HOTĂRÂREA NR. 8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcție în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp., situat pe str. Sportivilor nr. 5/G şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: „Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 8 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR.  8 / 2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcție  în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp.,  situat  pe str. Sportivilor nr. 5/G şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii:  „Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sportivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată
din data de 08.01.2021.

Având in vedere:
–        Referatul  de aprobare. 1 / 04.01.2021.
–        Raportul de specialitate al direcției de urbanism nr. 209/06.01.2021.
–        Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcție  în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp.,  situat  pe str. Sportivilor nr. 5/G şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii:  „Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita” ;
–        Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița sub nr. 8/2021;
–        Extrasul de Carte Funciară nr. 54685 Toplița;
– Hotărârea Consiliului Local Toplița nr. 103/2020 privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Liceului Teoretic Kemény János Toplița,  asupra bunului imobil teren in suprafata de 7.376 mp și construcțiile aferente – corpurile C1-C5 identificate conform C.F. 54685 Toplita , situate în str. Sportivilor nr. 5/G  și revenirea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplița ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Toplița;
– Solicitările CNI SA înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 23941/06.11.2020. și nr. 195/06.01.2021. de clarificare a unor aspecte referitoare la obiectivul de investiții ”Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita”, proiect ce face obiectul unei finanțări din partea Companiei Naționale de Investiții SA;
În temeiul prevederilor:
– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 285 lit. a, art. 286 alin. 1 si alin. 4, art. 287 lit. b, art. 290.;
– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată – art. 858-862, art. 552 și  art. 554;
– OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., modificată – art. 7, art. 8 alin.2 din Anexa nr. 3;
– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;
– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicat
În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit. d, art. 139 alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului reprezentând  construcție și teren aferent, respectiv construcție în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp. , din totalul de 7376 mp., amplasament situat în  strada Sportivilor, nr. 5/G, municipiul Toplița, județul  Harghita, aflat în proprietatea municipiului Toplița – domeniul public, identificat potrivit Cărții funciare nr. 54685 Toplița, nr. cadastral 54685 și nr. cadastral 54685-C5, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării  de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii : ”Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita”, conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila, care constituie anexă la prezenta.
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Toplița, județul Harghita a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).
Art.4. Consiliul Local al municipiului Toplița, județul Harghita se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Art.5. Consiliul Local al municipiului Toplița, județul Harghita se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl intreţină pe o perioada de 15 ani.
Art.6:  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Art.7: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Biroului investiții,  Direcției Buget – Finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Toplita, precum și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin grija Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și se face publică prin afișarea pe pagina de internet www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  08.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut