HOTǍRÂREA NR. 81 / 2021 privind aprobarea prețului de pornire la negociere pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplita, ce se supune procedurii negocierii , în scopul valorificării

HOTǍRÂREA NR. 81 / 2021 privind aprobarea prețului de pornire la negociere pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplita, ce se supune procedurii negocierii , în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 11 mai 2021 ;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 77/21.04.2021.

– Raportul de specialitate nr. 12591/22.04.2021 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la negociere/licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii/licitației, în scopul valorificării;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate dinm cadrul Consiliului Local nr. 82/2021 ;

– Contractul de administrare nr. 15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017, Actul Aditional nr. 2747/07.05.2020 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița;

– Contractul de Prestații Silvice nr. 462/08.01.2021 încheiat între Ocolul Silvic Toplița și Primăria municipiului Toplița;

–  APV nr. 2185,  înaintat de Ocolul Silvic Toplița;

Ținând cont de :

–  HG  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art. 1 lit. r, art. 20 alin. 5;

–  HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata ,  precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata  de Consiliul Local al municipiului Toplita, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art. 1 lit. p, art. 18 alin. 4

–   HCL a municipiului Toplita nr.187 /2020 privind aprobarea  mentinerii preturilor  de referinta pentru anul de productie 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinad municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2020, aprobat prin HCL nr. 181/2019

–   HCL a municipiului Toplita nr. 180/2020  privind aprobarea repartizarii pe destinatii a volumului de masa lemnoasa,  proprietate a municipiului Toplita si administrata de Consiliul Local Toplita, ce urmeaza a fi pus in valoare in anul 2021, conform anexei.

–  Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

– OUG nr. 57/2019- Codul administrative – art. 286 si art. 287

– Hotararea Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplita

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative

– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparent decizionala in administratia publica;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art. 1:  Se aprobă  prețul de pornire la negociere pentru partida de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supune procedurii negocierii, în scopul valorificării, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița,   Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art. 3:  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art. 2, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 11.05.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                    Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general UAT

CONSILIER – COMAN IONEL                                 Ciobanu Mihai Iulian

 

Sari la conținut