HOTĂRÂREA NR. 81 / 2022 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Sportivilor, Bl.F,sc.1, Ap.7 şi stabilirea chiriei lunare, domnului Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog – angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2022.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 83/11.04.2022;

Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12530/12.04.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Sportivilor, Bl.F,sc.1, Ap.7 şi stabilirea chiriei lunare, domnului Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog – angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 87/2022;

– Cererea nr. 1679/15.02.2022 domnului dr.Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog în cadrul Spitalului municipal Toplița, prin care solicită repartizarea unei locuințe de serviciu situată în str.Sportivilor,bl.F,sc.1,ap.7, înaintată prin adresa Spitalului municipal Toplița nr. 1719/16.02.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 5527/16.02.2022;

– Contractul individual de muncă nr. 1202/31.01.2022 încheiat între Spitalul Municipal Toplița și Vacariu Andrei-Alexandru-medic specialist urolog, pe perioadă nedeterminată;

– Adeverința emisă de spitalul municipal Toplița nr. 3862/06.04.2022.;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Sportivilor, Bl.F,sc.1, Ap.7, domnului Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog în cadrul Spitalului Municipal Toplița – pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți, începând cu data de 01.05.2022.

(2) Contractul de închiriere ce se va încheia va fi accesoriu la contractul individual de muncă încheiat între Spitalul Municipal Toplița și doamna dr. Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog.

Art.2 : Se aprobă chiria lunară în cuantum de 113,55 lei, calculată conform HG nr.310/2007- privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinație de locuință.

Art.3 : Se împuternicește primarul municipiului Toplița pentru semnarea contractului de inchiriere cu domnul Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog pentru locuinţa de serviciu situată la adresa str.Sportivilor, Bl.F,sc.1, Ap.7.

Art.4 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, Direcției buget-finanțe, Spitalului municipal Toplița, doamnei dr. Vacariu Andrei-Alexandru – medic specialist urolog prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 20.04.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                                                                          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut