HOTĂRÂREA NR. 8/2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru “ CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: SOMEȘAN Cristian Mihai, DOȚI Melania Dumitrița, CĂPÎLNĂ Mihai Emil, STÂNGACIU Călin, IMRE Mihály

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 27.01.2022.,

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Toplița nr. 207/24.12.2021  privind aprobarea unei documentaţii tehnice de urbanism şi amenajare a teritoriului PUZ și regulamentul local aferent pentru “ Construire casă de vacanță”  în în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: SOMEȘAN Cristian Mihai, DOȚI Melania Dumitrița, CĂPÎLNĂ Mihai Emil, STÂNGACIU Călin, IMRE Mihály;

– Raportul de specialitate nr. 50285/27.12.2021;

               – Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru “ CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: SOMEȘAN Cristian Mihai, DOȚI Melania Dumitrița, CĂPÎLNĂ Mihai Emil, STÂNGACIU Călin, IMRE Mihály;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 8/2022;

– Anunțul public nr. 50286/27.12.2021.;

Ţinând seama de Avizul de Oportunitate al Arhitectului Şef al Județului Harghita nr. 15/21.07.2021 ;

            Văzând prevederile art. 12 din anexa nr. 1 – Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire  la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobată prin                   Ordinul MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, modificată, precum şi Raportul nr. 50035/2021  privind informarea şi consultarea publicului cu privire la Planul Urbanistic Zonal pentru  “ Construire casă de vacanță”  în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: SOMEȘAN Cristian Mihai, DOȚI Melania Dumitrița, CĂPÎLNĂ Mihai Emil, STÂNGACIU Călin, IMRE Mihály , anexat prezentei,

În conformitate cu prevederile:

–  art. 32 alin. (1) lit.”c”, art. 56 alin. (5) – (7) și art. 58, Anexa nr. 1, cap. B, pct. 12 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările                    şi completările ulterioare;

– art. 18 și art. 28 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de  urbanism, aprobate prin Ordinul nr. 233/2016, modificată;

            – art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

           – Legea nr. 24/2000  republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

       –  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

       – Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. (6) lit. “c“ , art. 139 alin. (3) lit. ”e” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” și ale art. 196 alin. (1), lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

                Art.1. Se aprobă însuşirea Raportului nr. 50035/2021 privind informarea şi consultarea publicului cu privire la PUZ și regulamentul local aferent pentru “ Construire casă de vacanță”  în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: SOMEȘAN Cristian Mihai, DOȚI Melania Dumitrița, CĂPÎLNĂ Mihai Emil, STÂNGACIU Călin, IMRE Mihály, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Se  aprobă Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru “Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: SOMEȘAN Cristian Mihai, DOȚI Melania Dumitrița, CĂPÎLNĂ Mihai Emil, STÂNGACIU Călin, IMRE Mihály, conform anexei nr. 2 și 3 la prezenta.

Art.3. Planul Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent pentru “Construire casă de vacanță”  în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n., jud. Harghita, beneficiari: SOMEȘAN Cristian Mihai, DOȚI Melania Dumitrița, CĂPÎLNĂ Mihai Emil, STÂNGACIU Călin, IMRE Mihály este valabil pentru o perioadă de 2 ani și se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate a autorizației de construire, până la finalizarea acestora. La elaborarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Toplița se va ține cont de prevederile acestui P.U.Z.

Art.4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrnată din prezenta.

                Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

               Art.6: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  27.01.2022.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  TUDOR IONELA                            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut