HOTĂRÂREA NR. 75/2022 privind aprobarea modificării și completării Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 6 aprilie 2022;

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 74/01.04.2022,

 • Raportul de specialitate nr. 11213/04.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 76/2022 ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2016 privind aprobarea Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, modificată prin HCL nr. 173/2021;

– Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1;

– Ordinul nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi, modificat;

– Legea nr.7/1996 legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului , cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 120/2012 privind aprobarea Documentaţiei tehnice reprezentând Planul Urbanistic General al municipiului Topliţa şi a Regulamentului local de urbanism pentru perioada 2012-2021 și HCL nr. 32/2022 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Toplița – Proiect nr. 711/2011 și a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Toplița, până la intrarea în vigoare a Planului Urbanistic General reactualizat, dar nu mai mult de 10 ani de la data depășirii termenului de valablitate;

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

HG nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, anexa 9 municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg;

Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”,”d”, alin. (7) lit. „i” şi 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Registrului Local al spaţiilor verzi din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, documentaţie aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2016 și modificată prin HCL nr. 173/2021, conform anexei la prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: serviciul parcuri şi zone verzi, direcţia urbanism – amenajarea teritoriului, biroul investiţii – programe, direcţia execuţie bugetară, biroul cadastru – agricol – păşuni din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 2 şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 06.04.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                            SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                        CIOBANU MIHAI IULIAN

Anexa la HCL nr. 75/2022

Modificările și completările Registrului local al spațiilor verzi,

aprobat prin HCL nr. 170/2016, modificată prin HCL nr. 173/2021

 1. Fișa nr. 44 ce cuprinde o suprafașă de spațiu verde de 692 mp, se anulează. Pe suprafața menționată s-a construit locuințe A.N.L. Zona – Strada Miron Cristea(lângă clădirea C.E.C.).

 2. Fișa nr. 94 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 19 mp, nu se modifică suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv a fost înlocuit un arbore din specia ulm(Ulmus levis pendula) cu ID 1698, care s-a uscat, cu un arbore din specia cireș japonez(Prunus serrulata). Zona – Strada Nicolae Bălcescu(lângă Flanco).

 3. Fișa nr. 190 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 121 mp, nu a suferit modificări referitoare la diminuarea suprafeței totale. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv a fost tăiat un arbore din specia salcie(Salix babylonica) cu ID 402, situat în apropierea unui imobil. Zona – Cartierul Cerbului(fosta centrală termică).

 4. Fișa nr. 262 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 86 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 13 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2953, ID 2954, ID 2955, ID 2956, ID 2957, ID 2958, ID 2959, ID 2960, ID 2961, ID 2962, ID 2963, ID 2964, ID 2965. Această suprafa se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 5. Fișa nr. 263 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 34 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 5 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2966, ID 2967, ID 2968, ID 2969, ID 2970. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 6. Fișa nr. 264 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 16 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 3 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2971, ID 2972, ID 2973. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 7. Fișa nr. 265 ce cuprinde suprafața de spațiu verde de 31 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 5 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2974, ID 2975, ID 2976, ID 2977, ID 2978. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 1. Fișa nr. 266 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 23 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 4 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2979, ID 2980, ID 2981, ID 2982. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 2. Fișa nr. 267 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 21 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 4 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2983, ID 2984, ID 2985, ID 2986. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 3. Fișa nr. 268 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 11 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 2 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2987, ID 2988. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 4. Fișa nr. 269 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 9 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 2 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2989, ID 2990. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 5. Fișa nr. 270 ce cuprinde o suprafața de spațiu verde de 22 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 3 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2991, ID 2992, ID 2993. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 6. Fișa nr. 271 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 21 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 3 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2994, ID 2995, ID 2996. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 7. Fișa nr 272 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 11 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv este eliminat un arbore din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2997. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 8. Fișa nr. 273 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 31 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 3 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 2998, ID 2999, ID 3000. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona- Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 9. Fișa nr. 274 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 80 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 11 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3001, ID 3002, ID 3003, ID 3004, ID 3005, ID 3006, ID 3007, ID 3008, ID 3009, ID 3010, ID 3011. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 10. Fișa nr. 275 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 66 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 9 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3012, ID 3013, ID 3014, ID 3015, ID 3016, ID 3017, ID 3018, ID 3019, ID 3020. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 11. Fișa nr 276 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 28 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 4 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3021, ID 3022, ID 3023, ID 3024. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 12. Fișa nr 277 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 43 mp, nuse diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 6 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3025, ID 3026, ID 3027, ID 3028, ID 3029, ID 3030. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 13. Fișa nr. 278 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 109 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 21 de arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3031, ID 3032, ID 3033, ID 3034, ID 3035, ID 3036, ID 3037, ID 3038, ID 3039, ID 3040, ID 3041, ID 3042, ID 3043, ID 3044, ID 3045, ID 3046, ID 3047, ID 3048, ID 3049, ID 3050, ID 3051. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 14. Fișa nr. 279 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 26 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 5 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3054, ID 3055, ID 3056, ID 3057, ID 3058. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 15. Fișa nr. 280 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 11 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 2 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3052, ID 3053. Acestă suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 16. Fișa nr. 281 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 23 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv sunt eliminați 4 arbori din specia arțar(Acer negundo) cu ID 3059, ID 3060, ID 3061, ID 3062. Această suprafață se va menține cu gazon. Zona – Strada Avram Iancu(aliniamentul stradal).

 17. Fișa nr. 350 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 123 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv a fost tăiat un arbore din specia salcie(Salix babylonica) cu ID 660, deoarece se afla într-un grad avansat de putrezire și prezenta pericol de prăbușire peste oameni, mașini și imobil. Zona – Cartierul Dealului.

 18. Fișa nr. 351 ce cuprinde o suprafață de spațiu verde de 236 mp, nu se diminuează suprafața totală. În schimb au survenit modificări asupra vegetației, respectiv a fost tăiat un arbore din specia salcie(Salix babylonica) cu ID 655, care se afla înt-un grad avansat de putrezire și prezenta pericol de prăbușire peste oameni, mașini și imobil. Zona – Cartierul Dealului.

Întocmit,

Serviciul Parcuri și Zone Verzi

Țicu Mariana

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                              SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                                                                   CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut