HOTĂRÂREA NR. 74/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 6 aprilie 2022,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 77/04.04.2022;

 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 11272/04.04.2022;

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Toplița”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia;

 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 75/2022;

 • Hotărârea Consilului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022;

Ținând cont de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;

 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

 • Ordin MDLPA nr. 441/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;

 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată – art. 71 ;

 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,

 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;

 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operatiunea B.2 „Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice”.

Art. 2. – Se aprobă depunerea proiectului „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Toplița”.

Art. 3. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru obiectivul de investiţii „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Toplița”, în cuantum de 16.108.805,22 lei (fără TVA).

Art. 4. – Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului „Renovarea energetică a Spitalului Municipal Toplița”.

Art. 5. – Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii (inclusiv a instalațiilor aferente acesteia), așa cum reiese din Raportul de audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Biroul investiții achizitii publice din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Toplița, la 06.04.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                           CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                                                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa la Hcl nr. 74/2022

Data: 28.03.2022

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

Renovarea energetica a Spitalului Municipal Toplita,

Strada Victor Babes nr. 3, localitatea Toplița, judetul Harghita,

propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

 1. CLASA DE RISC SEISMIC:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul, în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 1. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

 • Perioada de executie a a cladirii: 1986;

 • Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 7.209,89 m2;

 • Regimul de înălțime: C1 Spital: Steh/Canal tehnic+P+4E+Eteh

 • C1 Bloc alimentar + culoar trecere: S+P+1E

 • C1 Ambulatoriu: Steh+P+1E+Mp;

 • Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

 • Tip acoperiș: Sarpanta;

 • Tip învelitoare: partial tabla faltuita/partial tigla metalica-tabla ondulata;

 • Gradul de rezistență la foc: II.

 1. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori;

 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;

 • Izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante;

 • Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

 • Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic;

 • Instalarea sistemelor de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior prin montarea unor soluții de ventilare mecanică cu unități individuale cu comandă locală, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;

 • Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

 • Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu instalații cu captatoare solare termice sau panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

 • Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

 • Lucrări conexe propuse:

  • Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;

  • Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

  • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

  • Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

  • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

  • Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

  • Înlocuirea/modernizarea lifturilor în baza unui raport tehnic de specialitate.

 1. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str.Victor Babes, Nr. 3, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori

Valoare indicator

Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA)

3.272.351,60

 

INTOCMIT,

Birou Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte

Cons. Pușcaș Andrea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                         SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER-, BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                                          CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut