HOTĂRÂREA NR. 72/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 6 aprilie 2022,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 75/04.04.2022;
 • Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 11264/04.04.2022;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 73/2022;
 • Hotărârea Consilului Local nr. 44/2022 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2022;

Ținând cont de:

 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordin MDLPA nr. 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale;
 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, modificată – art. 71 ;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, modificată;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă participarea la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 „Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale”.

Art. 2. – Se aprobă depunerea proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”.

Art. 3. – Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de Finanţare) pentru obiectivul de investiţii „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”, în cuantum de 25.639.951,87 lei (fără TVA).

            Art. 4. – Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare a proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 1”.

            Art. 5. – Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirilor (inclusiv a instalațiilor aferente acestora), așa cum reiese din Raportul de audit energetic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.       

            Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Biroul  investiții achizitii publice din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Toplița, la 06.04.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

 

Anexa la Hcl nr.  72/2022

 

 

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

 

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Mun. Toplita – Lot I

Str. Garii, Bl. B, localitatea Toplița, judetul Harghita

propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

 

1.      CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

 

Construcţia localizata în Str. Garii, Bl. B, localitatea Toplița, judetul Harghita, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

·         Categoria de importanta:

Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C „normala”, în conformitate  H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

·         Clasa de importanta:

Imobilul compus din 3 scara(i) şi cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanţă”, conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip curent, care nu aparţin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanţă valoarea gI = 1.

·         Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 

2.      DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

 

 • Perioada de executie a blocului de locuinte: 1986;
 • Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 227,15 m2;
 • Regimul de înălțime: S+P+4E;
 • Număr de tronsoane: 3;
 • Număr de scări: 3;
 • Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;
 • Tip acoperiș: Sarpanta;
 • Tip învelitoare: țiglă ceramică;
 • Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

3.      INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Garii, Bl. B, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori Valoare indicator
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 1.045.430,00

 

 

4.      LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta):
    – Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.
Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
  Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):
  – Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
Recomandări propuse:
  – Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
  – Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  – Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  – Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
  – Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  – Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

 

 

Data: 29.03.2022

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

 

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Mun. Toplita – Lot I

Str. Nicolae Balcescu, Bl. A, Sc 1-2, 4-8, localitatea Toplița, judetul Harghita

propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

 

5.      CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

 

Construcţia localizata în Str. Nicolae Balcescu, Bl. A, Sc 1-2, 4-8, localitatea Toplița, judetul Harghita, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

·         Categoria de importanta:

Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C „normala”, în conformitate  H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

·         Clasa de importanta:

Imobilul compus din 7 scara(i) şi cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanţă”, conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip curent, care nu aparţin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanţă valoarea gI = 1.

·         Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 

6.      DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

 

 • Perioada de executie a blocului de locuinte: 1979;
 • Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 644,67 m2;
 • Regimul de înălțime: S+P+4E;
 • Număr de tronsoane: 7;
 • Număr de scări: 7;
 • Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;
 • Tip acoperiș: Partial terasa si partial sarpanta;
 • Tip învelitoare: partial membrana bituminoasa, partial tigla;
 • Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

7.      INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Nicolae Balcescu, Bl. A, Sc 1-2, 4-8, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori Valoare indicator
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 2.128.934,00

 

8.      LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Partial terasa si partial sarpanta):
    – Termoizo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 30 cm.

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.

Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
  Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):
  – Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
Recomandări propuse:
  – Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
  – Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  – Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  – Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
  – Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  – Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

 

 

Data: 29.03.2022

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

 

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Mun. Toplita – Lot I

Str. Strada Sportivilor, Bl. A, localitatea Toplița, judetul Harghita

propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

 

9.      CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

 

Construcţia localizata în Str. Strada Sportivilor, Bl. A, localitatea Toplița, judetul Harghita, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

·         Categoria de importanta:

Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C „normala”, în conformitate  H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

·         Clasa de importanta:

Imobilul compus din 2 scara(i) şi cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanţă”, conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip curent, care nu aparţin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanţă valoarea gI = 1.

