HOTĂRÂREA NR. 73/2023 Privind aprobarea includerii în fondul forestier național a unor suprafețe de pășuni împădurite, aparținând domeniului privat al Municipiului Toplița

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară,  convocată de îndată din data de 13 aprilie 2023,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 79/12.04.2023;

– Raportul de specialitate nr. 15578/12.04.2023;

– Proiectul de hotărâre privind includerea în fondul forestier național a unor suprafețe de pășuni împădurite, aparținând domeniului privat al Municipiului Toplița;

–  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  82/2023;

– Adresa SC Passilva Proiect SRL nr. 42/12.04.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 15568/12.04.2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2019 privind aprobarea Proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile municipiului Toplița, întocmit de către Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita și înregistrat la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 869/16.01.2018;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2022 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 10540/29.03.2022,  prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii „Realizarea lucrărilor de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița, admnistrat de Ocolul Silvic Toplița;

– Decizia nr. 111/1992 al Prefecturii județului Harghita – anexa nr. 6;

Ținând cont de :

– Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic – republicată și modificată – art. 2 alin. 1 și 2 lit. d, art. 7 alin. 2, pct. 56 din anexa nr. 1: ”Vegetaţie  forestieră din afara fondului forestier national – vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, care nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii de definire a pădurii, fiind alcătuită din următoarele categorii: (…) b) vegetaţia forestieră de pe păşuni cu consistenţă mai mică de 0,4;

– O.U.G. nr. 57/2019  – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr. 154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată – capitolul IX;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, d, alin. 7 lit. r , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă includerea în fondul forestier național proprietatea privată a municipiului Toplița a suprafeței totale de 813,48 ha pășune împădurită cu consistența (K) mai mare de 0,4, identificată conform adresei nr. 42/15568 din 2023, emisă de SC Passilva Proiect SRL, adresă care constituie anexă la prezenta.

(2) Suprafața de  teren de 813,48 ha va fi inclusă în cadrul amenajamentului silvic  al fondului forestier UP II Toplița Pășune.

Art.2: Se aprobă administrarea suprafeței de 813,48 ha în regim silvic prin Ocolul Silvic Toplița.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin: Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni și Direcția buget-finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița.

Art.4: Hotărârea se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 3, SC Passilva Proiect SRL, precum și Ocolului Silvic Toplița  prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 13.04.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA           SECRETAR  GENERAL UAT

                                                                          CIOBANU MIHAI

SMFP-Secret23041207561

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut