HOTĂRÂREA NR. 78 / 2022 privind aprobarea actului adițional nr.11430/12.04.2022 pentru prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl.3M, Ap.4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr.288/22.09.2010.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.04.2022.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 85/12.04.2022;

Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12532/12.04.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.11430/12.04.2022 pentru prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl.3M, Ap.4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr.288/22.09.2010.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 84/2022;

– Cererea nr. 11460/05.04.2022 a doamnei Biriș Andrea-Ionela prin care solicită prelungirea contractului de închiriere;

– Actul adițional nr.11.430/12.04.2022 pentru prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl.3M, Ap.4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local;

– Procesul verbal al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă actul adițional nr.11430/12.04.2022 încheiat între municipiul Toplița și Biriș Andrea Ionela în scopul prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl.3M, Ap.4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr.288/22.09.2010, pe o perioadă de 3 luni, începând cu data de 01.04.2022.

Art.2:Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, chiriașilor din anexa 1. prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 20.04.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                                               SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut