HOTĂRÂREA NR. 76/2021 privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru învățământ, familie, cultură-culte, protecție socială, sănătate, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului Local al Municipiului Toplita

HOTĂRÂREA NR. 76/2021 privind modificarea componenței nominale a  Comisiei pentru învățământ, familie, cultură-culte, protecție socială, sănătate, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului Local al Municipiului Toplita

 

            Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 11.05.2021;

        Având în vedere:

– Referat de aprobare nr. 80/21.04.2021.

– Raportul de specialitate nr. 12985/26.04.2021;

– Proiectul de hotărâre  privind modificarea componenței nominale a  Comisiei pentru învățământ, familie, cultură-culte, protecție socială, sănătate, activități sportive și de agreement din cadrul Consiliului Local al Municipiului Toplita;

– Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 77/2021;

– Procesul verbal  din data de 10.05.2021. al comisiei pentru învățământ, familie, cultură-culte, protecție socială, sănătate, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului Local al Municipiului Toplita din care rezultă alegerea președintelui comisiei în persoana domnului Calinovici Mihai-Achim, respectiv al secretarului comisiei în persoana doamnei Mare Gabriela Laura;

– HCL nr. 145/2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate si alegerea membriilor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Toplița, modificată prin HCL nr. 173/2020;

– HCL nr. 143/02.10.2019 privind aprobarea revizuirii regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Toplita ;

– HCL nr. 50/2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului domnului consilier local Lazăr Costel – Cristian;

– Incheierea Civilă nr. 268/30.03.2021 a Judecătoriei Toplița prin care a fost validat mandatul consilierului local supleant – Doamna Dobrean Olga-Ana – Partidul Național Liberal;

– Procesul verbal nr. 6/15.04.2021 al Sedintei ordinare în cadrul căreia a depus jurământul Doamna Dobrean Olga-Ana ;

   Ţinând cont de:

– Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 124-126 ;

– Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative  – republicată și actualizată ;

 – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

 – Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuţiilor purtate  în cadrul şedinţei,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2 lit. a , 139 alin. 3 lit. i coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2)  alin. (4) si alin. (5) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ, modificată,

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: În cadrul Comisiei pentru învățământ , familie, cultură – culte, protecție socială, sănătate, activități sportive și de agrement, domnul Lazăr Costel Cristian se înlocuiește cu doamna Dobrean Olga-Ana, asfel comisia va avea următoarea componență nominală:

  • Domnul Calinovici Mihai Achim – președinte comisie
  • Doamna Mare Gabriela Laura – secretar comisie
  • Domnul Coman Ionel – membru
  • Doamna Borș Andra – membru
  • Doamna Dobrean Olga-Ana – membru

Art.2: Celelalte prevederi ale art. 1 al Hotărârii Consilului Local nr. 145/2020, așa cum s-a modificat prin HCL nr. 173/2020 rămân neschimbate și valabile.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Toplița.

Art.4:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Consiliului Local al Municipiului Toplita şi se afişează pe pagina web a instituţiei www.primariatoplita.ro .                                                         

Topliţa la, 11.05.2021.

             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER LOCAL  –  COMAN IONEL                                   SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut