HOTĂRÂREA NR. 78 / 2023 Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 13936/31.03.2023 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a acordului-cadru privind “Furnizare alimente ”

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.04.2023.

Având în vedere următoarele:

 • Referat de aprobare nr. 81/12.04.2023;
 • Raportul de specialitate nr. 14.407/04.04.2023 al Biroului Investiții Achiziţii Publice, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu ;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 13936/31.03.2023 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind „Furnizare Alimente”;
 • Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 87/2023;

Ținând cont de :

 • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prion HG nr. 831/2022;
 • HCL nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului local al municipiului Toplița pe anul 2023;
 • HCL nr. 146/2019 privind revocarea înfiinţării Direcţiei de Asistenţă Socială, ca structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Topliţa si organizarea acesteia ca si compartiment functional – structură fără personalitate juridică in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Toplița incepând cu 01.01.2020, modificată prin HCL nr. 187/2019;
 • HCL  nr. 215/2019 privind aprobarea transferului de atributii si competente exercitate de DAST structura cu personalitate juridica catre DAS compartiment functional din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Toplita;
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;
 • HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit. b si lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. (7) lit. b, lit. c si lit p, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1: Se aprobă Documentaţia de atribuire  nr. 13936/31.03.2023 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a acordului-cadru privind „Furnizare alimente”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

 Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița, prin: direcţia  buget – finanţe și biroul investiţii, programe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Biroului investiții Achiziții Programe Proiecte Dezvoltare Mediu, Direcţiei  buget – finanţe şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la,  27.04.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa HCL 78
Sari la conținut