în limita suprafeței construite, potrivit legii.

CAPITOLUL III– ÎNCHIRIEREA LOCUINȚELOR SOCIALE

Art. 8

 1. De locuințele sociale pot beneficia următoarele categorii:

– persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate

foștilor proprietari;

– persoanele care prezinta caz social si fac parte din familiile defavorizate cu risc de marginalizare;

– persoanele cu handicap grav si invalizii de gradul I

– persoane care locuiesc in locuinte din fondul locative de stat in conditii improprii sau locuinta este in stare de degradare

 1. Au acces la locuința socială în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul știgului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința.

Art.9

Dosarele privind solicitările de locuințe se vor depune la Registratura Primăriei municipiului

Toplița.

Dosarul va conține documentele menționate în anexa nr.1 la Regulament și vor fi atașate la

cererea privind atribuirea unei locuințe sociale, care constituie anexa nr. 2 la Regulament.

Art.10

Atribuirea locuințelor sociale se face prin Hotărârea Consiliului Local, în baza listei de prioritate întocmită de Comisia de analiză și aprobată de Consiliul Local Toplița.

Art. 11

(1) Criteriile în baza rora se repartizează locuințele sociale, actele justificative necesare care însoțesc cererea și locul de primire a cererilor se vor da publicității prin afișare la sediul primăriei.

(2)În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate se vor avea în vedere:

– priorităţile conferite de lege, persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințeleretrocedate foștilor proprietari;

– domiciliul/reşedinţasolicitantului;

– durata domiciliului/reşedinţei actual(e) în municipiul Toplița;

– venitulmediu net lunar pemembru defamilie;

– condițiile de locuit ale solicitanților;

– situația civilă actuală;

– numărul persoanelor aflate în întreținere;

– condițiile de locuit;

– starea de sănătate a solicitantului /membrilor familiei;

– nivelul de studii și/sau pregătire profesională;

– locul de muncă;

Art.12

Direcția de asistență socială din cadrul Primăriei Toplița verifică în teren situația locativă a fiecărui solicitant și întocmește anchetă socială, care se depune la dosarul solicitantului de locuință socială, modelul căreia constituie anexa nr. 5 la Regulament.

Art.13

Analizarea și soluționarea cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale se va face de către comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, aprobată prin HCL nr. 154/26.11.2020., modificată prin HCL nr.78/11.05.2021, în baza citeriilor, care constituie anexa nr. 3 la Regulament și a fișei solicitantului, care constituie anexa nr. 4 la Regulament.

Art.14

Comisia constituiare, în principal,următoarele atribuții:

-Verifică și analizează dosarele solicitanților de locuințe sociale;

– Notifică solicitanții cu privire la completarea și actualizarea dosarelor;

– Verifică, prin instituțiile abilitate, nivelul venitului/membru de familie;

– Solicită Direcției de asistenţă socială să întocmească Ancheta socială;

Întocmește lista de prioritate și o supune spre aprobare Consiliului Local Toplița;

Întocmește lista de repartizare și o supune spre aprobare Consiliului Local Toplița;

(2) Comisia va analiza ori de câte ori este nevoie, cererile pentru locuințele sociale și va prezenta spre aprobare Consiliului Local, lista cuprinnd solicitanții îndreptățiți să beneficieze de o locuința socială, în ordinea de prioritate stabilită.

(3) Lista de priorităţi stabilită va fi aprobată prin hotărârea Consiliului Local.

(4)După aprobare, lista de priorităţi se va afișa la sediul primăriei și pe site-ul instituției.

(5) Contestațiile împotriva Hotărârii Consiliului Local cu privire la listele de priorități

privind repartiția de locuințe sociale se vor formula în conformitate cu prevederile

Contenciosului Administrativ.

(6)Hotărârea Consiliului Local rămâne definitivă și produce efecte, în termen de 30 zile de la afișare.

Art. 15

(1) Solicitantul de locuință socială, trebuie să aibă domiciliul în municipiul Toplița de cel puțin 1 an.

(2) Solicitantul de locuință socială va întocmi un dosar ceva cuprinde actele justificative stabilite prin anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(3)Dosarele solicitailor de locuință socială, împreună cu cererea și actele necesare se vor depune în perioadele communicate de PrimăriaToplița, la Registratura institiei.

Art. 16

 1. Nu pot beneficia de locuințe sociale, persoanele sau familiile care nu au domiciliul sau locul

de muncă în Municipiul Toplița și care nu sunt cetățeni români.

 1. Nu pot beneficia de locuințe sociale, potrivit legii, persoanele sau familiile care:

– deţin în proprietate o locuinţă;

au beneficiat desprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

-dețin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, cu condiții bune de locuit;

(3) Nu pot beneficia de locuințe sociale persoane cu cazier conținând condamnări (cu executare sau cu suspendare), amenzi penale sau debite restante la bugetul local.

Art. 17

La determinarea venitului net mediu lunar pe membru de familie se au în vedere:

 • Veniturile de natură salarială;

 • ajutorul social;

 • ajutorul de șomaj;

 • alocația de stat pentru copii;

 • îndemnizația de îngrijire copil;

 • pensiile pentru limita de vârstă, boală invaliditate, de urmaș etc;

 • alte venituri rezultate din declaraia notarială;

 • alte venituri obținute în condițiile legii;

CAPITOLUL IV– CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

Art. 18

În vederea încheierii contractului de închiriere pentru locuințele sociale, beneficiarii de repartiții vor prezenta următoarele documente:

– dispoziție de repartizare;

– buletinul/cartea de identitate;

– declarație și adeverința de venit net lunar realizat pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri;

alte documente, după caz, din care rezultă veniturile realizate pe ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre membrii familiei care realizează venituri.

Art. 19

Contractul de închiriere pentru locuințe sociale se încheie potrivit contractuluicadru din H.G.nr. 1275/2000 privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinței nr.114/1996, al cărui model constituie anexa nr. 6 la Regulament.

Art. 20

(1) Contractul de închiriere se încheie pe o durată de 5ani,cu posibilitatea de prelungire,la cererea chiriașului depusă cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării contractului, pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

(2)La expirarea contractului se prezumă că locuința este libe.

(3) Comisia constituită se întrunește ori de te ori i se va aduce la cunoștință, de tre compartimentul de specialitate care urmărește derularea contractelor de închiriere a locuințelor sociale, că o locuință a fost eliberată de bună voie/evacuare, pentru a proceda la repartizarea acesteia persoanelor îndreptățite să beneficieze de o locuință socială.

(4) În termen de 5 cinci zile luctoare de la data semnării contractului de închiriere se va proceda la predareaprimirea locuinței pe bază de proces verbal de predareprimire.

Art.21

Este mandatat primarul și/sau viceprimarul să semneze contractul.

Art. 22

Contractul de închiriere se poate rezilia în următoarele situații:

 1. la cererea chiriașului, cu obligația acestuia de a notifica în prealabil proprietarul,cu cel puțin

60 zile înainte;

 1. la cererea proprietarului,dacă chiriașul:

– nu a achitat chiria timp de trei luni;

– a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, instalațiilor ori altor bunuri aferente acestora sau a înstrăinat părți din acestea;

are un comportament care face imposibiconviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței, comportament determinat în urma sesizărilor făcute către Poliția Locală, Poliția Municipiului Toplița sau prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112;

– nu a respectat clauzele contractuale;

 1. în cazul în care venitul mediu net lunar pe familie, realizat în ultimii 2 ani fiscali consecutiv, depășesc cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art.7 din prezentul regulament, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare.

Art. 23

 1. Locuinţele sociale nu pot fi vândute.

(2) Beneficiarii locuințelor sociale nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire, să permită altor persoane decât celor înscrise în contract să locuiască în spațiul închiriat sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței ș iclădirii, du caz.

Art. 24

În cazul decesului titularului contractului de închiriere, închirierea poate continua, prin modificarea părților contractuale prin act adițional, dacă persoanele prevăzute mai jos vor solicita aceasta, în scris, în termen de 30 de zile de la data decesului;

– soțul/soția,dacă a figurat în contract și au locuit împreună cu titularul contractului de închiriere;

– descendeii sau ascendeii chiriașului, dacă au figurat în contract și au locuit împreucu

titularul contractului de închiriere.

Art.25

(1) Evacuarea chiriașului se va face de către organul de executare silită în baza contractului

de închiriere pentru contractele ajunse la termen, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Evacuarea chiriașului înainte de termen se va face de tre organul de executare silită în baza hotărârii judecătorești.

Art. 26

Periodic, Primăria Municipiului Toplița, prin serviciile de specialitate va verifica starea de fapt a locuințelor închiriate și documentele chiriașilor și va aduce la cunoștința compartimentului care urmărește derularea contractului, în vederea luării măsurilor legale ce se impun.

Art. 27

În cazul în care au fost făcute cel puțin 3 (sesizări) tre Instituțiile în drept cu privire la comportamentul chiriașilor care face imposibiconviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței, Compartimentul de specialitate care urmărește derularea contractului,ia act de procesele verbale de constatare și dispune rezilierea contractuluide închiriere în vederea evacuării chiriașului.

CAPITOLUL V– STABILIREA CHIRIEI

Art. 28

(1) Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei, calcula potrivit art.31,va fi subveionată de la bugetul local al Municipiului Toplița.

(2) Venitul net lunar pe familie se stabilește pe baza declarației de venit și a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale. Declarațiile pe venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, dupăcaz.

Art.29

Titularul contractului de închiriere este obligat să comunice PrimărieiMunicipiului Toplița,în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul lunar al familiei acestuia, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere. În cazurile în care venitul net lunar pe familie sa modificat, autoritatea administrației publice locale va opera modificarea cuantumului chiriei.

CAPITOLUL VI – ÎNTREȚINEREA LOCUINȚELOR SOCIALE

Art. 30

Obligațiile Primăriei Municipiului Toplița privind întreținerea,constau în principal din:

1) luarea de măsuri pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și funcționalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuințelor;

2) întreținerea în bune condiții a elementelor structurii de rezistență a clădirii,a elementelor de construcții exterioare a cdirii, acoperiș, fațade, împrejmuiri, curți și grădini, precum și spații comune din interiorul clădirii;

3) întreținerea în bune condiții a instalațiilor comune proprii clădirii (instalații de alimentare cu apă,canalizare, instalații electrice,etc.).

Art. 31

Obligațiile chiriașului privind întreținerea locuinței, constau în principal din următoarele:

1) efectuarea lucrărilor de întreținerereparații sau înlocuirea elementelor de construcții și

instalații din folosința exclusivă;

2)repararea sau înlocuirea elementelor de construcții și instalații deteriorate din folosința comună ca urmare a folosirii lor necorespuntoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, de instalații,obiectele și dorile aferente;

3) să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și a părților de folosință comună,

pe toată durata contractului de închiriere;

4) să nu aducă modifiri la structura de rezistență a locuinței;

5) să achite chiria și utilitățile (energie electri,acanalizare, salubritate, etc.)

6) să predea proprietarului locuința în stare normală de folosință la eliberarea acesteia.

Art. 32

(1) Întreținerea locuinței de tre proprietar, potrivit obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, se realizează prin realizarea următoarelor tipuri de lucrări:

– lucri de reparații capitale;

– lucri de consolidare

– lucri de reparații la instalațiile comune de furnizare utilități.

(2) Lucrările menţionate la alin.(1) se aprobă de către Consiliul Local pe baza programelor de lucrări, iar executarea acestora este condiţionată de asigurarea resurselor de la bugetul local.

Art. 33

Executarea unor lucrări de tre chiriaș,care revin în sarcina proprietarului, se fac pe baza următoarelor documente:

– solicitarea scrisă a chiriașului;

 • antemăsutoarea întocmiconform prevederilor locale;

 • acordul scris al proprietarului.

CAPITOLUL VII– DISPOZIȚII FINALE

Art.34

Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare

privind repartizarea, întreținerea și exploatarea locuințelor sociale.

Art.35

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT

DOCUMENTE NECESARE

PENTRU COMPLETARE DOSAR SOLICITARE LOCUINŢĂ SOCIA

Cererea solicitantului;

Contract de închiriere sau au avut calitatea de chiriaș, la data retrocedării pe cale

administratisau judetorească a locuințelor tre foștii proprietari sau moștenitorii

acestora, precum și o hotăre judetorească definitiva și irevocabila (pentru persoanele evacuate),

Copie a actelor de identitate (certificat de naştere,carte de identitate,buletin de identitate,

etc.) pentru toţi membrii familiei care vor locui în apartamentul solicitat;

Copia certificatului de căsătorie, sentinţă de divorţ, sentinţă de încredinţare copil, după caz;

Adeverinţe de venit de la locul de munca și ANAF, cupoane de pensie, adeverinţa de ajutor social şi/sau alte forme legale de venit – din care să reiasă venitul net lunar pe ultimele 12 luni

ale membrilor familiei solicitante;

Adeverinţă de salariat pentru solicitant şi soţul/soţia/alte persoane (copii, părinţi, etc.);

Declaraţia pe propria spundere, autentificade un notar public,dată în nume propriu de

Persoanele majore care nu realizează venituri;

solicitantului pe proprie răspundere, dată în nume propriu sau împreună cu

soţul/soţia/alte persoane (copii, părinţi, persoane aflate în regim consensual,etc.), după caz,

autentificade un notar public, din care să rezulte că:

 • Nu a dobândit în proprietate şi nu a înstrăinat o locuinţă din fondul locativ sau particular, nu are atribuită locuinţă de serviciu sau de interveie;

 • Nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuție pentru

realizarea unei locuințe;

Ultimul act de studii al solicitantului (şi/sau soţului/soţiei/altor persoane, copii lor majori, da

este cazul);

Acte doveditoare pentru solicitaii care se încadrează în următoarele categorii:

 • Persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari,

 • invalizii de gradul I și II;

 • persoanele cu handicap;

 • pensionarii, veteranii și văduvele de război;

 • alte persoane și familii îndreptățite.

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENT

-Model-

Formular de înscriere (cerere) pentru atribuirea unei locuinţe sociale/necesitate

Subsemnatul/a ____________________________,CNP________________ cu domiciliul în Toplița, str.________________nr. ______ bl. ____ sc. _____ap. ____, locuind în fapt în _________________, str. __________________ nr._____ bl. ____ sc. ____ ap.____, telefon ______________, având CI/BI/CIP seria ______ nr. _________________ eliberat de______________________________ la data de ___________________, solicit o locuinţă socială/necesitate.

Familia este compusă din…………….persoane, după cum urmează :

a) Solicitantul cererii (nume, prenume, C.N.P)………………………………………

(nume, prenume, C.N.P)

b) Soţ/soţie solicitant ……………………………………………………………………………

(nume, prenume, C.N.P)

c) Copil ………..……………………………………….…………………………………………..

(nume, prenume, C.N.P)

d) Copil ………..……………………………………….…………………………………………..

(nume, prenume, C.N.P)

e) Copil ………..……………………………………….…………………………………………..

(nume, prenume, C.N.P)

f) Copil ………..……………………………………….…………………………………………..

(nume, prenume, C.N.P)

Solicit acordarea acestei locuinţe din următoarele motive :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data …………………… Semnătura ……………………….

ANEXA NR. 3 LA REGULAMENT

CRITERII DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE

CRITERII

PUNCTAJ

stabilit

acordat

1. Situaţii sociale/locative deosebite

1.1.Persoane și familii evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate foștilor propietari

20 puncte

1.2. Tineri proveniți din instituții de ocrotire și care au împlinit vârsta de 18 ani

18 ani

15 puncte

1.3.Pensionari, veterani și văduve de război

8 puncte

1.4.Persoane cu handicap

7 puncte

1.5.Invalizii de gradul I şi II

6 puncte

1.6.Tinerii care au vârsta de până la 35 ani

5 puncte

1.7. Alte persoane sau familii îndreptățite

3puncte

2. Domiciliul/reședința solicitantului

2.1. În municipiul Toplița

10 puncte

2.2. În altă localitate, dar lucreaîn municipiul Toplița

1 punct

3. Durata domiciliului/reşedinţeiactual(e) în municipiul Toplița

3.1. Peste 4 ani

10 puncte

3.2. Între 2 și 4 ani

5 puncte

3.3. Sub 2ani

1 punct

4. Venitul mediu net lunar pe membru de familie

4.1. Venitul mediu net lunar pe membru de familie este sub salariul minim pe economie

10 puncte

4.2.Venitul mediu net lunar pe membru de familie este între salariul minim pe economie și câștigul salarial mediu net lunar pe total economie

8 puncte

5. Situație civilă actuală

5.1. Familie monoparentală

10 puncte

5.2. Căsătorit

8 puncte

5.3. Necăsătorit

5 puncte

6.Număr de persoane în întreținere

6.1. Mai mult de 2 copii

5 puncte

6.2. Până la 2 copii

4 puncte

6.3. Alte persoane,indiferent de numărul acestora

2 puncte

7. Condiții de locuit

7.1. Locuiesc în chirie, alta decât fondul de stat

10 puncte

7.2.Locuiesc cu părinții

9 puncte

7.3.Tolerat în spațiu

8 puncte

7.4. Locuiesc în locuințe improvizate

7 puncte

7.5. Locuiesc întrun adăpost de noapte

6 puncte

8. Nivelul de studii absolvit și/sau pregătire profesională

8.1. Învăţământ superior

10 puncte

8.2.Învăţământ postliceal

8 puncte

8.3.Învăţământ liceal

7 puncte

8.4. Învăţământ gimnazial

4 puncte

8.5. Învăţământ primar

2 puncte

8.6. Fără studii

1 punct

9.Locul de mun

9.1. În municipiul Toplița

10 puncte

9.2. În altă localitate

6 puncte

9.3.Nu are loc de muncă

1 punct

TOTAL PUNCTE OBŢINUTE

ANEXA NR. 4 LA REGULAMENT

FIŞA SOLICITANTULUI LOCUINŢEI

Dosar nr. __________________

Numele şi prenumele solicitantului _________________________________________________________________________________

Vârsta ( în ani la data depunerii cererii) _________________________________________________

Adresa ___________________________________________________________________________

Număr membrii în familie____________________________________________________________

Situaţia locativă:

– chiriaş în spaţiu_ din fond locativ privat ________________________________________________

– tolerat în spaţiu ____________________________________________________________________

Starea civilă:

– căsătorit __________________________________________________________________________

– persoană singură( necăsătorit, văduv,divorţat )___________________________________________

Starea de sănătate:

– fără probleme de sănătate ____________________________________________________________

– afecţiuni ale solicitantului sau membrilor de familie ai solicitantului___________________________

Data depunerii cererii: _______________________________________________________________

Nivelul de studii şi /sau pregătire profesională ___________________________________________

Locul de muncă şi localitatea unde-şi desfăşoară activitatea __________________________________________________________________________________

Situaţii locative sau sociale deosebite:

– provenit din instituţii de ocrotire socială ________________________________________________

– evacuat din case naţionalizate_________________________________________________________

– urmaş ai eroilor martiri şi a altor persoane care potrivit legii au dreptul la obţinerea unei locuinţe cu chirie din fondul locativ de stat_________________________________________________________

– victimă a violenţei domestice_________________________________________________________

locatar al unei locuinţe care nu mai prezintă siguranţă în exploatare___________________________

Alte notificări: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Întocmit,

ANEXA NR. 5 LA REGULAMENT


ISO 9001

R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIŢA

Bd. N. BĂLCESCU NR. 14

Tel/Fax: 0266341871 / 0266341772

E-mail: secretariat@primariatoplita.ro

www.primariatoplita.ro

Nr.

ISO 14001

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA –NR. TEL. 0266/221203

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANCHETĂ SOCIALĂ

Scopul efecutării anchetei sociale_______________________________________________________

I. Date de identificare a solicitantului de locuinţă:

Numele şi prenumele:________________________________________________________________

CNP:____________________________________B.I./C.I.___________________________________

Domiciliul legal:_____________________________________________________________________

Domiciliul în fapt:____________________________________________________________________

Starea civilă: Căsătorit __________,Necăsătorit_____________,Alte situații______________________

Studii:_____________________________________________________________________________

Situaţia materială a solicitantului

Locul de muncă _________________________________________________________

Venituri Stabile: ______________________________________________

Venituri Ocazionale:___________________________________________

Total venituri : ____________________________________________________________________

II. Date despre familia solicitantului (Sot /sotie)

Numele şi prenumele________________________________________________________________

CNP:____________________________________ B.I./C.I.___________________________________

Domiciliul legal:_____________________________________________________________________

Domiciliul în fapt:____________________________________________________________________

Studii:_______________________________________________________________________

Locul de muncă _________________________________________________________

Venituri Stabile: ______________________________________________

Venituri Ocazionale:___________________________________________

Total venituri : ____________________________________________________________________

Date despre persoanele adulte din familie (mama,tata,frați):

1.Numele şi prenumele:________________________CNP:________________B.I./C.I.____________

Calitate:____________________________

2.Numele şi prenumele:________________________CNP:________________B.I./C.I.____________

Calitate:____________________________

3.Numele şi prenumele:________________________CNP:________________B.I./C.I.____________

Calitate:____________________________

Date despre copii minori din familie:

1.Numele și prenumele ________________________________________CNP___________________,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Numele și prenumele ________________________________________CNP___________________,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Numele și prenumele ________________________________________CNP___________________,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Numele și prenumele ________________________________________CNP___________________,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date despre alte persoane care locuiesc la aceeaşi adresă:

1.Numele și prenumele ________________________________________CNP___________________,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Numele și prenumele ________________________________________CNP___________________,

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Starea de sănătate a familiei

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Situaţia materială/ financiară a familiei

Locuinţa:

Proprietate: ____ privată __ ________de stat_______________________________________________

Proprietar __________________________________________________________________________

Număr de camere:____________ Suprafaţa camerelor de locuit:______________________________

_____ Electricitate _____ Apă curentă _____ Încălzire ____ Telefon ________________________

Starea de igienă ____ Satisfăcătoare _____ Nesatisfăcătoare _______________________________

Total venituri : ____________________________________________________________________

Terenuri: ___________________________________________________________________________

Alte proprietăţi:______________________________________________________________________

V.Observaţii______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VI. Concluzii şi recomandări:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Administrator public

Director executiv, Șef serviciu,

Intocmit,

ANEXA NR. 6 LA REGULAMENT


ISO 9001

R O M Â N I A

JUDEŢUL HARGHITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TOPLIŢA

Bd. N. BĂLCESCU NR. 14

Tel/Fax: 0266341871 / 0266341772

E-mail: secretariat@primariatoplita.ro

www.primariatoplita.ro


ISO 14001

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafete cu destinatie de locuinţa de serviciu

Municipiul Toplița, cu sediul în b-dul Nicolae Bălcescu nr.14, județul Harghita, CUI 4245178, în calitate de administrator/locator, reprezentat prin …………………………… – primar, ……………………………………… –director executiv și

………….., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. …………., eliberat/eliberată de …………… la data de ……….., în calitate de locatar, în baza <LLNK 11996 114 13 2D1 1 41>Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a repartiţiei nr. …….. din …………, a intervenit prezentul contract.

În baza Legii locuinţei nr. 114/1996-republicată şi a Hotărârii Consiliului Local nr. ………………………………. a intervenit prezentul contract de închiriere.

I. Obiectul închirierii

Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din municipiul Topliţa, str. ,,……………………., bl……., sc……., ap….., judeţul Harghita, compusă din ……camere în suprafaţă de ……. mp., dependinţe în suprafaţă de ……. mp. (baie….. mp., bucătărie ….. mp., cămară ……mp, hol ….mp.) si terasă ….. mp. folosite în exclusivitate.

Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de membrii familiei astfel:

Nr.

Crt.

Numele şi

prenumele

Gradul de rudenie faţă de

titular

Codul numeric

Personal

Obs.

Locuinţa descrisă la cap. I se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul verbal de predare primire încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.

Termenul de închiriere este de ……………ani cu începere de la data de …………….. până la data de ……………., cu posibilitatea prelungirii la data expirării prin acordul părților.

II. Chiria aferentă locuinţei ce face obiectul contractului Chiria lunară este de ………….. lei, calculată în conformitate cu prevederile legale. Chiria se datorează începând cu data de ……………………. şi se achită lunar în numerar la casieria Primăriei sau prin virament în contul nr. RO51TREZ35421A300530XXX, până la sfârşitul fiecărei luni.

Pe durata închirierii cuantumul chiriei se va modifica odată cu actualizarea tarifului de bază lunar al chiriei în funcţie de rata anuală a inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriaşului cu 30 de zile înainte de termenul scadent de plată.

Neplata la termen a chiriei atrage penalităţi conform prevederilor legale pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmeaza celei în care suma a devenit exigibila, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului

a) Proprietarul se obligă:

– să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă;

– să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii, pe toată durata închirierii locuinţei;

– să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă ale clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţada, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, holuri, coridoare, subsoluri); să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune, proprii clădirii, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, , instalaţii electrice etc.

b) Chiriaşul se obligă:

– să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;

– să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţă comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;

– să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosintă comună, pe toată durata contractului de închiriere;

– să comunice proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;

– să predea proprietarului, la mutarea din locuinţă, locuinţa în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinţei.

– să respecte normele/măsurile de apărare împotriva incendiilor;

– să nu subînchirieze spaţiul;

– să nu modifice şi să efectueze lucrări la locuinţă fără acordul prealabil scris al proprietarului.

– să solicite prelungirea contractului de închiriere cu 30 de zile înainte de expirarea contractului de închiriere ;

IV. Nulitatea si rezilierea contractului

Sunt nule de drept clauzele incluse în contract, care:

– obligă chiriaşul să recupereze sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;

– prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune, cu excepţia celor menţionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;

– impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;

– exonereaza proprietarul de obligaţiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;

– autorizeaza proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.

Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:

a) la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile;

b) la cererea proprietarului, atunci când:

– chiriaşul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive;

– chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;

– chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;

– chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale.

Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, acesta fiind obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de evacuare.

Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului.

V. Alte clauze convenite între părţi :

Chiriaşul are obligaţia legală de a permite, semestrial, vizita la domiciliu a comisiei de verificare privind modul de întreţinere a locuinţei. . Responsabilităţile privind protecţia mediului şi apărarea împotriva incendiilor cad în sarcina chiriaşului.

Contractul de închiriere înceteaza de drept dacă:

 • titularul contractului de închiriere sau soţul/soţia acestuia dobândeşte o locuinţă în proprietate sau cu chirie în municipiul Toplița.

 • proprietarul face dovada că titularul şi ceilalţi membri din contractul de închiriere nu folosesc şi nu mai locuiesc de cel puţin 6 luni în locuinţă.

În cazul în care părţile nu convin asupra reînnoiri contractului de închiriere sau chiriaşul nu solicită reînnoirea contractului de închiriere la cerere, acesta este obligat să părăsească locuinţa la expirarea termenului contractual.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părti.

PROPRIETAR, CHIRIAŞ,

ÎNTOCMIT,

COMPARTIMENT SPAȚIU LOCATIV

CONSILIER BUCUR LUCIA ADRIANA

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, SECRETAR GENERAL UAT.

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN CIOBANU MIHAI

Sari la conținut