·         Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 

10. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

 

 • Perioada de executie a blocului de locuinte: 1982;
 • Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 041,63 m2;
 • Regimul de înălțime: S+P+4E;
 • Număr de tronsoane: 2;
 • Număr de scări: 2;
 • Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;
 • Tip acoperiș: Sarpanta;
 • Tip învelitoare: țiglă ceramică;
 • Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

11. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Strada Sportivilor, Bl. A, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori Valoare indicator
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 608.326,00

 

12. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta):
    – Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.
Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
  Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):
  – Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
Recomandări propuse:
  – Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
  – Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  – Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  – Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
  – Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  – Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

 

 

 

Data: 29.03.2022

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

 

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Mun. Toplita – Lot I

Str. Strada Sportivilor, Bl. B, localitatea Toplița, judetul Harghita

propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

 

13. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

 

Construcţia localizata în Str. Strada Sportivilor, Bl. B, localitatea Toplița, judetul Harghita, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

·         Categoria de importanta:

Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C „normala”, în conformitate  H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

·         Clasa de importanta:

Imobilul compus din 2 scara(i) şi cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanţă”, conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip curent, care nu aparţin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanţă valoarea gI = 1.

·         Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 

14. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

 

 • Perioada de executie a blocului de locuinte: 1982;
 • Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 610,02 m2;
 • Regimul de înălțime: S+P+4E;
 • Număr de tronsoane: 2;
 • Număr de scări: 2;
 • Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;
 • Tip acoperiș: Sarpanta;
 • Tip învelitoare: țiglă ceramică;
 • Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

15. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Strada Sportivilor, Bl. B, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori Valoare indicator
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 722.004,00

 

 

16. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta):
    – Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.
Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
  Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):
  – Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
Recomandări propuse:
  – Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
  – Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  – Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  – Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
  – Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  – Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

 

 

Data: 29.03.2022

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI PROPUSE

 

Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Mun. Toplita – Lot I

Str. Strada Sportivilor, Bl. C, localitatea Toplița, judetul Harghita

propuse spre finantare prin Planul național de redresare și reziliență,

componenta 5 — Valul renovării

 

17. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANŢĂ ȘI CLASA DE RISC SEISMIC:

 

Construcţia localizata în Str. Strada Sportivilor, Bl. C, localitatea Toplița, judetul Harghita, este încadrată din punct de vedere climatic şi al seismicităţii, astfel:

·         Categoria de importanta:

Imobilul cu destinaţia de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C „normala”, în conformitate  H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

·         Clasa de importanta:

Imobilul compus din 2 scara(i) şi cu funcţiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanţă”, conform normativului de protecţie seismică P100-1/2019 respectiv în „Clădiri de tip curent, care nu aparţin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanţă valoarea gI = 1.

·         Clasa de risc seismic:

Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative şi prin calcul,  în clasa de risc seismic Rs III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 

18. DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

 

 • Perioada de executie a blocului de locuinte: 1982;
 • Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 519,10 m2;
 • Regimul de înălțime: S+P+4E;
 • Număr de tronsoane: 2;
 • Număr de scări: 2;
 • Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;
 • Tip acoperiș: Sarpanta;
 • Tip învelitoare: țiglă ceramică;
 • Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

19. INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Strada Sportivilor, Bl. C, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori Valoare indicator
Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro fără TVA) 703.820,00

 

 

20. LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta):
    – Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.
Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
  Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):
  – Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.
Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;
Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
Recomandări propuse:
  – Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;
  – Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
  – Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
  – Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;
  – Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
  – Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

 

 

INTOCMIT,

Birou Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte

Cons. Pușcaș Andrea

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                  SECRETAR GENERAL UAT,

CONSILIER-, BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                                      CIOBANU MIHAI  IULIAN

 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut