HOTĂRÂREA NR. 71/2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2022,

Având în vedere  :

– Referat de aprobare nr. 70/24.03.2022;

– Raportul de specialitate nr. 10539/29.03.2022;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat  din municipiul Toplița;

– Raport de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 72/2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” Topliţa nr. 595/25.03.2022, înregistrată la noi sub nr. 10094/25.03.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Topliţa, înregistrată la noi sub nr. 10235/28.03.2022;

–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” Topliţa nr. 298/21.02.2022, înregistrată la noi sub nr. 10156/28.03.2022;

–  Adresa Liceului Teoretic ”O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 584/04.03.2022, înregistrată la noi sub nr. 7699/07.03.2022;

–  Adresa Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Topliţa, înregistrată la noi sub nr. 10237/28.03.2022;

–  Adresa Liceului Teoretic ”Kemeny Janos” Topliţa, înregistrată la noi sub nr. 10131/25.03.2022;

 

Ținând cont de:

– Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, modificată – art. 82 alin. 2, art. 105 alin. 2 lit. d;

–  HG nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022 – articol unic alin. 2;

– Ordin nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificat – art 4;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată ;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

–  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „d”, alin. (7) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1: Se aprobă acordarea pentru  semestrul II al anului școlar 2021-2022 a unui număr total de 945 burse pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din municipiul Toplița, defalcat pe instituțiile de învățământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Se aprobă cuantumul burselor pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022, după cum urmează:

  1. Burse de merit – 200 lei / elev / lună;
  2. Burse de studiu – 150 lei / elev / lună;
  3. Burse de ajutor social – 200 lei / elev / lună;
  4. Burse de performanță – 500 lei / elev / lună.

Art.3: Bursele se acordă de către instituțiile de învățământ, în limita fondurilor aprobate și repartizate de către autoritatea publică locală.

Art.4: Cu data adoptării prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2022.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Direcţia buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituțiile de învățământ din municipiul Topliţa.

Art.6: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Direcției buget – finanțe, instituțiilor de învățământ din municipiul Toplița prin grija direcţiei buget-finanţe şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro .

Topliţa, la 31.03.2022

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER, – BORȘ ANDRA RAMONA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

 

Anexa HOT71

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut